Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 · Nettoomsättningen för året uppgick till 322,7 Mkr, motsvarande en ökning om 15,4 procent jämfört med föregående år. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 30,7 Mkr, vilket är en minskning med 33,2 procent jämfört med samma period föregående år. · Kostnader av engångskaraktär har belastat resultatet negativt under 2000. · Under året lanserades flera nya egenutvecklade produkter. Andningsskyddet ADFLO kommer att bilda ett nytt produktområde. · Vinsten per aktie uppgick till 1,95 kr. Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade med 15,4 procent till 322,7 (279,4 för 1999) Mkr. Av nettoomsättningen är 50 (46) procent hänförligt till Nordamerika, 45 (47) procent till Europa, därav 24 (23) procent till Norden. Försäljningen ökade mest i Centraleuropa (Tyskland, Österrike, Schweiz, Nederländerna och Belgien). Försäljningen har ökat mest för de mer avancerade modellerna av svetshjälmen SPEEDGLAS 9000 och andningsskydd. Resultat Hörnells rörelseresultat uppgick till 38,8 (48,6) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 12 (17) procent. Kostnader av engångskaraktär avseende utveckling och lansering av andningsskyddet ADFLO har belastat resultatet med c:a 6 Mkr under året. Resultatet belastas med 3,1 Mkr för upplupna kostnader för den inställda börsintroduktionen. I resultatet ingår återbäring från SPP med 1,7 Mkr och ersättningar av engångskaraktär hänförliga till avgångsvederlag med 0,9 (0) Mkr. Rörelseresultatet har belastats med 12,7 (10,9) Mkr i avskrivningar. Finansiell ställning Hörnells soliditet uppgick till 43 (40) procent. Eget kapital uppgick till 90,2 (75,0) Mkr och likvida medel till 18,2 (7,5) Mkr. Nettoskulden uppgick till 42,7 (57,5) Mkr. Rörelsekapitalet har ökat med 0,2 Mkr jämfört med 1999. Investeringar Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 13,9 (13,8) Mkr, samt byggnader 0,1 (14,6). Personal Antalet anställda har ökat med 18 personer under året. Per 31 december 2000 var 213 personer anställda i koncernen, varav 157 i Sverige. Det genomsnittligt antal anställda i koncernen under året var 197 personer. Moderbolaget Bolagets nettoomsättning uppgick till 220,3 (186,2) Mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till 23,8 (25,6) Mkr. Bolagets likvida medel uppgick till 8,1 (2,3) Mkr och årets investeringar till 11,4 (21,2) Mkr. Utsikter för år 2001 Styrelsen bedömer att Hörnell är väl positionerat på den växande marknaden för avancerad personlig skyddsutrustning för huvud, ansikte och luftvägar. Flera nya produkter har lanserats under år 2000, vilket har breddat användningsområdet för företagets produkter och därmed ytterligare befäst Hörnells ledande position på marknaden. Detta bedöms ge goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och en betydande resultatförbättring. Granskning Bokslutskommunikén har inte varit föremål för särskild granskning. Kommande rapporter Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2001 kommer att offentliggöras den 26 april 2001. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls i företagets lokaler i Gagnef den 26 april kl. 14:00. Utdelning Styrelsen rekommenderar bolagsstämman en utdelning om 0,75 kr per aktie för verksamhetsåret 2000, vilket motsvarar 7,62 Mkr. Rapporter Delårsrapport januari-26 april mars 2001 Delårsrapport januari-30 juni 2001 augusti Delårsrapport januari-23 september 2001 oktober Gagnef den 16 februari 2001, på styrelsens uppdrag, Krister Larnmark Verkställande direktör och koncernchef För ytterligare information kontakta: Krister Larnmark, Verkställande direktör, Hörnell International AB (publ) Telefon: 0241-624 10 alt. E-post: krister.larnmark@hornell.com Besök gärna vår hemsida för aktuell information om Hörnell: www.hornell.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01050/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01050/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Hörnell International AB (publ) har sedan 1980 utvecklat, tillverkat och marknadsfört personlig skyddsutrustning för svetsare under varumärket SPEEDGLAS. Hörnells försäljning sker i huvudsak utanför Sverige genom dotterföretag i USA, Tyskland, England, Frankrike,Italien och Polen samt ett återförsäljarnät i ytterligare cirka 50 länder.

Dokument & länkar