Förslag om återköp av egna aktier

Report this content

FÖRSLAG OM ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER Styrelsen i Hagströmer & Qviberg AB (H&Q AB) har beslutat att föreslå bolagsstämman som avhålles den 3 april 2003 kl 15.00, Grand Hôtel, Stockholm, att fatta beslut om ett bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om köp och försäljning av bolagets egna stamaktier. Förvärv respektive överlåtelse skall kunna ske löpande på Stockholmsbörsen till gällande marknadspris. Vidare föreslås att bolagsstämman fattar beslut om att dotterbolag inom bolagets koncern, som bedriver värdepappersrörelse, under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma får förvärva och avyttra aktier i bolaget inom värdepappersrörelsen enligt de förutsättningar som anges i 4 kap 5 § lagen om värdepappersrörelse. Priset skall motsvara vid varje tid gällande marknadspris och det samlade aktieinnehavet vid varje tidpunkt får inte överstiga fem procent av samtliga aktier i H&Q AB. Förvärv får ske så att H&Q-koncernens sammanlagda innehav av egna aktier i form av handelslager enligt lagen om värdepappersrörelse och aktier återköpta med stöd av styrelsens bemyndigande uppgår till högst tio procent av utestående aktier i H&Q AB. Överlåtelse av egna stamaktier skall, förutom över Stockholmsbörsen, även kunna ske på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. H&Q AB har i december 2002, med stöd av bolagsstämmans beslut den 9 april 2002, återköpt 1 562 stamaktier. Frågor besvaras av verkställande direktören Patrik Enblad, tel 08 - 696 17 00. Hagströmer & Qviberg (H&Q) är en ledande fondkommissionär med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel och egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fyra städer i Sverige och i Oslo. Antalet anställda är cirka 175. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00620/wkr0002.pdf

Dokument & länkar