Hoodin AB (publ) offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.

Hoodin AB (publ) (”Hoodin” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 8 juni 2023, informationsmemorandum avseende Bolagets företrädesemission av aktier om cirka 10,64 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”).

Informationsmemorandum

Informationsmemorandumet avseende Företrädesemissionen finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.hoodin.com/emission).

Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter kan erhållas från såväl bolagets hemsida som från Eminova Fondkommissions hemsida (https://eminova.se/emissionsuppdrag) från och med den första dagen i teckningsperioden (12 juni 2023).

Om företrädesemissionen

Bolagsstämman i Hoodin beslutade den 31 maj 2023, att genomföra en Företrädesemission av högst 26 601 874 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 10,64 MSEK före emissionskostnader. Avsikten med Företrädesemissionen är att säkerställa och finansiera fortsatt drift och utveckling av Bolagets erbjudande med syfte att tillföra plattformen funktionalitet och design som är lämpad för en större volym av användare. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses också användas till ytterligare internationell expansion.

Tidplan

12 juni – 20 juni 2023 Handel med teckningsrätter.
12 juni – 26 juni 2023 Teckningsperiod.
12 juni 2023 – till och med det att emissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i BTA som pågår tills dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.
27 juni 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen.

Villkor för Företrädesemissionen

  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,40 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 26 601 874 aktier.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Hoodin cirka 10,64 MSEK före emissionskostnader på cirka 1,0 MSEK.
  • Den som på avstämningsdagen den 8 juni 2023 är registrerad som aktieägare i Hoodin har företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget.
  • Hoodin har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,87 MSEK, motsvarande cirka 8,16 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden om cirka 3,54 MSEK, motsvarande cirka 33,26 procent av Företrädesemissionen, från styrelse, ledning, befintliga och nya aktieägare. Sammanlagt omfattas därmed cirka 41,42 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Legal rådgivare och emissionsinstitut

Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Hoodin AB i samband med Företrädesemissionen och Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget sker endast genom det informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (”Informationsmemorandumet”).

Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i informationsmemorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Bolaget för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Belarus, Ryssland eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Belarus, Ryssland eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare emissionsmemorandum, prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta

Marcus Emne, VD

Telefon: +46 (0)79 335 76 58

E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin

Hoodin utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Prenumerera

Dokument & länkar