Delårsrapport HomeMaid Januari - MArs 2019

HomeMaids styrelse har beslutat att bolaget och koncernen ska börja tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) från och med den 1 januari 2019. Detta är den första rapporten som har upprättats enligt detta ramverk.

Effekten av övergången påverkar inte koncernens redovisning väsentligt med undantag för förvärvsrelaterad goodwill. Denna skrivs enligt K3 av under den bedömda nyttjandetiden. Kvartalsvis belastas resultatet netto med goodwillavskrivningar om ca 350 kkr som följd av övergången till K3.

Beloppen som redovisas i resultaträkningen avseende 2018 är inklusive det tidigare dotterbolaget Veteranpoolen AB. Det tidigare dotterbolagets aktier har delats ut och för att ge en rättvisande bild över koncernens utveckling används jämförelsesiffror rensade för Veteranpoolen AB i nedanstående punkter. Se vidare efterföljande proformaredovisning.

Period 1 januari - 31 mars 2019  • Nettoomsättningen uppgår till 56 948 (56 635) kkr motsvarande en tillväxt om 0,6 %.

Tillväxten exklusive dotterbolaget Betjänten AB var 2,3 %.

  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 1 155 (3 083) kkr och efter avskrivningar till 13 (1 946) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 0,0 % (3,4 %). Resultatet före skatt uppgår till -63 (1 875) kkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 2 600 (2 124) kkr.
  • Resultat per aktie uppgår till -0,01 (0,07) kr.

Väsentliga händelser januari - mars 2019

  • Stefan Högkvist tillträdde som VD i HomeMaid AB den 1 februari 2019 och t.f. VD Michaela Maier gick tillbaka till sin ordinarie roll som CFO och personalchef.
  • Dotterbolaget Betjänten AB:s sista butik, Majorna, såldes i januari 2019. Det finns ingen verksamhet kvar i Betjänten efter 1 februari 2019.
  • HomeMaid förvärvade i mars samtliga aktier i Team UNIQ AB . Verksamheten har en årsomsättning på ca 6 miljoner kronor, drygt 250 kunder och 20 anställda. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen regleras under 2019. Förvärvet finansieras genom interna medel.
  • I HomeMaids bokslutskommuniké aviserades att:
  • Årsstämma i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas den 22 maj i Halmstad
  • Förslag till utdelning är 0,40 kronor per aktie


HomeMaid grundandes 1997 och bedriver verksamhet inriktad på kundanpassade lösningar inom hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och kontorsservice. Den syftar till att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder och ge goda arbetstillfällen med bra villkor. HomeMaid AB (publ) består av HomeMaid AB och Betjänten AB, en tvättverksamhet i Göteborg. HomeMaid AB (publ) är noterat på AktieTorget och har drygt 2 300 aktieägare.

  

VD ord:

Första kvartalet har varit utmanande framförallt resultatmässigt. Det svaga resultatet drivs av två saker.

1.)   Låg bruttomarginal i januari och februari

2.)   Engångskostnader kopplade till avveckling av Betjänten samt Vd byte.

Den låga bruttomarginalen följde med från december och var under kontroll igen i mars. Från februari har stort fokus lagts på att få upp bruttomarginalen till rätt nivå. Även om vi är nöjda med bruttomarginalen i mars kommer vårt förbättringsarbete att fortsätta även framöver för att skapa bättre stabilitet.

I mars har ett större förändringsarbete inletts där vi ser över alla områden inom HomeMaid. Arbetet ska leda fram till en ny handlingsplan som tar HomeMaid till nästa nivå. Vi ser möjligheter till utveckling inom ett antal områden och vi har stor potential.

Avvecklingen av Betjänten har varit viktig att slutföra. Vi är nu igenom den och det renodlar vår affär samtidigt som det skapar bättre fokus på vår kärnverksamhet.

I mars fick vi möjligheten att förvärva samtliga aktier i Team UNIQ AB. Vi har sedan tidigare haft en god relation till bolaget och är mycket nöjda över att ha fått förtroendet att ta över verksamheten. Team UNIQ är verksamma i Skåne (Malmö-Lund området) och förvärvet stärker vår närvaro i det området.

