Hoodin offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission

Report this content

Hoodin AB  (publ) (”Hoodin” eller ”Bolaget”) har upprättat ett investeringsmemorandum avseende förestående nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken offentliggjordes den 15 november 2019 (”Företrädesemissionen”). Den som på avstämningsdagen den 25 november 2019 innehar aktier i Hoodin har med företräde rätt att teckna nya units i Företrädesemissionen. I Företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) uniträtt där fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och två (2) vidhängande teckningsoptioner. Investeringsmemorandumet har godkänts av Spotlight Stock Market och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.hoodin.com och Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Anmälningssedlar, teaser och annan information kring Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets samt Mangolds hemsidor från och med den 27 november 2019 när teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter är den 25 november 2019 och sista dag för handel inklusive rätt till uniträtt är den 21 november 2019. Teckningsperioden löper från den 27 november till den 13 december 2019. 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfiman Delphi är legal rådgivare till Hoodin i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)

Tfn: +46 79-335 76 58

E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin

Bolaget är ett SaaS-bolag som har utvecklat en plattform för bevakning, hantering och återanvändning av digitalt innehåll. Hoodin automatiserar företags arbetsflöden och gör det möjligt att hitta relevant information som är central för kundens verksamhet. Plattformen gör arbetsflöden mer tids- och kostnadseffektiva för företag och kan anpassas till flera branscher och marknadssegment beroende på kundens behov. Ytterligare information avseende Bolaget finns på www.hoodin.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Hoodin och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i investeringsmemorandumet.

Varken uniträtter, betalda tecknades units (”BTU”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom investeringsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion. 

Bolaget har inte ansökt om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Hoodins aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Hoodin lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Prenumerera

Dokument & länkar