Halvårsrapport januari - juni 2020

Report this content

Period 1 april - 30 juni 2020
• Nettoomsättningen uppgår till 61 433 (64 148) kkr. motsvarande en tillväxt om -4,2 %.
• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 464 (2 079) kkr. och efter
avskrivningar till 2 803 (-6 123) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till
7,2 % (3,2 %). Resultatet före skatt uppgår till 2 766 (-6 175) kkr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår
till 5 079 (-3 013) kkr.
• Resultat per aktie uppgår till 0,11 (-0,43) kr.

 

Period 1 januari - 30 juni 2020
• Nettoomsättningen uppgår till 122 938 (121 096) kkr. motsvarande en tillväxt om
1,5 %.
• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 7 379 (3 233) kkr. och efter
avskrivningar till 4 070 (-6 111) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till
5,9 % (2,6 %). Resultatet före skatt uppgår till 4 004 (-6 239) kkr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår
till 11 876 (-516) kkr.
• Resultat per aktie uppgår till 0,16 (-0,44) kr.

Väsentliga händelser januari - juni 2020
• Region Väst och Öst har slagits ihop till Region Mitt.
• Bokning online har implementerats under första kvartalet.
• Covid-19 har påverkat verksamheten väsentligt från andra halvan av mars månad.
• Årsstämma i HomeMaid AB (publ) hölls den 17 juni i Halmstad.
• HomeMaid förvärvade rörelsen i Wimix Resurs AB. Verksamheten har en
årsomsättning om ca 3,7 miljoner kronor, drygt 130 kunder och 10 anställda.
Förvärvet genomfördes som en kontantaffär. Förvärvet finansierades genom
interna medel.
• Löpande kvalitets- och kundnöjdhetsmätning har införts under andra kvartalet.

 

VD ord:
Året startade starkt och vårt förändringsarbete genererar löpande förbättringar både
avseende effektiv drift samt försäljning och tillväxt.
Från andra halvan av mars har verksamheten påverkats starkt negativt av covid-19.
Verksamheten har under andra kvartalet haft fullt fokus på att hantera kunder och personal
parallellt med att ställa om verksamheten till en lägre omsättning till följd av covid-19.
Tack vare bra rutiner och hårt arbete från all personal har denna omställning lyckats mycket
väl. Marginalen har hållits uppe på en tillfredsställande nivå samtidigt som personalstyrkan
har anpassats till lägre omsättning.
Marknadsföringen har ställts om till att inrikta sig primärt på engångstjänster där efterfrågan
har varit fortsatt relativt god trots rådande läge. Detta har bidragit till att hålla omsättningen
uppe.
Koncernens omsättning för andra kvartalet är 61,4 MSEK vilket är en minskning med 4,2%
mot föregående år. EBITDA är 4,5 MSEK (2,1 MSEK).
Det förbättrade resultatet förklaras av flera faktorer såsom optimerad prismodell, förbättrad
schemaläggning och minskade kostnader. Utöver detta har regeringens stödpaket bidragit
på ett positivt sätt genom framförallt lägre arbetsgivaravgifter och stöd till sjuklöner.
Detta innebär att koncernens omsättning för första halvåret är 122,9 MSEK vilket är en
ökning med 1,5%. EBITDA är 7,4 MSEK (3,2 MSEK).
Efter att ha lagt allt fokus på att hantera covid-19 återupptas nu utvecklingsarbetet för
HomeMaid. Förbättrad kundnöjdhet genom utveckling av CRM system och löpande
kvalitetsmätning är några av de initiativ som pågår.
Vår strategi och plan för framtiden ligger fast. Vi siktar på lönsam tillväxt genom organisk
tillväxt samt förvärv. Skickliga serviceassistenter och bra kundservice har resulterat i många
nöjda kunder vilket borgar för framtida framgångar. HomeMaid har även genom åren varit
en pålitlig och uppskattad partner för branschkollegor som vill hitta en ny ägare för sina
verksamheter. Vår stabilitet och branschkännedom samt inte minst vår välkomnande kultur
gör oss redo att hälsa nya verksamheter välkomna på vår framgångsresa. Vår plan är att vi
skall stödja många fler kunder och erbjuda många fler medarbetare en plats i vårt gäng
framöver.
Stefan Högkvist

