Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2002

Report this content

Delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2002 * Hörnell Holding AB är Hörnell koncernens moderbolag. Den operationella verksamheten bedrivs i Hörnell International AB och dess dotterbolag. Allt siffermaterial avser, där inte annat anges, denna koncern. * Nettoomsättningen för perioden uppgick till 271,3 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 3 % jämfört med samma period föregående år. Försäljningen i USA, som motsvarar ca 42 procent av den totala omsättningen, har minskat med 1 procent i lokal valuta. * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 60,3 Mkr, att jämföra med 40,6 Mkr samma period föregående år. Huvudorsaken till resultatförbättringen är kraftiga förbättringar av marginalerna beroende på rationaliseringar i produktionen och kvalitetshöjande åtgärder. Hörnell Holding AB Hörnell Holding AB registrerades den 1 februari 2002. Bolaget erbjöd sig under våren att köpa samtliga aktier i Hörnell International AB. Detta erbjudande mottogs positivt av det stora flertalet aktieägare varför Hörnell Holding AB numera är ägare till 99,98 % av aktierna i Hörnell International AB. Hörnell Holding AB är moderbolag till Hörnell International AB. Verksamheten i koncernen, som utgörs av Hörnell International AB och dess dotterbolag, är oförändrad. Den nya verksamheten belastas med avskrivningar avseende goodwill som uppstått vid förvärvet uppgående till 29,4 Mkr, räntor på banklån initialt på 14,1 Mkr samt på förlagslånet med 9,9 Mkr per år. Skattekostnaderna i koncernen minskar i samband med detta med 6,7 Mkr. Hörnell International koncernen Nettoomsättning Nettoomsättningen uppgick till 271,3 (263,1 för samma period 2001) Mkr. Av nettoomsättningen är 42 (45) procent hänförligt till Nordamerika och 53 (50) procent till Europa. Resultat Hörnells rörelseresultat uppgick till 55,9 (50,9) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 20,6 (19,3) procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 60,3 (40,6) Mkr. Finansiell ställning Hörnells soliditet uppgick till 63 (58) procent. Eget kapital uppgick till 172,9 (125,3) Mkr och likvida medel till 20,1 (18,8) Mkr. Nettoskulden uppgick till 18,8 (10,4) Mkr. Valutor Hörnell har säkrat framtida flöden i valutorna USD, EUR och GBP 12 månader framåt. Genomsnittskurserna per den 30 september 2002 är, USD 10,1917; EUR 9,2456 respektive GBP 14,7120. Organisation Hörnell LCD AB har fusionerats med dess moderbolag Hörnell International AB. Investeringar Periodens investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 21,4 (10,1) Mkr. I årets investeringar ingår aktivering av FoU kostnader med 4,2 Mkr. Övriga investeringar består till största delen av effektivitetshöjande produktionsutrustning. Personal Medelantalet anställda i koncernen under perioden var 188 (196), varav 131 (140) i Sverige. Eget kapital Hörnell International AB har amorterat hela det konvertibla förlagslånet till konvertibelinnehavarna. Ansvarsförbindelser och ställda panter Hörnell har inga ansvarsförbindelser. Ställda panter är oförändrade och uppgår till 128,0 Mkr. Skatt Koncernens skattekostnad beräknas enligt respektive lands gällande skattesatser. Moderbolaget Det nya moderbolaget, Hörnell Holding AB, har fungerat som moderbolag endast sedan den 28 maj varför inga siffror redovisas för verksamheten. Avseende proformaberäkningar hänvisas till det prospekt som lämnats tidigare. Redovisningsprinciper Hörnell har anpassat redovisningen enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 15 (RR15), vilket innebär att upparbetade kostnader under år 2002 avseende pågående utvecklingsprojekt motsvarande 4,2 Mkr har aktiverats. Då projekten ännu inte är avslutade har ingen avskrivning gjorts. Denna redovisning har endast skett i koncernen. Utsikter Styrelsen bedömer att Hörnell är väl positionerat på marknaden för avancerad personlig skyddsutrustning för huvud, ansikte och luftvägar. Hörnell har under året ytterligare befäst sin ledande position på marknaden vilket avspeglar sig i ökade marknadsandelar. Andningsskyddet Adflo lanseras under hösten på den amerikanska marknaden, vilket bedöms medföra en ökad försäljning framför allt under 2003. Granskning Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning. Rapporter Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2002 kommer att offentliggöras i slutet av februari 2003. Gagnef den 24 oktober 2002, på styrelsens uppdrag, Krister Larnmark Verkställande direktör och koncernchef För ytterligare information kontakta: Krister Larnmark, Verkställande direktör, Hörnell International AB (publ) Telefon: 0241-624 10 alt. e-post: krister.larnmark@hornell.com Besök gärna vår hemsida för aktuell information om Hörnell: www.hornell.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01440/wkr0001.DOC Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01440/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar