Hoodin AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Hoodin AB har publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida. Årsredovisningen finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/rapporter 

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelsen för Hoodin AB (”Bolaget”) lämnar Bolaget följande information:

I revisionsberättelsen anmärks på att skatter och avgifter inte betalats i rätt tid under första delen av 2018. Detta har inte medfört någon skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor. 

Marcus Emne, VD: Under våren 2018 hade vi stort fokus på att få väsentlig utveckling klar i tid och i och med detta brast vi vid enstaka tillfällen i våra rutiner gällande betalning av skatter och avgifter. Efter detta har vi sett över och infört bättre rutiner för att eliminera risken för att det ska kunna upprepas.

Om oss

Hoodins affärsidé är att förse professionella användare med ett marknadsledande system för bevakning och hantering av digitalt innehåll. Affärsidén innefattar att erbjuda speciellt anpassade lösningar till företag inom utvalda branscher. För varje bransch finns anpassade varianter av Hoodins lösning där varje kund startar med en eller flera sådana produkter.

Prenumerera