Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Andra kvartalet 2017

  • Tingsrättsförhandlingarna i civilmålen är avslutade. Dom väntas enligt tingsrättens besked komma den 19 oktober kl. 11.00.
  • HQs företrädesemission övertecknad.
  • Periodens resultat uppgick till -20 136 (-11 351) tkr.
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,03) kr.
  • Eget kapital uppgick till 8 971 tkr per 30 juni 2017, jämfört med 60 801 tkr per 30 juni 2016, motsvarande 0,02 (0,13) kr per aktie.

Januari-juni 2017

  • Periodens resultat uppgick till -36 805 (-20 366) tkr.
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,05) kr.
  • Eget kapital per den 30 juni 2017 uppgick till 8 971 (60 801) tkr, motsvarande 0,02 (0,13) kr per aktie.

Styrelsens kommentar avseende utvecklingen januari- juni 2017

Den vid årsstämman beslutade nyemissionen har övertecknats i likhet med tidigare nyemissioner. Totalt tecknades nyemissionen till 130,4 %. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket den 3 juli 2017.

Under första halvåret har vi slutfört huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt i civilmålen mellan HQ AB och Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König, Curt Lönnström, Thomas Erséus, Carolina Dybeck-Happe, Anne-Marie Pålsson, Pernilla Ström, Johan Dyrefors, KPMG och Investment AB Öresund

Det är glädjande att förhandlingarna nu kunnat avslutas utan att motsidan ytterligare lyckats obstruera och försena målens handläggning. Det totala kravet uppgår till ca 3,2 miljarder kronor. Med ränta uppgår beloppet i dag till drygt ca 4,6 miljarder kronor. Vi räknar självfallet med att vara framgångsrika i tingsrätten och att domstolen därmed också kommer att tillerkänna oss ersättning för våra rättegångskostnader, pengar som i slutändan kommer alla HQs ägare till godo. När vi inledde processen mot de som låg bakom kraschen i HQ Bank visste vi att den inte skulle vara över snabbt. Visst är det frustrerande ibland att se hur motparten obstruerar men vi kan samtidigt glädja oss åt att de själva får betala dyrt för det med mångmiljonbelopp i räntor.

Nu äntligen efter flera års förberedelser, en hel del obstruerande från motsidan och nästan 8 månader i tingsrätten har vi nått slutet på processen i tingsrätten. Förhandlingarna i tingsrätten avslutades före midsommar i år och dom väntas enligt tingsrättens besked komma den 19 oktober kl. 11.00.

Vår bedömning är att vi på ett tydligt och lättförståeligt sätt lagt fram vår talan inför tingsrätten, samt att vår talan har stöd i den skriftliga och muntliga bevisning vi förebringat. Motparternas invändningar som i huvudsak har varit av teknisk och taktisk karaktär och har ett stort inslag av felaktiga uppgifter har inte motbevisat vår talan. Anmärkningsvärt är att ingen av motparterna ens försökt att lägga fram en alternativ värdering för att försöka visa att vår talan är felaktig. Däremot har framförallt KPMG lämnat vilseledande uppgifter om tradingportföljens avveckling och de kostnader denna avveckling varit förenad med under 2010. De har därvid valt att helt bortse från kostnaderna för de rullningar som företogs under januari till utgången av april 2010, dvs. fyra månaders verksamhet. Vi har i målet tydligt visat hur vilseledandet gått till och vilka effekter detta fått. Samtliga övriga svarandeparter har anslutit sig till de av KPMG lämnade uppgifterna.

Vi anser att vi har goda chanser att vinna såväl skadeståndsmålet som det så kallade återvinningsmålet. Bara återvinningsmålet handlar om ca 600 miljoner kronor plus ränta, och sammanlagt handlar de båda målen om drygt 4,6 miljarder kronor inklusive ränta.

En mer detaljerad beskrivning av felaktigheterna i motparternas retorik går att läsa i Replik från HQ AB vid huvudförhandlingen som är upplagd på hemsidan: www.hqab.se

På samma hemsida har vi kompletterat utredningsmaterialet med en del presentationer m.m. som presenterades under huvudförhandlingen som intresserade kan ta del av.

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Dokument & länkar