Kallelse till årsstämma 2019 i HomeMaid AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i HomeMaid AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 10.30 på HomeMaids kontor, Kungsgatan 17 i Halmstad.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels                vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2019,

dels                anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 16 maj 2019.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till HomeMaid AB (publ), Kungsgatan 17, 302 46 Halmstad, eller genom e-post på info@homemaid.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.homemaid.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per e-post eller post enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Öppnande av stämman

2.    Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Godkännande av dagordning

5.    Val av en eller två protokolljusterare

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.    Beslut:

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning

b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda

balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

9.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10.   Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter

11.   Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter

12.   Beslut om principer för nomineringskommitté

13.   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14.   Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (LTIP 2019)

15.   Stämmans avslutande

FÖRSLAG

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda

balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att av fria vinstmedel om 8 232 kkr utdela belopp om 7 297 kkr. motsvarande en utdelning 0,40 kr per aktie och att återstående belopp om 935 kkr kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 24 maj 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 29 maj 2019.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvode ska utgå med 139 500 kronor, motsvarande tre prisbasbelopp, till var och en av de ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Nomineringskommittén föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Nomineringskommittén föreslår att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Nomineringskommittén föreslår vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter (punkt 11)

Nomineringskommitténs föreslår omval av Mats Claesson, Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, och Andreas Gindin till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Eva-Karin Dahl har avböjt omval.

Nomineringskommittén föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden till och med nästa årsstämma.

Beslut om principer för nomineringskommitté (punkt 12)

Nomineringskommittén föreslår att stämman beslutar om principer för nomineringskommitté inför årsstämman 2020 enligt i huvudsak följande:

Nomineringskommittén ska bestå av maximalt fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna enligt aktieboken per den 31 december 2019 har rätt att utse vardera en ledamot vilket jämte bolagets styrelseordförande utgör bolagets nomineringskommitté. Ordförande och sammankallande ska vara den ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Kommittén ska lämna sina förslag till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie årsstämma.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande.

Riktlinjerna skall omfatta VD och övriga ledande befattningshavare och skall tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2019 för tiden intill nästa årsstämma, samt även ändringar i gällande anställningsavtal som görs under sagda tid.

Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av styrelsen och denna ska ha rätt att frångå bolagsstämmans beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande befattningshavarna konkurrenskraftiga och marknadsmässiga ersättningar som i rimlig utsträckning återspeglar den enskildes och koncernens prestationer. Ersättningen kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån m.m. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och prestation. Vid bestämmande av eventuell rörlig ersättning skall denna relateras främst till resultatet för koncernen och/eller personliga mätbara mål. För lönesättningen skall klart definierade prestationsnivåer tillämpas, vilka avspeglar av styrelsen beslutade mål för verksamheten. Lönenivåerna skall ses över regelbundet, vanligtvis genom årlig löneutvärdering.

De ledande befattningshavarna skall i övrigt erbjudas pensionsförmåner och andra förmåner på marknadsmässiga villkor och med beaktande av gällande regler liksom tidigare praxis inom HomeMaid.

Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Uppsägningstiden för VD och övriga ledande befattningshavare skall vid uppsägning från befattningshavarens sida vara högst sex månader. Vid uppsägning från HomeMaids sida skall uppsägningslön och eventuellt avgångsvederlag sammantaget inte överstiga ersättning motsvarande sex månadslöner.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (LTIP 2019) (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt i huvudsak följande.

1.              EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

1.1            Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 900 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 45 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1.2            Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt punkt 2. Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

1.3            Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram och därigenom ett belöningssystem som är konkurrenskraftigt inom samtliga bolagets marknader, som kan fungera som riktlinje för bolagets ledningsgrupp i arbetet med bolagets strategi och som, utöver att fungera fokushöjande för deltagarna i programmet när det kommer till att leverera utmärkta resultat som bidrar till värdeskapande för aktieägarna, dessutom ger deltagarna en ökad möjlighet att ta del i bolagets framgångar.

