Halvårsrapport Januari – juni 2021

Report this content

Period 1 april - 30 juni 2021


 • Nettoomsättningen uppgår till 82 657 (61 433) kkr motsvarande en tillväxt om       34,5 %. 

 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 7 136 (4 464) kkr och efter avskrivningar till 4 810 (2 803) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 8,5 % (7,2 %). Resultatet före skatt uppgår till 4 706 (2 766) kkr.

       

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 10 100 (5 079) kkr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgår till 0,20 (0,11) kr.

Period 1 januari – 30 juni 2021


 • Nettoomsättningen uppgår till 146 384 (122 938) kkr motsvarande en tillväxt om     19,1 %.  

 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 12 408 (7 379) kkr och efter avskrivningar till 8 446 (4 070) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 8,2 % (5,9 %). Resultatet före skatt uppgår till 8 306 (4 004) kkr.

       

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 18 262 (11 876) kkr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgår till 0,35 (0,16) kr.

Väsentliga händelser januari - juni 2021

 • HomeMaid tecknade den 23 mars avtal om att förvärva samtliga aktier i Top Städ Services i Sverige AB
 • Ny digital utbildning för våra serviceassistenter har tagits fram och implementerats
 • CRM system har implementerats
 • Josefine Ullsten har rekryterats som Försäljningschef
 • HomeMaid har den 20 maj tecknat avtal om att förvärva rörelsen i Pro Assistans Sverige AB
 • Årsstämma hölls i juni månad
 • Lena Nordin har rekryterats som HR-chef

HomeMaid grundades 1997 och bedriver verksamhet inriktad på kundanpassade lösningar inom hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och kontorsservice. Verksamheten syftar till att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder och ge goda arbetstillfällen med bra villkor. HomeMaid AB (publ) är noterat på Spotlight och har drygt 2 300 aktieägare.

VD ord:

HomeMaid fortsätter i andra kvartalet att prestera på en hög nivå. Vi är glada och stolta över att omsättning och resultat fortsätter att utvecklas positivt. Affärsplanen som innebär utveckling av HomeMaid inom ett antal fokuserade områden parallellt med kompletterande förvärv bär frukt.

Ambitionen att vara bästa arbetsgivaren på marknaden och kundens förstahandsval är central i allt som görs och stor vikt har lagts på utbildning och utveckling av serviceassistenter. Ett projekt med mål att förbättra kundresan och därigenom minska kundomsättning har initierats. Marknadsföringen som primärt riktas till digitala medier har ökats på för att ta marknadsandelar.

Under kvartalet har Top Städ förvärvats och är nu en del av HomeMaid. Detta är det första förvärvet i den nya strategin att bygga en koncern bestående av flera dotterbolag.

TopStäd behåller sitt eget varumärke och har en egen VD. Dotterbolaget delar dock på vissa overheadfunktioner för en effektiv utveckling framåt.

Ambitionen med detta och framtida förvärv är att de skall växa vidare inom sina verksamhetsområden. Genom ökade resurser både avseende kapacitet och kompetens får bolagen bättre förutsättningar till fortsatt tillväxt.

Under kvartalet har även Pro Assistans förvärvats. Detta har genomförts som ett inkråmsförvärv och bolagets verksamhet flyttas in i HomeMaid.      

Koncernens omsättning för andra kvartalet är 82,7 MSEK vilket är en ökning med 34,5 % mot föregående år. Moderbolaget ökade med 16,8 %. EBITDA är 7,1 MSEK (4,5 MSEK).

Detta innebär att koncernens omsättning för första halvåret är 146,4 MSEK vilket är en ökning med 19,1 %. Moderbolaget ökade med 10,2 %. EBITDA är 12,4 MSEK (7,4 MSEK).

Lena Nordin har under kvartalet rekryterats till rollen som HR chef. Lena har en mycket stark bakgrund från bolag som Björn Borg, Peak Performance och SATS där hon haft motsvarande roll. Att utveckla människor och företagskulturer är hennes specialitet och hon kommer att bli oerhört värdefull i den fortsatta utvecklingen av både HomeMaid och de nya dotterbolagen. Lena tillträder sin roll i december och kommer att fördela sin tid mellan bolagen.  

