Starwood fullföljer kontanterbjudandet till aktieägarna i Victoria Park

  • Starwood Erbjudandet har accepterats av aktieägare representerande totalt 27 074 397 A aktier, 32 486 304 B aktier och 180 348 preferensaktier, motsvarande 24,4 procent av det totala antalet aktier och 32,1 procent av det totala antalet röster i Victoria Park.
  • Starwood fullföljer Erbjudandet till aktieägarna i Victoria Park och samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande har därmed uppfyllts eller frånfallits.
  • Starwood bekräftar att redovisning av likvid kommer påbörjas omkring den 11 juni 2018.
  • Acceptperioden avslutades den 1 juni 2018 och kommer inte förlängas.

Den första april 2018 lämnade Starwood Global Opportunity Fund XI, som förvaltas av Starwood Capital Group ("Starwood"), genom det helägda dotterbolaget HomeStar InvestCo AB (“HomeStar InvestCo”), ett kontanterbjudande till aktieägarna i Victoria Park AB (publ) (“Victoria Park”) till ett pris om 34,00 kronor[1] kontant för varje A respektive B aktie och 315,00 kronor för varje preferensaktie i Victoria Park ("Erbjudandet").

Vid utgången av acceptperioden den 1 juni 2018, hade Erbjudandet accepterats av aktieägare i Victoria Park representerande totalt 27 074 397 A aktier, 32 486 304 B aktier och 180 348 preferensaktier, motsvarande 24,4 procent av det totala antalet aktier och 32,1 procent av det totala antalet röster i Victoria Park. Varken HomeStar InvestCo eller Starwood har förvärvat några aktier i Victoria Park utanför Erbjudandet under acceptperioden och innehar inte några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktier i Victoria Park. Som ett resultat av Erbjudandet kommer HomeStar InvestCo kontrollera totalt 27 074 397 A aktier, 32 486 304 B aktier och 180 348 preferensaktier, motsvarande 24,4 procent av det totala antalet aktier och 32,1 procent av det totala antalet röster i Victoria Park.

HomeStar InvestCo har beslutat att fullfölja Erbjudandet och samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande är således uppfyllda eller har frånfallits, inklusive villkoret att HomeStar InvestCo skulle bli ägare till aktier i Victoria Park motsvarande mer än 35 procent av det totala antalet röster i Victoria Park.

Acceptperioden avslutades den 1 juni 2018 och kommer inte förlängas. Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart som möjligt och Starwood bekräftar att redovisning av likvid kommer påbörjas omkring den 11 juni 2018. Redovisning av likvid sker genom att de som har accepterat Erbjudandet får en avräkningsnota skickad till sig. Om innehavet är förvaltarregistrerat så sker redovisning via respektive förvaltare och enligt förvaltarens rutiner. Likvidbelopp betalas ut till det avkastningskonto som är kopplat till aktieägarens VP-konto. För aktieägare i Victoria Park som saknar ett avkastningskonto eller vars avkastningskonto är felaktigt, eller är ett BankGiro-konto eller PlusGiro-konto, kan utbetalningen bli försenad. I samband med redovisning av likvid bokas aktierna i Victoria Park ut från apportkontot som därmed avslutas. I samband med detta skickas ingen VP-avi ut.

_____

För ytterligare information kontakta:

Information om Erbjudandet finns också tillgänglig på HomeStar InvestCos hemsida, www.homestarinvestco.com.

Starwoods kontakt för media och investerare:

Tom Johnson / Patrick Tucker +1 (212) 371-5999, tbj@abmac.com / pct@abmac.com

Kontakt för svensk media och investerare:

JKL, +46 735 89 23 01, carl.hemeren@jklgroup.com

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 5 juni 2018 klockan 8:00 CET.

