Halvårsrapport Januari–juni 2019

Report this content

HomeMaids styrelse har beslutat att bolaget och koncernen ska börja tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) från och med den 1 januari 2019.

Beloppen som redovisas i resultaträkningen avseende 2018, exkl andra kvartalet, är inklusive det tidigare dotterbolaget Veteranpoolen AB. Det tidigare dotterbolagets aktier har delats ut och för att ge en rättvisande bild över koncernens utveckling används jämförelsesiffror rensade för Veteranpoolen AB i nedanstående punkter. Se vidare efterföljande proformaredovisning.

Period 1 april – 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgår till 64 148 (60 482) kkr motsvarande en tillväxt om 6,1 %.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 079 (4 203) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 3,2 % (6,8 %). Resultatet före skatt uppgår till -6 175    (3 025) kkr.
 • Nedskrivning av goodwill i koncernen har skett om 6 918 kkr till följd av byte från IFRS till K3. Nedskrivningen är hänförlig till tidigare oavskriven goodwill för åren 2004-2009.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till -3 013 (5 216) kkr.
 • Resultat per aktie uppgår till -0,43 (0,12) kr.

Period 1 januari – 30 juni 2019


Siffrorna nedan i resultaträkningen redovisas exklusive resultat från värdeöverföring av Veteranpoolen AB, 186 673 kkr.

 • Nettoomsättningen uppgår till 121 096 (117 117) kkr motsvarande en tillväxt om    3,4 %.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 3 233 (7 286) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 2,6 % (6,1 %). Resultatet före skatt uppgår till -6 239   (5 350) kkr.
 • Nedskrivning av goodwill i koncernen har skett om 6 918 kkr till följd av byte från IFRS till K3. Nedskrivningen är hänförlig till tidigare oavskriven goodwill för åren 2004-2009.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till -516 (7 340) kkr.  
 • Resultat per aktie uppgår till -0,44 (0,22) kr.

Väsentliga händelser januari - juni 2019

 • Stefan Högkvist tillträdde som VD i HomeMaid AB den 1 februari 2019 och t.f. VD Michaela Maier gick tillbaka till sin ordinarie roll som CFO och personalchef.
 • Dotterbolaget Betjänten AB:s sista butik, Majorna, såldes i januari 2019. Det finns ingen verksamhet kvar i Betjänten efter 1 februari 2019.
 • HomeMaid förvärvade i mars samtliga aktier i Team UNIQ AB . Verksamheten har en årsomsättning på ca 6 miljoner kronor, drygt 250 kunder och 20 anställda. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen regleras under 2019. Förvärvet finansierades genom interna medel.
 • Årsstämma hölls den 22 maj 2019 i Halmstad.
 • Nedskrivning av goodwill i koncernen har skett om 6 918 kkr till följd av byte från IFRS till K3. Nedskrivningen är hänförlig till tidigare oavskriven goodwill för åren 2004-2009.
HomeMaid grundandes 1997 och bedriver verksamhet inriktad på kundanpassade lösningar inom hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och kontorsservice. Den syftar till att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder och ge goda arbetstillfällen med bra villkor. HomeMaid AB (publ) är noterat på Spotlight och har drygt 2 300 aktieägare.

VD ord:

Det förändringsarbete som kommunicerades i kvartalsrapporten för Q1 är i full gång. Arbetet går enligt plan och har inneburit ökad omsättning men vi redovisar också högre kostnader.

Omsättningen i Q2 för koncernen var 66,1 MSEK vilket är en ökning med 6,1% jämfört med föregående år. Tillväxten i moderbolaget HomeMaid AB var 8,1 %.

De ökade kostnaderna har påverkat resultatet kraftigt och rörelseresultaet före avskrivningar i koncernen för Q2 är 2,1 MSEK (4,2 MSEK).

Orsaken till det svaga resultatet är en kombination av omställningskostnader, lägre bruttomarginal samt investeringar för att öka omsättningen.

Den lägre bruttomarginalen följer med från Q1 och vi arbetar fortsatt med att förbättra system och processer för att stabilisera bruttomarginalen på en högre nivå. Effekten av förbättringsåtgärderna beräknas komma stegvis under hösten men med full effekt 2020.

För första halvåret betyder detta att omsättningen i koncernen är 121,1 MSEK vilket är en ökning med 3,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar var 3,2 MSEK (7,3 MSEK).

Nedskrivning av goodwill i koncernen har skett om 6 918 kkr till följd av byte från IFRS till K3. Nedskrivningen är hänförlig till tidigare oavskriven goodwill för åren 2004-2009.

I september kommer bolaget att byta affärssystem. Även om detta kortsiktigt kan innebära en lägre effektivitet så kommer det framöver att skapa bättre förutsättningar för utveckling och förbättring.

Den 1 juli höjdes taket för RUT vilket skapar bättre förutsättningar för både nya och befintliga kunder att nyttja våra tjänster. Vi har redan märkt ett ökat intresse hos våra kunder. Det finns en direkt korrelation mellan ökad efterfrågan och behov av rekrytering. Detta innebär i sin tur ökade insatser på utbildning och utveckling för att bli ännu bättre.      

Stefan Högkvist

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Beloppen som redovisas i resultaträkningen avseende 2018 är inklusive det tidigare dotterbolaget Veteranpoolen AB. Det tidigare dotterbolagets aktier har delats ut och för att ge en rättvisande bild över koncernens utveckling används jämförelsesiffror rensade för Veteranpoolen AB. Se vidare efterföljande proformaredovisning.

Omsättningen och resultatet

April – Juni 2019

Nettoomsättningen uppgår till 64 148 (60 482) kkr vilket innebär en tillväxt om 6,1 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 2 079 (4 203) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 3,2 % (6,8 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till -6 175 (3 025) kkr.

Nedskrivning av goodwill har skett om 6 918 kkr.

Januari – Juni 2019

Nettoomsättningen uppgår till 121 096 (117 117) kkr vilket innebär en tillväxt om 3,4 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 3 233 (7 286). Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 2,6 % (6,1 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till -6 239 (5 350) kkr. Nedskrivning av goodwill har skett om 6 918 kkr

Kassaflödet

April – Juni 2019

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till   -3 013 (5 216) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 375 (3 375) kkr.

Januari – Juni 2019

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till  -516 (7 340) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 416 (5 761) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2019-06-30 till 4 904 (15 980) kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2019-06-30 till 8 624 (20 201) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 10,8 % (22,9 %). Koncernen har långfristiga skulder avseende finansiell leasing av produktionsbilar. Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av genomförda förvärv. HomeMaids räntebärande nettoskuld är 2 856 kkr.

Väsentliga händelser

VD

Stefan Högkvist tillträdde som VD i HomeMaid AB den 1 februari 2019 och t.f. VD Michaela Maier gick tillbaka till sin ordinarie roll som CFO och personalchef.

Betjänten

Den sista verksamheten i Bejtänten AB, Majorna, såldes i januari 2019. Det finns ingen verksamhet kvar i Betjänten efter 1 februari 2019.

Förvärv

HomeMaid förvärvade i mars samtliga aktier i Team UNIQ AB . Verksamheten har en årsomsättning på ca 6 miljoner kronor, drygt 250 kunder och 20 anställda. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen regleras under 2019. Förvärvet finansierades genom interna medel.

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma hölls den 22 maj på HomeMaids kontor i Halmstad enligt offentliggjord kallelse. Vid stämman var 3 292 699 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 1 042 699 av aktieslag B) av totalt 18 241 474 aktier representerade vilket motsvarar 45,1 % av rösterna. Följande beslutades:

-        Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

-        Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att utdela   7 297 kkr motsvarande en utdelning om 0,40 kr per aktie.

-        För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval) och Andreas Gindin (omval). Eva-Karin Dahl hade avböjt omval. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Stefan Högkvist till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.

-        Stämman fastställde styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

-        Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Teckningsoptioner

Vid årsstämma 2019 beslutades att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra anställda (LTIP 2019). Programmet omfattar högst 900 000 teckningsoptioner och riktades, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till det helägda dotterbolaget HomeMaid Halmstad AB, org. nr 559193-0713, (”Dotterbolaget”) för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och andra anställda i HomeMaid AB.

Vid extra bolagsstämma i Dotterbolaget den 2019-06-14 beslutades att överlåta 734 000 teckningsoptioner till de deltagare som hade inkommit med en anmälan. 166 000 teckningsoptioner kvarstår i Dotterbolaget för att erbjudas kommande, nya medarbetare i HomeMaid-koncernen. Teckningsoptionerna överläts till ett pris om 0,13 kronor per teckningsoption, vilket motsvarade marknadsvärdet vid tilldelning enligt en oberoende värdering genomförd av BDO i enlighet med Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption ger rätt till nyteckning av en aktie av serie B i HomeMaid AB (publ) till en teckningskurs om 9,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske (i) under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022 har offentliggjorts, dock med start senast från och med den 15 mars 2023, och (ii) under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets rapport för det första kvartalet 2023 har offentliggjorts, dock med start senast från och med den 15 juni 2023.

Moderbolaget under rapportperioden

April – Juni 2019

Nettoomsättningen uppgår till 63 641 (58 869) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 752   (3 147) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2019-06-30 till 3 129 (15 391) kkr.

Januari – Juni 2019

Nettoomsättningen uppgår till 120 164 (114 108) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 476 (5 321) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom området RUT genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt.
Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2018. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, medarbeta-re, förvärv och kunder. Politiska beslut som berör RUT avdraget, kommunala beslut som ändrar kraven för leverans av omsorgstjänster under LOV (Lagen Om Valfrihet), införande av trängselavgifter och övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget.

Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Styrelsen har beslutat att bolaget och koncernen ska börja tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) från och med den 1 januari 2019.

Effekten av övergången har inte påverkat koncernens redovisning väsentligt med undantag för förvärvsrelaterad goodwill. Det egna kapitalet i öppningsbalansräkningen (2018-01-01) har inte påverkats i någon större grad.

Verksamhet under avveckling hanteras redovisningsmässigt annorlunda i K3. I tidigare rapporter redovisas verksamhet under avveckling på separata rader men enligt K3-regelverket görs inte denna särskiljning. De olika metoderna för redovisning av verksamhet under avveckling har ej lett till någon resultatpåverkan.

Jämförelsesiffrorna har omräknats med hänsyn till ovanstående.

Granskning

Denna halvårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Delårsrapport för kvartal 3     2019-11-15

Halmstad 2019-08-30

Mats Claesson                     Stefan Högkvist                    Andreas Gindin                     

Styrelseordförande               VD                                       Ledamot

Fredrik Grevelius                  Patrik Torkelson

Ledamot                              Ledamot        

Prenumerera

Dokument & länkar