Vi stänger andra kvartalet med övertygelsen om att resan för att nå våra högt uppsatta mål har kommit igång på allvar.        

Stefan Högkvist


Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättningen och resultatet

April - Juni 2021

Nettoomsättningen uppgår till 82 657 (61 433) kkr vilket innebär en tillväxt om 34,5 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 7 136 (4 464) kkr och efter avskrivningar till   4 810 (2 803) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 8,5 % (7,2 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till 4 706 (2 766) kkr.

Januari – Juni 2021

Nettoomsättningen uppgår till 146 384 (122 938) kkr vilket innebär en tillväxt om 19,1 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 12 408 (7 379) kkr och efter avskrivningar till       8 446 (4 070) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 8,2 % (5,9 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till 8 306 (4 004) kkr.

Kassaflödet och investeringarna

April - Juni 2021

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till   10 100 (5 079) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 5 553 (2 664) kkr.

Januari – Juni 2021

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till    18 262 (11 876) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 10 286 (3 683) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2021-06-30 till 24 694 (20 811) kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2021-06-30 till 21 846 (16 309) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 17,2 % (18,9 %). HomeMaids räntebärande nettokassa uppgår till 3 102 (14 446) kkr. Koncernen har lån från kreditinstitut med anledning av genomförda förvärv.

Väsentliga händelser

Förvärv

HomeMaid tecknade den 23 mars avtal om att förvärva samtliga aktier i Top Städ Services i Sverige AB.

Top Städ är ett framgångsrikt och välskött bolag inom segmentet företagsstäd. Bolaget har sitt säte i Norrköping och är främst verksamt i Östergötland. Omsättningen 2020 uppgick till ca 44 MSEK och EBIT-marginalen till ca 16%. Bolaget har ca 300 kunder och 76 anställda. Tillträde skedde den 1 april 2021.

HomeMaid tecknade den 20 maj avtal om att förvärva rörelsen i Pro Assistans Sverige AB.

Pro Assistans är verksamma från Göteborg och ner mot Malmö. Årsomsättningen ligger på ca          13 MSEK. Bolaget har drygt 690 kunder och ca 30 anställda. Tillträde skedde 1 juni 2021.

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma hölls den 8 juni på Hotel Tylösand i Halmstad enligt offentliggjord kallelse. Vid stämman var 3 393 397 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 1 143 397 av aktieslag B) av totalt 18 241 474 aktier representerade vilket motsvarar 45,5 % av rösterna. Följande beslutades:

 • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att utdela    9 121 kkr, vilket motsvarar en utdelning om 0,50 kronor per aktie.
 • För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval) och Andreas Gindin (omval). Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Stefan Högkvist till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.

 • Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Övrigt

 • Ny digital utbildning för våra serviceassistenter har tagits fram och implementerats
 • CRM system har implementerats
 • Josefine Ullsten har rekryterats som Försäljningschef
 • Lena Nordin har rekryterats som HR-chef

Moderbolaget under rapportperioden

April – juni 2021

Nettoomsättningen uppgår till 71 738 (61 433) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om             3 648 (3 226) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2021-06-30 till 19 632 (19 705) kkr.

Januari – juni 2021

Nettoomsättningen uppgår till 135 465 (122 938) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om         7 636 (4 862) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom området RUT samt företagsstäd, genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På en stark konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt.
Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2020. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, medarbeta-re, förvärv och kunder. Politiska beslut som berör RUT avdraget, införande av trängselavgifter och övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget.

Under rapportperioden har en pandemi påverkat samhället på ett negativt sätt. Tidsramarna och den långsiktiga påverkan på företaget är vid tiden för denna rapport svåra att bedöma.

Redovisningsprinciper

Bolaget och koncernen tillämpar BFNAR 2012:1 (K3) från och med den 1 januari 2019.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Delårsrapport för kvartal 3     2021-11-16

Bokslutskommuniké 2021      2022-02-18

Halmstad 2021-08-31

Mats Claesson                      Andreas Gindin                     Stefan Högkvist                     

Styrelseordförande               Ledamot                               Verkställande direktör

Fredrik Grevelius                  Patrik Torkelson                   

Ledamot                               Ledamot        

Prenumerera

Dokument & länkar