Bokslutskommuniké 2002

Report this content

BOKSLUTSKOMMUNIKé 2002 * åRETS RESULTAT 12 (-4) MSEK * FJäRDE KVARTALET RöRELSERESULTAT 13 (33) MSEK * KRAFTIGT NETTOINFLöDE AV NYA KUNDVOLYMER OCH öKNING AV MARKNADSANDELAR * UTDELNINGSFöRSLAG 5,00 (5,00) SEK Resultat och finansiell ställning Hagströmer & Qviberg (H&Q) redovisar 2002 ett rörelseresultat på -3 (10) MSEK. Resultatet har under året belastats med strukturkostnader om 29 MSEK, varav nedläggning av kontor i Luxemburg och New York 16 MSEK samt kostnader för personalminskningar 13 MSEK. Övriga tillfälliga intäkter och kostnader uppgår till netto 5 MSEK. Fjärde kvartalet uppvisar ett rörelseresultat om 13 MSEK. Rörelsens intäkter uppgick totalt till 379 (505) MSEK. Justerat för intäkter av engångskaraktär minskade intäkterna med 18 procent. Provisionsnettot minskade med 32 procent till 223 (330) MSEK. Intäkter från finansiell rådgivning och underwriting minskade mot föregående år med 30 procent till 76 (109) MSEK. Nettoresultat av finansiella transaktioner inklusive utdelningar uppgick till 111 (65) MSEK, rensat för corporate finance relaterade innehav om -6 (-80) MSEK motsvarar detta en minskning med 19 procent mot föregående år. Till följd av de åtgärdsprogram som genomförts under året har kostnadsmassan minskat kraftigt. Rörelsens kostnader för året uppgick totalt till 382 (495) MSEK, en minskning mot föregående år med 23 procent. Löpande kostnader i årstakt exklusive bonus uppgår till cirka 250 MSEK. Personal-kostnaderna minskade med 28 procent till 236 (327) MSEK. Övriga kostnader, exklusive kund- och kreditförluster och jämförelsestörande poster, minskade med 32 procent till 112 (164) MSEK. Årets kundförluster om 18 MSEK hänför sig i sin helhet till den Norska verksamheten. Genomsnittlig kostnad per anställd (exklusive kundförluster och strukturkostnader) har minskat trots att omfattande personalneddragningar har genomförts. Eget kapital uppgick till 373 (389 per den 31 december 2001) MSEK, motsvarande 72 (75 per den 31 december 2001) SEK per aktie vilket innebär en ökning med 5,3 SEK per aktie under fjärde kvartalet. Vinst per aktie uppgick till 2,4 (-0,8) SEK. Kapitaltäckningsgraden för koncernen uppgick till 42 procent (26 procent per den 31 december 2001). Antalet anställda i koncernen minskade med 28 procent och uppgick den 31 december till 177 (246 per den 31 december 2001). Genomsnittligt antal anställda under året uppgick till 219 (293). H&Q Investment Banking Rörelseintäkterna för H&Q Investment Banking uppgick till 187 (177) MSEK, en ökning med 6 procent i förhållande till föregående år. Resultatet för affärsområdet var positivt. Under hösten har aktiviteten ökat avsevärt både avseende kunders och egen aktie- och derivathandel. Samtidigt har aktiviteten och egen aktie- och derivathandel. Samtidigt har aktiviteten inom Corporate Finance varit låg. Antalet anställda den 31 december uppgick till 50 (73 per den 31 december 2001). H&Q Private Banking Rörelseintäkterna för H&Q Private Banking uppgick till 175 (249) MSEK, en minskning med 30 procent i förhållande till föregående år. Resultatet var negativt för affärsområdet, vilket förklaras med stängningen av kontoret i Luxemburg. Rörelseresultatet avseende fjärde kvartalet var positivt. H&Q Private Banking fortsätter att bygga på strategin med en öppen arkitektur och externa partnersamarbeten. Det fjärde kvartalet visar på fortsatt nettoinflöde av nya kundvolymer, bland annat till följd av satsning på Finansiell Planering och fokus på Absolut Inriktad Förvaltning. Till följd av nettoinflöde minskade totalt förvaltat kapital endast med 11 procent till 16 (18 per den 31 december 2001) Mdr SEK, trots en nedgång på Stockholmsbörsen (OMX index) med 42 procent. Antalet anställda den 31 december uppgick till 69 (102 per den 31 december 2001). Utsikter Finansbranschen är pressad. Överetablering och fortsatt höga kostnader för många aktörer gör att lönsamheten kommer att fortsätta att vara låg i sektorn. Hagströmer & Qviberg har mött detta genom att kraftigt sänka kostnaderna samt att fokusera på företagets kärnområden, Private Banking inklusive Finansiell Planering och Investment Banking bestående av Corporate Finance och Automatiserad aktiehandel inklusive institutionell kundhandel. Inom dessa områden har vi fortsatt tillväxt. Hagströmer & Qvibergs marknadsandel har under året ökat från 3,7 procent i januari till 5,8 procent i december. Flera nyckelrekryteringar har genomförts samtidigt som avtal med ytterligare externa partners har slutits. Detta påverkade nettoinflödet av kundvolymer positivt och bedömningen är att inflödet kommer att fortsätta. Hagströmer & Qviberg kommer att visa positivt resultat under 2003 givet att aktivitetsnivån fortsätter att vara lägst i nivå med den nuvarande. Bolagsstämma och utdelning Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 3 april kl. 15:00 i Spegelsalen, Grand Hôtel, Stockholm. Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning om 5,00 (5,00) SEK per aktie. Hagströmer & Qviberg (H&Q) är en ledande fondkommissionär med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel och egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fyra städer i Sverige och i Oslo. Antalet anställda är cirka 175. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00640/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00640/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar