Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2000

Report this content

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2000 * Nettoomsättningen för perioden uppgick till 234,7 Mkr, motsvarande en ökning om 14 procent jämfört med samma period föregående år. * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 25,7 Mkr, vilket är en minskning med 19% jämfört med samma period föregående år. ® * Det nya andningsskyddet ADFLO lanserades i september. De stora kostnaderna för utveckling och lansering av ADFLO bedöms ge förbättrat resultat redan under det fjärde kvartalet. * Vinsten per aktie uppgick till 1,41 kr. * Hörnell erhöll Brannpriset år 2000. Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 234,7 (205,6 jfr med samma period 1999) Mkr. Av nettoomsättningen är 50 (46) procent hänförligt till Nordamerika, 44 (48) procent till Europa, därav 23 (23) procent till Norden. Försäljningen har ökat mest för andningsskydd och de mer avancerade modellerna av svetshjälmen SPEEDGLAS 9000. Resultat och rörelsemarginal Hörnells rörelseresultat uppgick till 30,9 (34,3) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 13 (17) procent. Kostnader av engångskaraktär avseende utveckling och lansering av andningsskyddet ADFLO har belastat resultatet negativt under de tre första kvartalen. Den stora efterfrågan från marknaden och den goda leveransberedskapen för ADFLO bedöms kunna påverka resultatet positivt redan under det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet har belastats med 9,2 (8,9) Mkr i avskrivningar. Finansiell ställning Hörnells soliditet uppgick till 43 (36) procent. Eget kapital uppgick till 84,8 (64,2) Mkr och likvida medel till 13,7 (8,4) Mkr. Nettoskulden uppgick till 46,9 (60,5) Mkr. Rörelsekapitalet har ökat med 2,5 Mkr jämfört med samma period 1999. Investeringar Periodens investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 12,2 (5,2) Mkr, samt byggnader 0,0 (18,1). Personal Rekrytering av personal i Sverige och utomlands fortsatt enligt plan. Antalet anställda har ökat med 13 personer sedan årsskiftet. Per 30 september 2000 var 214 personer anställda i koncernen, varav 156 i Sverige. Moderbolaget Bolagets nettoomsättning under årets första nio månader uppgick till 156,7 (140,8) Mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till 16,1 (24,9) Mkr. Bolagets likvida medel uppgick till 6,8 (0,4) Mkr och periodens investeringar till 11,3 (18,0) Mkr. Utsikter för helåret Styrelsen bedömer att Hörnell är väl positionerat på den växande marknaden för personlig skyddsutrustning för huvud, ansikte och luftvägar. Flera nya produkter har lanserats under året, vilket ytterligare befäst Hörnells ledande position på marknaden. Bokslutskommuniké för år 2000 kommer att offentliggöras i slutet av februari 2001. Granskning Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. Krister Larnmark Verkställande direktör och koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00870/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00870/bit0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar