Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Tredje kvartalet 2017

  • Periodens resultat uppgick till -828 (-11 382) tkr.
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,00 (-0,02) kr.
  • Eget kapital uppgick till 8 107 (49 418) tkr, motsvarande 0,02 (0,10) kr per aktie.

Januari-september 2017

  • Periodens resultat uppgick till -37 633 (-31 749) tkr.
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,08) kr.
  • Eget kapital uppgick till 8 107 (49 418) tkr, motsvarande 0,02 (0,10) kr per aktie.

HQs verksamhet och utvecklingen januari-juni 2017

HQs nuvarande verksamhet

Efter försäljningen av HQ Bank i september 2010 till Carnegie har HQ inte bedrivit någon operativ verksamhet och inriktningen har sedan dess varit att avveckla bolagets icke likvida tillgångar och driva de utredningar och domstolsprocesser avseende skadestånds- och återvinningskrav som beskrivs nedan.

Vid bolagsstämma i HQ AB den 24 maj 2011 beslutades att skadeståndstalan skulle väckas mot de tidigare styrelseledamöterna, verkställande direktör, huvudansvarig revisor och KPMG med anledning av den skada som dessa har orsakat HQ på grund av fel och försummelse vid fullgörandet av sina respektive uppdrag.

Styrelsens utredningsarbete

Styrelsen fick i uppdrag av årsstämman den 24 maj 2011 att driva skadeståndstalan mot de personer och bolag som genom sina ageranden skadat HQ. De händelser och förhållanden som styrelsen fått i uppdrag att utreda är komplexa och omfattar områden som derivatmarknadens funktionssätt, värdering och redovisning av derivatinstrument, risk- och verksamhetskontroll, kapitaltäckning, corporate governance, styrelse- och revisorsansvar med mera, vilket i processerna, erfordrar förutom juridisk expertis, även specialistkompetens inom nämnda områden.

Pågående ärenden

Tingsrättsförhandlingarna i civilmålen är avslutade och dom väntas enligt tingsrättens besked komma den 14 december 2017 kl. 11.00.

Finansiering för fortsatt drift 

HQ befinner sig i en mycket speciell situation eftersom den enda kvarvarande verksamhet som bedrivs är slutförande av den aktuella domstolsprocessen. Bolaget saknar löpande intäkter.

Under år 2017 har bolaget genomfört en nyemission som har tillfört bolaget cirka 15,9 mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna i samband med nyemissionen uppgick till cirka 1,5 mkr. Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 3 juli 2017.

HQ-aktien

HQ-aktien är noterad på Aktietorget. Antalet registrerade aktier uppgick per den 30 september 2017 till 508 240 096 aktier. Per den 30 september 2017 uppgick bolagets registrerade aktiekapital till 10 092 196,19 kr.

Styrelse och ledning

Styrelsen i HQ AB består av styrelseordförande Christer Sandberg och styrelseledamöterna Peter Zonabend och Johan Wiklund. Joakim Lindén är verkställande direktör.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Tingsrätten har ändrat tidpunkten för meddelande av dom till den 14 december 2017 kl 11.00

Ekonomisk utveckling för perioden januari-september 2017

Resultatutveckling för perioden juli-september 2017

Rörelseresultatet uppgick till -832 (-11 439) tkr, och periodens resultat uppgick till -828 (-11 382) tkr, motsvarande -0,00 (-0,02) kronor per aktie. Rörelsens kostnader uppgick till 832 (11 439) tkr.

Resultatutveckling för perioden januari-september 2017

Rörelseresultatet uppgick till -37 669 (-31 879) tkr, och periodens resultat uppgick till -37 633 (-31 749) tkr, motsvarande -0,08 (-0,08) kronor per aktie. Rörelsens kostnader uppgick till 37 669 (31 879) tkr.


Likvida medel och eget kapital

Likvida medel uppgick till 9 528 tkr (61 027 tkr). Eget kapital uppgick till 8 107 tkr (49 418) motsvarande 0,02 (0,10) kr per aktie.

Skatt

Uppskjuten skattefordran avseende uppkomna underskott under perioden har inte bokförts eftersom verksamheten inte genererar några löpande intäkter.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets risker finns beskrivna i årsredovisningen för 2016.

I enlighet med allmänna redovisningsprinciper har HQ inte reserverat något belopp till täckande av eventuell rättegångskostnad.

Närståendetransaktioner under rapportperioden

I samband med bolagets nyemission i juni 2017 ingick HQ garantiavtal och teckningsförbindelser med huvudägarna i syfte att säkerställa den av årsstämman beslutade nyemissionen. Den totala garantiprovisionen om 321 tkr betalades under tredje kvartalet 2017. För teckningsförbindelserna utgick ingen provision.

HQs styrelse har under 2017 återigen förlängt det avtal som ingicks under 2014, och förlängdes 2015 och 2016, med Advokatfirman Christer Sandberg AB avseende Christer Sandbergs tillhandahållande av juridiska tjänster. För tredje kvartalet 2017 har kostnaderna under detta avtal uppgått till 0 tkr inkl moms (för samma period 2016 uppgick kostnaderna under detta avtal till 534 tkr inkl moms). Under perioden januari till september 2017 har kostnaderna under detta avtal uppgått till 2 971 tkr inklusive moms. För perioden januari till september 2016 uppgick kostnaderna till 1 991 tkr inklusive moms.

Offentliggörande

Informationen i denna delårsrapport är sådan som HQ AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2017                                                 31 januari 2018                     

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm den 12 oktober 2017

                                                                 Christer Sandberg                                       Peter Zonabend                                         

                                                                  Styrelseordförande                Styrelseledamot                                                                                     

Johan Wiklund                                                     Joakim Lindén

Styrelseledamot                              Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Delårsrapporten finns tillgänglig på www.hqab.se.

För mer information:

Christer Sandberg, styrelseordförande, tel. 070-666 10 30

Joakim Lindén, VD, tel. 070-832 68 83

HQ AB (publ), Box 7738, 103 95 Stockholm

.

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Dokument & länkar