Stefan Högkvist

                                                                           

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Beloppen som redovisas i resultaträkningen avseende 2018 är inklusive det tidigare dotterbolaget Veteranpoolen AB. Det tidigare dotterbolagets aktier har delats ut och för att ge en rättvisande bild över koncernens utveckling används jämförelsesiffror rensade för Veteranpoolen AB. Se vidare efterföljande proformaredovisning.

Omsättningen och resultatet

Januari – Mars 2019

Nettoomsättningen uppgår till 56 948 (56 635) kkr vilket innebär en tillväxt om 0,6 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 1 155 (3 083) kkr och efter avskrivningar till  13 (1 946) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 0,0 % (3,4 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till   -63 (1 875) kkr.

Kassaflödet och investeringarna

Januari – Mars 2019

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till  2 600 (2 124) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 42 (2 386) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2019-03-31 till 18 097 (21 435) kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2019-03-31 till 23 718 (27 987) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 27,1 % (31,7 %). HomeMaids räntebärande nettokassa uppgår till 10 373 (13 673) kkr. Koncernen har långfristiga skulder avseende finansiell leasing av produktionsbilar. Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av genomförda förvärv.

Väsentliga händelser

VD

Stefan Högkvist tillträdde som VD i HomeMaid AB den 1 februari 2019 och t.f. VD Michaela Maier gick tillbaka till sin ordinarie roll som CFO och personalchef.

Betjänten

Den sista verksamheten i Bejtänten AB, Majorna, såldes i januari 2019. Det finns ingen verksamhet kvar i Betjänten efter 1 februari 2019.

Förvärv

HomeMaid förvärvade i mars samtliga aktier i Team UNIQ AB . Verksamheten har en årsomsättning på ca 6 miljoner kronor, drygt 250 kunder och 20 anställda. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen regleras under 2019. Förvärvet finansieras genom interna medel.

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas den 22 maj på HomeMaids huvudkontor i Halmstad enligt separat kallelse. Nomineringskommittén föreslår följande styrelsesammansättning:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval) och Andreas Gindin (omval). Eva-Karin Dahl har avböjt omval.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,40 kronor per aktie.

Moderbolaget under rapportperioden

Januari – Mars 2019

Nettoomsättningen uppgår till 56 523 (55 239) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om -276   (2 174) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2019-03-31 till 17 287 (20 745) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom området RUT genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt.
Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2018. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, medarbeta-re, förvärv och kunder. Politiska beslut som berör RUT avdraget, kommunala beslut som ändrar kraven för leverans av omsorgstjänster under LOV (Lagen Om Valfrihet), införande av trängselavgifter och övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget.

Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Styrelsen har beslutat att bolaget och koncernen ska börja tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) från och med den 1 januari 2019. Detta är den första rapport som upprättas enligt detta ramverk.

Effekten av övergången har inte påverkat koncernens redovisning väsentligt med undantag för förvärvsrelaterad goodwill. Denna skrivs enligt K3 av under den bedömda nyttjandetiden, som i dagsläget är ca 10 år. Kvartalsvis belastas resultatet med netto goodwillavskrivningar om cirka 350 kkr som följd at övergången till K3. Det egna kapitalet i öppningsbalansräkningen (2018-01-01) har inte påverkats i någon större grad.

Verksamhet under avveckling hanteras redovisningsmässigt annorlunda i K3. I tidigare rapporter redovisas verksamhet under avveckling på separata rader men enligt K3-regelverket görs inte denna särskiljning. De olika metoderna för redovisning av verksamhet under avveckling har ej lett till någon resultatpåverkan.

Jämförelsesiffrorna har omräknats med hänsyn till ovanstående.

 

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Årsstämma

Årsstämman i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas i Halmstad den 22 maj. Årsredovisningen finns tillgänglig via bolagets hemsida samt skickas till de aktieägare som så önskar.

Kommande finansiell information

Halvårsrapport                      2019-08-30

Delårsrapport för kvartal 3     2019-11-15

Halmstad 2019-05-16

Mats Claesson                     Andreas Gindin                     Stefan Högkvist                     

Styrelseordförande               Ledamot                              Verkställande direktör

Fredrik Grevelius                  Patrik Torkelson                   Eva-Karin Dahl

Ledamot                              Ledamot                               Ledamot

Prenumerera

Dokument & länkar