Februari innebar en fortsatt växande pipeline inom alla branscher för Hoodin

Report this content

Bolaget rapporterar för februari månad ett fortsatt ökat intresse för Hoodins lösningar med kring antalet företag som förväntas använda sig av Hoodins lösningar. Med ca 30% ökning inom Medtech och Pharma, 10% inom Public Service och en fördubbling inom Tourism. 

För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin.  Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.

För att se tillhörande grafer per rapporterat affärssegment, se nyheten på https://www.hoodin.com/ir-news?lang=sv altnerativt ladda ned bifogad pdf. 

Februari 2021 - Medtech & Pharma (Ackumulerat ) 

Under februari månad ökade antalet företag som förväntas använda Hoodin med ca 30 procent, från 237 till 304. Ökningen härleds till nya partners för perioden och att fler slutkunder gjort en avsiktsförklaring för användande av Hoodin. Vi ser att trenden från januari håller i sig och ett ökat intresse för automatisering och digitalisering av innehålls-bevakning och omvärldsbevakning i dessa branscherna.


Februari 2021 - Public Sector (Ackumulerat )
 

Inom Public Sector noteras en ökning om ca 10 procent under månaden. Den försiktiga ökningen beror till största del i att marknadsaktiviteter under perioden inte berört detta segment. Marknadsaktiviteter gentemot Public Sector (kommuner) är planerade att starta under mars månad 2021.

 

Februari 2021 - Tourism (Ackumulerat)

Från att tidigare hanterats bland ”övriga branscher” så väljer bolaget nu att lyfta fram segmentet turism då intresset och efterfrågan ökat markant under perioden.  Noterbart är också att en licens av Hoodin for Tourism har ett pris på ca 3 800 kr per månad, vilket är ca 3 ggr så mycket som en normallicens. Det högre priser på licenser inom tourism beror på att lösningen innehåller avancerade funktioner för att även bevaka geografiska områden samt integrering med Goole geo API´s m.m.

Februari 2021 - Övriga branscher

De branschlösningar som Hoodin ännu inte släppt på marknaden (Finance, Food & Beverages och Gaming) kommer att redovisas när bolaget ser en relevant trend.

 

”En fortsatt god trend under februari, som inom försäljningsarbete oftast kan vara en svår månad då stora delar av europa har sportlov en vecka i denna korta månad. Den generella ökning kring efterfrågan och hur mottagliga partners och marknaden är håller i sig och det främsta trendbrottet under februari noterar vi kring intresset inom Tourism.

För turism är det förhållandevis låga volymer vi talar om, men en fördubbling av pipeline är ändå tillräckligt stor för att Hoodin nu kan tolka marknaden inom turism som återuppvaknande efter ett mycket tufft år för branschen under 2020. Vi kommer från och med nu att vara mer aktiva på marknaden för att erbjuda aktörer inom turims våra lösningar och då främst inom natur-turism med de lösningar som vi levererat till Region Skåne (

www.skaneleden.se) Västkuststiftelsen (www.bohusleden.se) med flera.

Det mest prioriterade fokuset kvarstår dock, och det är att markant öka inom Medtech och leveranser av lösningar kring Post Market Surveillance.”
Marcus Emne, VD Hoodin
 

Definition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin

Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.

Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.


För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

Prenumerera

Dokument & länkar