Delårsrapport 1/1 - 30/6 2002

Delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2002 · Hörnell Holding AB:s bud till aktieägarna i Hörnell International AB har accepterats till 99,98 %. Hörnell Holding AB är därmed moderbolag i den nya koncernen. · Hörnell International koncernen är numera en underkoncern till Hörnell Holding AB. Den operationella verksamheten bedrivs i Hörnell International koncernen och siffermaterialet avser, där inte annat anges, denna koncern därför att den nya verksamheten i sin helhet konsoliderats endast sedan den 28 maj. · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 186,8 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 5 % jämfört med samma period föregående år. Försäljningen i USA, som motsvarar ca 43 procent av den totala omsättningen, har minskat med 3 procent i lokal valuta. · Hörnell International koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 41,0 Mkr, att jämföra med 23,7 Mkr samma period föregående år. Huvudorsaken till resultatförbättringen är kraftiga förbättringar av marginalerna beroende på rationaliseringar, prishöjningar och kvalitetshöjande åtgärder. - Den nya koncernen Hörnell Holding AB registrerades den 1 februari 2002 Bolaget erbjöd sig under våren att köpa de dåvarande aktieägarnas aktier till ett pris av 41,50 kr per aktie. Detta erbjudande mottogs positivt av det stora flertalet aktieägare varför Hörnell Holding AB numera är ägare till 99,98 % av aktierna i Hörnell International AB. Under våren har vidare en nyemission genomförts vilket innebär att det egna kapitalet i Hörnell Holding AB ökat till 81,0 Mkr. Samtidigt har ett förlagslån om 99,0 Mkr och ett konvertibelt förlagslån om 0,7 Mkr emitterats. Dessa emissioner tillsammans med bankfinansiering har möjliggjort förvärvet av Hörnell International AB som verkställdes den 28 maj och godkändes på en extra bolagsstämma den 27 juni. Hörnell Holding AB är därmed moderbolag till Hörnell International AB. Hörnell International AB:s verksamhet är oförändrad. Den nya verksamheten kommer fortsättningsvis att belastas med avskrivningar avseende goodwill som uppstått vid förvärvet uppgående till 29,4 Mkr, räntor på banklån initialt på 14,1 Mkr samt på förlagslånet med 9,9 Mkr per år. Skattekostnaderna i koncernen minskar i samband med detta med 6,7 Mkr. - Hörnell International koncernen Nettoomsättning Nettoomsättningen uppgick till 186,8 (178,0 för samma period 2001) Mkr. Av nettoomsättningen är 43 (46) procent hänförligt till Nordamerika och 52 (50) procent till Europa. Resultat Hörnells rörelseresultat uppgick till 39,1 (30,4) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 20,9 (17,1) procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 41,0 (23,7) Mkr. Finansiell ställning Hörnells soliditet uppgick till 59 (50) procent. Eget kapital uppgick till 159,0 (112,8) Mkr och likvida medel till 17,9 (11,3) Mkr. Nettoskulden uppgick till 24,6 (32,0) Mkr. Rörelsekapitalet har ökat med 34,4 Mkr jämfört med samma period 2001. Hörnell har säkrat framtida flöden i valutorna USD, EUR och GBP 12 månader framåt. Genomsnittskurserna per den 30 juni 2002 är USD 10,47, EUR 9,31 respektive GBP 14,89. Organisation Hörnell LCD AB har fusionerats med dess moderbolag Hörnell International AB (publ). Investeringar Periodens investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 13,7 (5,0) Mkr. Personal Medelantalet anställda i koncernen under perioden var 190 (196), varav 133 (139) i Sverige. Eget kapital Hörnell International AB erbjöd sig under våren att amortera hela det konvertibla förlagslånet till konvertibelinnehavarna. Denna amortering har nu genomförts i sin helhet. 54 000 kr återstod att amortera vid bokslutsdagen. Ansvarsförbindelser och ställda panter Hörnell har inga ansvarsförbindelser. Ställda panter är oförändrade och uppgår till 140 851 kkr. Skatt Koncernens skattekostnad beräknas enligt respektive lands gällande skattesatser. - Moderbolaget Det nya moderbolaget, Hörnell Holding AB, har fungerat som moderbolag endast sedan den 28 maj varför inga siffror redovisas för verksamheten. Avseende proformaberäkningar hänvisas till det prospekt som lämnats tidigare. - Redovisningsprinciper Hörnell har anpassat redovisningen enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 15 (RR15), vilket innebär att upparbetade kostnader under år 2002 avseende pågående utvecklingsprojekt motsvarande 2,8 Mkr har aktiverats. Då projekten ännu inte är avslutade har ingen avskrivning ännu gjorts. Denna redovisning har endast skett i koncernen. - Utsikter för år 2002 Styrelsen bedömer att Hörnell är väl positionerat på den växande marknaden för avancerad personlig skyddsutrustning för huvud, ansikte och luftvägar. Nya produkter har breddat användningsområdet för företagets produkter och därmed ytterligare befäst Hörnells ledande position på marknaden. Konjunkturuppgången verkar emellertid dröja och framför allt i Nordamerika ser vi fortfarande ingen ljusning. Vi bedömer därför att andra halvåret kommer att medföra en fortsatt resultatförbättring jämfört med föregående år men inte samma höga förbättringstakt som under det första halvåret. - Granskning Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning. - Rapporter Delårsrapport januari-september 24 oktober Gagnef den 5 september 2002, på styrelsens uppdrag, Krister Larnmark Verkställande direktör och koncernchef För ytterligare information kontakta: Krister Larnmark, Verkställande direktör, Hörnell International AB (publ) Telefon: 0241-624 10 alt. e-post: krister.larnmark@hornell.com Besök gärna vår hemsida för aktuell information om Hörnell: www.hornell.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/05/20020905BIT00420/wkr0001.DOC Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/05/20020905BIT00420/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Hörnell International AB (publ) har sedan 1980 utvecklat, tillverkat och marknadsfört personlig skyddsutrustning för svetsare under varumärket SPEEDGLAS. Hörnells försäljning sker i huvudsak utanför Sverige genom dotterföretag i USA, Tyskland, England, Frankrike,Italien och Polen samt ett återförsäljarnät i ytterligare cirka 50 länder.

Dokument & länkar