Hoist säljer de svenska kreditportföljerna Styrelsen föreslår extraordinär aktieutdelning

Report this content

Hoist säljer de svenska kreditportföljerna Styrelsen föreslår extraordinär aktieutdelning Hoist har ingått ett avtal med AK Finans AB, ett dotterföretag till norska Aktiv Kapital ASA, om att sälja samtliga svenska kreditportföljer. Köpeskillingen brutto uppgår till 400 MSEK, vilket motsvarar ca 26 SEK per aktie. Det bokförda värdet av de försålda portföljerna uppgick i den föregående kvartalsrapporten till 315 MSEK. Den svenska verksamheten omfattar ca 39.000 krediter med en motsvarande nominell kapitalfordran om ca 2.1 miljarder SEK. AK Finans övertagande sker den 31 mars 2003 och affären är beroende av en slutlig due diligence. Avräkning sker för intäkter och kostnader avseende tiden fram till övertagandet, varför nettoköpeskillingen samt likviditetsförbättringen beräknas uppgå till ca 370 MSEK. Den bokföringsmässiga effekten av affären kommer att redovisas i Hoists bokslutskommuniké den 13 februari 2003. -"Vi bedömer tillväxtmöjligheterna i Sverige som begränsade i det segment av marknaden där Hoist är verksamt. Den hårda konkurrensen på den svenska marknaden har lett till att priserna har drivits upp. Den tyska marknaden är i en fas med ett snabbt växande utbud av kreditportföljer och med vad vi anser vara en attraktiv prisnivå. Vi har under 2002 gjort affärer med fyra av de största bankerna i Tyskland och har ett utmärkt marknadsläge", säger styrelseordförande Mikael Wirén. Affären innebär att Hoist avvecklar nästan hela sin svenska verksamhet. Viktiga koncernledningsfunktioner kommer att flyttas till Tyskland. Den svenska verksamheten har under de senare åren minskat i andel av koncernen i takt med att den tyska verksamheten fortsatt att öka. Fram tills nu har Sverige stått för en stor del av bolagets vinst. Det är dock något som förändras i takt med att den tyska verksamheten växer. Den svenska verksamheten utgör före försäljningen 36 procent av den totala omsättningen, 14 procent av krediterna och 15 procent av kapitalfordran. Efter fullföljd affär den 31 mars 2003 beräknas koncernen ha ca 270 MSEK i likvida medel utan några bankskulder. De egna likvida medlen beräknas vara tillräckliga för flera förvärv i Tyskland under större delen av 2003 samt även till en större extrautdelning. Styrelsen har ändå bedömt det som väsentligt för bolagets långsiktiga expansion att även fortsättningsvis ha tillgång till bankfinansiering för nya förvärv varför en omförhandling inleds med bolagets banker. Sålunda kommer styrelsen att föreslå en extraordinär utdelning, minst 10 SEK per aktie (totalt ca 154 MSEK), till aktieägarna. För att möjliggöra detta kallar Hoist till extra bolagsstämma den 20 februari 2003. En eventuell utdelning kan sannolikt komma aktieägarna till godo under juni månad 2003. Mer information om den planerade extraordinära utdelningen och villkoren för denna kommer att lämnas i kallelsen till bolagsstämman samt i bokslutskommunikén. Ytterligare information lämnas av: Mikael Wirén, styrelseordförande, telefon 08-555 177 90 Peter Buttenschön, VD och koncernchef, telefon 08-555 177 90 HOIST - förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter, - har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer, - uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00570/wkr0002.pdf

Dokument & länkar