VIKTIG INFORMATION

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande som avser framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive uttalanden avseende framtida resultat, tillväxt och andra prognoser såväl som de andra förmånerna i Erbjudandet, är framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är generellt sett, men inte alltid, alla sådana uttalanden som inte avser historiska eller aktuella fakta och inkluderar, men begränsas inte till, uttryck såsom ”kan”, ”kommer”’, ”förväntas”, ”tros”, ”förutser”, ”planeras”, ”avses”, ”uppskattas”, ”bedöms”, ”mål”, ”prognostiserar”, ”har för avsikt att” eller ”borde”, såväl som negationer och varianter av dessa samt liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men begränsas inte till, uttalanden rörande Erbjudandets förväntade inverkan på Victoria Parks affärsverksamhet. Framåtriktade uttalanden är föremål för risk och osäkerhet till sin natur eftersom de hänför sig till händelser och beror på omständigheter som kommer att ske i framtiden. Det finns inga garantier för att de faktiska resultaten inte väsentligt kommer att skilja sig från de som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden på grund av ett flertal faktorer, varav många är utanför HomeStar InvestCos och Victoria Parks kontroll inklusive, men inte begränsat till, effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i efterfrågan på produkter, konkurrens, teknisk utveckling, relationer till anställda, plan och byggregler, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade anläggningskostnader (exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter och lansering av ny teknologi). Alla sådana framåtriktade uttalanden baseras uteslutande på de förhållanden som rådde när uttalandet lämnades och varken HomeStar InvestCo eller Victoria Park har (eller åtar sig) någon skyldighet att uppdatera eller ändra sådana framåtriktade uttalanden, oavsett om detta är en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, förutom då det krävs av tillämpliga lagar och föreskrifter.

Restriktioner

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att publiceras i eller distribueras i eller till, och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller in i något land där detta skulle kräva att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Personer som mottar sådan kommunikation (inklusive, men inte begränsat till, institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier, förvaltare och förmyndare) och omfattas av lagen i ett sådant land är skyldiga att informera sig om, och iaktta, sådana restriktioner eller krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i ett sådant land. HomeStar InvestCo, i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, frånsäger sig allt ansvar för brott mot sådana restriktioner av någon person. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Detta inkluderar, men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet samt andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt, med sådant medel, hjälpmedel eller möjliggörande av, eller från inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av personer som befinner sig eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte, och ska inte, detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller skickas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till någon australiensare, hongkongbo, japan, kanadensare, nya zeeländare eller sydafrikan eller någon person som befinner sig eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

HomeStar InvestCo kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Varje försök till accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök till accept av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner från inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att han/hon inte är en australiensare, hongkongbo, japan, kanadensare, nya zeeländare eller sydafrikan, inte befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och inte deltar i ett sådant Erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller att han/hon på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är inte är en australiensare, hongkongbo, japan, kanadensare, nya zeeländare eller sydafrikan, som befinner sig utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och som inte ger instruktioner om att delta i ett Erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller dokument relaterade till Erbjudandet, till sådana personer.

Oaktat det föregående förbehåller sig HomeStar InvestCo rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om HomeStar InvestCo, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Carnegie och Pangea är finansiella rådgivare till HomeStar InvestCo, och ingen annan, i samband med Erbjudandet. Carnegie och Pangea ansvarar inte gentemot någon annan än HomeStar InvestCo för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har tillhandahållits av HomeStar InvestCo samt, vad gäller de delar som avser Victoria Park, av Victoria Park och från Victoria Parks offentligt tillgängliga information. Carnegie och Pangea har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information.

Varken Carnegie eller Pangea eller något av deras dotterbolag är skyldigt gentemot eller accepterar någon risk, skuld eller någon form av ansvar (vare sig direkt eller indirekt, vare sig i kontrakt, i skadestånd, enligt lag eller på annat sätt) till varje person som inte är kund hos Carnegie eller Pangea i samband med detta offentliggörande, något påstående häri, Erbjudandet eller på annat sätt.

Siffrorna som presenteras i detta pressmeddelande har i förekommande fall avrundats.


[1] Starwood lämnade ett kontanterbjudande den 1 april 2018 med ett vederlag för varje A och B aktie uppgående till 34,40 kronor kontant justerat för eventuell utdelning eller annan värdeöverföring till A och B aktieägarna som genomförs innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet. Årsstämman 2018 beslutade om en utdelning om 0,40 kronor per A och B aktie med avstämningsdag den 26 april 2018. Det erbjudna vederlaget för A och B aktierna har till följd av utbetalningen av den ovannämnda utdelningen justerats nedåt från 34,40 kronor till 34,00 kronor.

Dokument & länkar