1.4            Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

1.5            Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget av serie B. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under följande perioder:

(a)             under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022 har offentliggjorts, dock med start senast från och med den 15 mars 2023, och

(b)             under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets rapport för det första kvartalet 2023 har offentliggjorts, dock med start senast från och med den 15 juni 2023.

1.6            De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

1.7            Teckningskursen per aktie av serie B vid utnyttjandet av teckningsoption ska vara 9,50 kronor.

1.8            De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.9            Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt 2 får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

2.              GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

2.1            Deltagare

2.1.1        Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

2.1.2        Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare: 

Kategori Garanterat antal optioner/person Maximalt antal optioner/person
A. VD (högst 1 person) 460 000(Kategori: 460 000) 500 000(Kategori: 500 000)
B. Ekonomichef(högst 1 person) 80 000
(Kategori: 80 000)
100 000
(Kategori: 100 000)
C. Regionchefer nivå 1(högst 3 personer) 50 000(Kategori: 150 000) 55 000(Kategori: 165 000)
D. Regionchefer nivå 2(högst 5 personer) 22 000(Kategori: 110 000) 25 000(Kategori: 125 000)
E. Framtida rekryteringar 100 000(Kategori: 100 000) 100 000(Kategori: 100 000)

2.1.3        Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

2.1.4        Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bl.a. att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet. Styrelsen ska äga rätt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång. Överlåtelse till kommande medarbetare får dock inte ske efter den 30 juni 2020.

2.1.5        Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Styrelsen äger vidare rätt att, till förmån för vissa deltagare, göra om programmet till ett kontantbaserat program eller ett program baserat på syntetiska optioner, om detta enligt styrelsen är motiverat exempelvis av skattemässiga och/eller legala skäl.

2.2            Anmälan och tilldelning

2.2.1        Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 24 maj 2019 till och med den 10 juni 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång och förlänga tiden för anmälan om förvärv för det fall bolaget har insiderinformation under den angivna anmälningsperioden.

2.2.2        Om teckningsoptioner kvarstår efter att samtliga anmälningar tillgodosetts upp till garantinivå enligt tabellen i punkt 2.1.2, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare oberoende av kategori. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori uppgår till det maxantal som framgår av tabellen i punkt 2.1.2. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

2.3            Pris och betalning m.m.

2.3.1        Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut i samband med förvärvet. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Värdet har preliminärt beräknats till 9 öre per option. Värderingen har utförts av BDO.

2.3.2        Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag enligt avräkningsnota efter besked om tilldelning. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

2.4            Förköp och anställnings upphörande

Optionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra optionerna till tredje man att först erbjuda bolaget eller den bolaget anvisar att lösa in optionerna till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Optionerna ska vidare omfattas av en rätt för bolaget eller den bolaget anvisar till återköp av optionerna, till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde, t.ex. om en deltagares anställning i eller uppdrag för bolaget upphör, eller om den anställde sagt upp sig eller blivit uppsagd, under programmets löptid.

3.              NÄRMARE INFORMATION OM TECKNINGSOPTIONSPROGRAMMET

3.1            Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 900 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,7 procent av det totala antalet aktier och med cirka 3,2 procent av det totala antalet röster i bolaget efter full teckning av aktier med stöd av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

3.2            Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m. 

I och med att teckningsoptionerna ska emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor beräknas inte några framtida kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av teckningsoptionerna. Mot denna bakgrund saknas behov av att säkra programmet (hedge). Om de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt detta förslag hade varit fullt utnyttjade under 2018 hade resultatet per aktie för räkenskapsåret 2018 varit 0,45 kronor per aktie istället för 0,47 kronor per aktie.

3.3            Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse med stöd av externa rådgivare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman.

3.4            Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

I bolaget finns inte något pågående aktierelaterat incitamentsprogram.

3.5            Instruktion till styrelsen och majoritetskrav

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt punkt 1 samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt punkt 2. För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

HANDLINGAR

Kopior av styrelsens och nomineringskommitténs fullständiga förslag inklusive styrelsens yttrande, samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2018 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.homemaid.se senast tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga vid stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________

Halmstad i april 2019

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar