Delårsrapport Januari–mars 2016

Period 1 januari - 31 mars 2016

  • Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %.  
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339 (4 365) kkr och efter avskrivningar till 1 209 (3 343). Resultatet före skatt uppgår till 1 162 (3 246) kkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till -1 759 (3 701) kkr.
  • Resultat per aktie uppgår till 0,04 (0,13) kr.

 Väsentliga händelser januari - mars 2016

      Årsstämma i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas den 19 maj i Halmstad. Förslag till utdelning är 1 krona per aktie.

      Nya Veteranpoolen - kontor etablerades i Örebro, Sundsvall och Hudiksvall.

VD ord:

För HomeMaid har första kvartalet präglats av de tidiga och förväntade effekterna av de justerade ROT-och RUT-avdragen samt en tidig påsk vilket påverkat omsättningen negativt.

Marknaden och kunderna behöver tid att förstå och planera efter de nya förutsättningarna och vi har försökt hjälpa till genom att via kommunikation förtydliga och omsätta de nya reglerna i praktiska exempel för våra kunder.

Påsk inföll i mars i år vilket innebar avbokningar. Några av HomeMaids regioner hade både sportlov och påsk i samma månad och det har resulterat i mer omfattande avbokningar. Dessa hemservicetillfällen kommer dock att kunna återtas senare under året. Engångskostnader för avslutande av personal påverkade kvartalets resultat negativt. Satsningarna på IT och digitala medier fortsätter som planerat och med oförminskad kraft.

Veteranpoolen har haft fortsatt tillväxt under första kvartalet 2016. Fler och fler kunder väljer att använda Veteranpoolen som en extra resurs och hjälp vid tillfälliga behovstoppar. Perioden har präglats av satsningar på marknadsföring och nyetableringar. Satsningar tillsammans med ökade socialavgifter för äldre har gjort att periodens resultat är något sämre än motsvarande period föregående år. Nya Veteranpoolen - kontor etablerades i Örebro, Sundsvall och Hudiksvall under perioden.

Miljöundersökningen inom dotterbolaget Betjänten AB har fortsatt under kvartalet om än i begränsad omfattning.

Eva-Karin Dahl   

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättningen och resultatet

Januari – Mars 2016

Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr vilket innebär en tillväxt om 5,4 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 2 339 (4 365) kkr och efter avskrivningar till 1 209 (3 343) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 1,7 % (4,9 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till 1 162 (3 246) kkr.

Kassaflödet och investeringarna

Januari – Mars 2016

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till -1 759 (3 701) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 343 (3 648) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2016-03-31 till 31 164 (22 553) kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2016-03-31 till 65 499 (58 689) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 48 % (45 %). HomeMaids räntebärande nettokassa uppgår till 23 855 (8 537) kkr. Koncernen har långfristiga skulder avseende finansiell leasing av produktionsbilar. Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av genomfört förvärv.

Väsentliga händelser

Betjänten AB

Miljöundersökningen har fortsatt under kvartalet om än i mer begränsad omfattning

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas den 19 maj på HomeMaids kontor i Halmstad enligt separat kallelse. Nomineringskommittén föreslår följande styrelsesammansättning:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Ingrid Nordlund (nyval), Fredrik Grevelius (omval), Eva-Karin Dahl (omval). Paul Rönnberg har avböjt omval.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen förslår en utdelning om 1 krona per aktie.

Etableringar

Nya Veteranpoolen - kontor etablerades i Örebro, Sundsvall och Hudiksvall under perioden.

Moderbolaget under rapportperioden

Januari – Mars 2016

Nettoomsättningen uppgår till 47 507 (47 966) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 1 665 (2 513) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2016-03-31 till 16 762 (10 364) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom området ROT och RUT. I en kraftigt ökande konkurrenssituation blir marknadsinsatser, kommunikation och god kvalitet i både service och anställningsförhållanden av stor vikt.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2015. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och kunder. Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering förutom i segmentsredovisning och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 samt vad gäller moderbolaget, RFR 2. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar HomeMaids ställning eller resultat.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Årsstämma

Årsstämman i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas i Halmstad den 19 maj. Årsredovisningen finns tillgänglig via bolagets hemsida den 3 maj samt skickas till de aktieägare som så önskar.

Kommande finansiell information

Halvårsrapport                      2016-08-31

Delårsrapport för kvartal 3     2016-11-11

Halmstad 2016-05-13

Eva-Karin Dahl
VD

Paul Rönnberg
Ledamot

Fredrik Grevelius
Ledamot

Paul Rönnberg
Ledamot

Prenumerera

Dokument & länkar