September månads pipeline visar på fortsatt god trend

Report this content
Tillväxten för september ligger i ungefär samman trend i absoluta tal, men av naturliga skäl blir den procentuella ökningen något lägre då vi kontinuerligt har en större baseline att jämföra med. I likhet med tidigare månader så är det inom Medtech och Pharma som ökningen varit mest noterbar, och ökningen härleds framför allt till en ökning av partners under perioden. Efter september månad så sammanställs nettoökningen till ca 10 procents inom Medtech och Pharma, jämfört mot utfallet efter augusti månad. För perioden är det små ändringar eller inga inom Public Service och Tourism då fokus fortsatt varit riktad mot Medtech och Pharma.
 
För segmentet ”Nya branscher” noteras en fortsatt ökning under september månad, men det skall påpekas att detta rör lösningar som inte är fullt lanserade på marknaden och att denna del av pipeline har högre osäkerhet.
För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.

 
För att se tillhörande grafer så finns de i bifogad pdf eller att se på https://www.hoodin.com/ir-news

 
 
September 2021 - Medtech & Pharma (Ackumulerat )
Under september månad ökade antalet licenser som förväntas användas med cirka 10 procent jämfört med augusti och steg från 1015 till 1115. Ökningen härleds till både nya och större partners för perioden och att fler slutkunder gjort en avsiktsförklaring för användande av Hoodin. Den redan noterade trenden från tidigare månader håller i sig med ett ökat intresse för automatisering och digitalisering av innehålls-bevakning och omvärldsbevakning i dessa två branscher.
 
September 2021 - Public Sector (Ackumulerat )
Inom Public Sector noteras ingen nettoförändring för perioden. Ambitionen har varit att öka aktiviteten mot Public Sector, men detta har reviderats då affärsläget pga pandemin gör att det är långa ledtider inom public sector för tillfället. Den utökade satsningen mot Public Sector kommer aktiveras när marknaden har bättre förutsättningar.
 
September 2021 - Tourism (Ackumulerat)
Tourism är en nischad bransch för Hoodin och ledtiden för bearbetning är längre än många andra branscher, vilket gör att rörelser inom pipeline för Tourism inte sker lika frekvent. Intresset för Hoodins lösningar gentemot Tourism håller i sig och men för perioden noteras ingen förändring pipeline. Tourism avser lösningen för Places & Tracks, vilket är en lösning för aktiv turism som t ex vandringsleder, skidområden, m.m.
 
September 2021 - Nya branschlösningar (Ackumulerat)
Den sedan tidigare annonserade branschlösningen gentemot finance samt en eller fler ännu ej utannonserade branschlösning har under perioden varit föremål för försäljning gentemot strategiska partners och kunder. Vi har under september noterat positiva utfall och ser att vi nu är nära bredare lanseringar och att vi har en trend som då skall redovisas tillsammans med övrig pipeline.
 
Vi har haft ytterligare en bra månad med fortsatt positivt inflöde av nya potentiella kunder och partners. Under månaden har vi även allokerat en hel del tid för att bistå nya partners med att komma igång med användandet och försäljning av licenser, men samtidigt klarat av att bibehåll tillväxttakten av nya leads i pipeline.
 
Vi kommer mest sannolikt att fortsätta allokera mer tid till aktivering av partners och konvertera kunder till betalande licenstagare, vilket i sin tur kan innebära att tillväxttakten i vår pipeline kan förväntas ligga på nuvarande nivåer året ut.” Marcus Emne, VD Hoodin
 
 
Definition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin
Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:
Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.
Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.
 
Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.
 

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.