Delårsrapport januari - mars 2021

Report this content

Period 1 januari - 31 mars 2021


 • Nettoomsättningen uppgår till 63 727 (61 505) kkr motsvarande en tillväxt om 3,6 %. 

 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 5 272 (2 915) kkr och efter avskrivningar till 3 636 (1 267) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 5,7 % (2,1 %). Resultatet före skatt uppgår till 3 600 (1 238) kkr.

       

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 8 159 (6 797) kkr.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,15 (0,05) kr.

Väsentliga händelser januari - mars 2021

 • HomeMaid tecknade den 23 mars avtal om att förvärva samtliga aktier i Top Städ Services i Sverige AB
 • Ny digital utbildning för våra serviceassistenter har tagits fram och implementerats
 • CRM system har implementerats
 • Josefine Ullsten har rekryterats som Försäljningschef
 • I HomeMaids bokslutskommuniké aviserades att:
  • Årsstämma i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas den 8 juni i Halmstad
  • Förslag till utdelning är 50 öre per aktie

HomeMaid grundades 1997 och bedriver verksamhet inriktad på kundanpassade lösningar inom hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och kontorsservice. Verksamheten syftar till att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder och ge goda arbetstillfällen med bra villkor. HomeMaid AB (publ) är noterat på Spotlight och har drygt 2 300 aktieägare.

VD ord:

Vi är stolta och glada att kunna uppvisa ett mycket starkt första kvartal. Förutsättningarna är fortsatt tuffa till följd av covid-19 och det visar sig primärt genom svagare efterfrågan samt högre sjuktal än normalt både hos kunder och personal.  

Trots de tuffa förutsättningarna ökade omsättningen med 3,6% i kvartalet. Omsättning och tillväxt är i fokus och mer har investerats i marknadsföring än tidigare. Ett CRM system har implementerats och en Försäljningschef har anställts.

Vi är nöjda med omsättningsökningen givet omständigheterna men den stora anledningen till det starka resultatet kommer av förbättrad bruttomarginal. Resultatet före skatt, 3,6 MSEK jämfört med 1,2 MSEK föregående år, är en effekt av det förändringsarbete inom intern effektivitet som bedrivits sedan 2019.

Nästa steg i HomeMaids utvecklingsplan är att ytterligare höja medarbetarengagemang och kundnöjdhet. Mätningar i kundnöjdhet görs varje månad och nuvarande snittomdöme är 5,3 där max är 6,0. För att öka både kundnöjdhet och medarbetarengagemang ytterligare prioriteras utbildning. En utbildnings- och kvalitetsansvarig har anställts och en uppdaterad utbildning för alla serviceassistenter har satts igång i mars.  

I mars månad förvärvades Top Städ som från 1 april blev en del av HomeMaids familj.

Top Städ kommer att verka under eget varumärke och är det första förvärvet i HomeMaids strategi att vara en koncern med flera dotterbolag. Top Städ hade 2020 en omsättning på 44 MSEK och en EBIT marginal om ca 16%. Bolaget kommer från april att bidra positivt till både omsättning och resultat.

I enlighet med överenskommelsen med säljarna i samband med förvärvet av Top Städ har rekrytering av ny VD påbörjats.

I slutet av kvartalet har vi sett en tydlig ökning i efterfrågan och vi förväntar oss att marknadsförutsättningarna även fortsättningsvis ska utvecklas positivt.

Stefan Högkvist


                                           

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättningen och resultatet

Januari – Mars 2021

Nettoomsättningen uppgår till 63 727 (61 505) kkr vilket innebär en tillväxt om 3,6 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 5 272 (2 915) kkr och efter avskrivningar till   3 636 (1 267) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 5,7 % (2,1%). Koncernens resultat före skatt uppgår till 3 600 (1 238) kkr.

Kassaflödet och investeringarna

Januari – Mars 2021

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till   8 159 (6 797) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 4 563 (1 019) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2021-03-31 till 39 772 (16 128) kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2021-03-31 till 27 392 (14 224) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 28,0% (17,5 %). HomeMaids räntebärande nettokassa uppgår till 35 521 (9 479) kkr

Väsentliga händelser

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas den 8 juni på Hotel Tylösand i Halmstad enligt separat kallelse.

Förvärv

HomeMaid tecknade den 23 mars avtal om att förvärva samtliga aktier i Top Städ Services i Sverige AB.

Top Städ är ett framgångsrikt och välskött bolag inom segmentet företagsstäd. Bolaget har sitt säte i Norrköping och är främst verksamt i Östergötland. Omsättningen 2020 uppgick till ca 44 MSEK och EBIT-marginalen till ca 16%. Bolaget har ca 300 kunder och 76 anställda. Tillträde skedde den 1 april 2021.

Övrigt

 • Ny digital utbildning för våra serviceassistenter har tagits fram och implementerats
 • CRM system har implementerats
 • Josefine Ullsten har rekryterats som Försäljningschef

Moderbolaget under rapportperioden

Januari – Mars 2021

Nettoomsättningen uppgår till 63 727 (61 505) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 3 988   (1 636) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per 2021-03-31 till 39 636 (14 914) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom området RUT samt företagsstäd, genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt.
Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2019. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, medarbeta-re, förvärv och kunder. Politiska beslut som berör RUT avdraget, införande av trängselavgifter och övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget.

Under rapportperioden har en pandemi påverkat samhället på ett negativt sätt. Tidsramarna och den långsiktiga påverkan på företaget är vid tiden för denna rapport svåra att bedöma.

Redovisningsprinciper

Bolaget och koncernen tillämpar BFNAR 2012:1 (K3) från och med den 1 januari 2019.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Årsstämma

Årsstämma i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas den 8 juni enligt separat kallelse. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig via bolagets hemsida samt skickas till de aktieägare som så önskar senast två veckor innan stämman.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 50 öre per aktie i HomeMaid AB.

Kommande finansiell information

Halvårsrapport                      2021-08-31

Delårsrapport för kvartal 3     2021-11-15

Bokslutskommuniké 2021      2022-02-18

Halmstad 2021-05-17

Mats Claesson                      Andreas Gindin                     Stefan Högkvist                   

Styrelseordförande               Ledamot                               Verkställande direktör

Fredrik Grevelius                   Patrik Torkelson                   

Ledamot                               Ledamot                              

Prenumerera

Dokument & länkar