Ekonomisk utveckling under rapportperioden
Omsättningen och resultatet
April - Juni 2020
Nettoomsättningen uppgår till 61 433 (64 148) kkr. vilket innebär en tillväxt om -4,2 %.
Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 4 464 (2 079) kkr. och efter avskrivningar till
2 803 (-6 123) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 7,2 % (3,2%). Koncernens resultat
före skatt uppgår till 2 766 (-6 175) kkr.
Januari - Juni 2020
Nettoomsättningen uppgår till 122 938 (121 096) kkr. vilket innebär en tillväxt om 1,5 %.
Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 7 379 (3 233) och efter avskrivningar till 4 070
(-6 111) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 5,9 % (2,6 %). Koncernens resultat före
skatt uppgår till 4 004 (-6 239) kkr.
Kassaflödet och investeringarna
April - Juni 2020
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till
5 079 (-3 013) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
uppgår till 2 664 (375) kkr.
Januari - Juni 2020
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till
11 876 (-516) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
uppgår till 3 683 (416) kkr.
Likviditeten och balansräkningen
Koncernens likvida medel uppgår per 2020-06-30 till 20 811 (4 904) kkr.
Koncernens egna kapital uppgår per 2020-06-30 till 16 309 (8 624) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår
till 18,9 % (10,8 %). HomeMaids räntebärande nettokassa uppgår till 14 446 (2 856) kkr. Koncernen
har lån från kreditinstitut med anledning av genomförda förvärv.

Väsentliga händelser
Covid-19
Covid-19 har påverkat verksamheten väsentligt från andra halvan av mars. Detta primärt då kunder
bokat av sina städtillfällen och sjuktalen hos personal ökat kraftigt. Både omsättning och marginal har
påverkats. Vi har dock lyckats hantera denna svåra situation på ett bra sätt och bedömer att vi genom
starka insatser av vår organisation och regeringens stödinsatser har läget under kontroll.
Situationen har stabiliserats i slutet av rapportperioden.
Årsstämma i HomeMaid AB
Årsstämma hölls den 17 juni på HomeMaids kontor i Halmstad enligt offentliggjord kallelse. Vid
stämman var 2 625 397 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 375 397 av aktieslag B) av totalt
18 241 474 aktier representerade vilket motsvarar 42,7 % av rösterna. Följande beslutades:
- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att fria
vinstmedel balanseras i ny räkning.
- För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:
Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval) och Andreas
Gindin (omval). Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Stefan Högkvist till VD
och Mats Claesson till styrelsens ordförande.
- Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
Förvärv
HomeMaid förvärvade i juni rörelsen i Wimix Resurs AB. Verksamheten har en årsomsättning om ca
3,7 miljoner kronor, drygt 130 kunder och 10 anställda. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär.
Förvärvet finansierades genom interna medel.
Övrigt
Region Väst och Öst har slagits ihop till Region Mitt.
Bokning online har implementerats under första kvartalet.
Löpande kvalitets- och kundnöjdhetsmätning har införts under andra kvartalet.
Moderbolaget under rapportperioden
April - juni 2020
Nettoomsättningen uppgår till 61 433 (63 641) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 3 226
(752) kkr.
Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2020-06-30 till 19 705 (3 129) kkr.
Januari - juni 2020
Nettoomsättningen uppgår till 122 938 (120 164) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 4 862
(476) kkr.

Framtida utveckling
HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom området RUT genom en kombination
av organisk tillväxt och förvärv. På en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt
viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt.
Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att
leverera service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning
och under uppdragens genomförande.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen
för år 2019. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen,
medarbetare, förvärv och kunder. Politiska beslut som berör RUT avdraget, kommunala beslut som
ändrar kraven för leverans av omsorgstjänster under LOV (Lagen Om Valfrihet), införande av
trängselavgifter och övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget.
Under rapportperioden har en pandemi påverkat samhället på ett negativt sätt. Tidsramarna och den
långsiktiga påverkan på företaget är vid tiden för denna rapport svåra att bedöma.
Redovisningsprinciper
Bolaget och koncernen tillämpar BFNAR 2012:1 (K3) från och med den 1 januari 2019.
Granskning
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.
Kommande finansiell information
Delårsrapport för kvartal 3 2020-11-16
Halmstad 2020-08-31
Mats Claesson Andreas Gindin Stefan Högkvist
Styrelseordförande Ledamot Verkställande direktör
Fredrik Grevelius Patrik Torkelson
Ledamot Ledamot

Prenumerera

Dokument & länkar