Bokslutskommuniké 2002

Report this content

Bokslutskommuniké 2002 * Förvaltningsarvodena uppgick till 112,4 (104,4) MSEK. * Resultatet före skatt uppgick till 35,9 (33,3 exkl. omstruktureringskostnader) MSEK. * Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (2,50) SEK per aktie. Intäkter Rörelseintäkterna, dvs förvaltningsarvoden, uppgick under 2002 till 112,4 (104,4) MSEK, en ökning med 8%. Den mycket gynnsamma utvecklingen för Rysslandsfonden under 2001 och första halvåret 2002 är huvudförklaringen till intäktsökningen. Den annars svaga utvecklingen på världens aktiebörser, med dess negativa effekter på det förvaltade kapitalet har bidragit negativt. Under perioden oktober-december 2002 uppgick rörelseintäkterna till 25,2 (26,4) MSEK. Den svaga utvecklingen på aktiemarknaderna under det tredje kvartalet 2002 medförde att det förvaltade kapitalet och därmed intäkterna under det fjärde kvartalet blev lägre än under årets övriga kvartal. Resultat Resultatet före skatt uppgick till 35,9 (33,3 exkl. omstruktureringskostnader) MSEK, vilket är en ökning med 8%. Kostnader av engångskaraktär rörande O-listenotering och sammanläggning av aktier har belastat resultatet med 1,2 MSEK. Förutom högre intäkter har rationaliseringar i organisationen under 2001 bidragit starkt till den positiva resultatutvecklingen. Marknadsföringskostnaderna steg till 7,7 (4,0) MSEK. Vinsten per aktie uppgick till 6,24 (3,86) SEK. För det fjärde kvartalet uppgick resultatet före skatt till 8,6 (11,5) MSEK. Resultatminskningen i jämförelse med motsvarande kvartal 2001 förklaras främst av högre marknadsföringskostnader 2002. Finansiell ställning Eget kapital uppgick per den 31 december 2002 till 42,1 (26,6) MSEK, motsvarande 10,03 (6,34) SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 57,9 (40,0) MSEK. Nettoflöden och förvaltat kapital Nettosparandet, dvs insättningar minus uttag i fonder, uppgick under perioden till +325 (+533) MSEK. Sverigefonden har under året attraherat i särklass störst nettosparande, men även Rysslandsfonden har erhållit ett betydande nettosparande. Totalt erhöll aktiefonderna ett nettosparande om +322 (+531) MSEK. För perioden oktober-december uppgick det totala nettosparandet till +159 (+204) MSEK, varav aktiefonderna svarade för +114 (+157) MSEK. Svenskarnas nettosparande i fonder uppgick under året till +57,2 (+57,3) Mdr SEK, varav aktiefonder utgjorde +17,3 (+14,8) Mdr SEK. Under perioden oktober-december uppgick svenskarnas nettosparande till +4,5 (+12,5) Mdr SEK, varav aktiefonder erhöll +1,6 (+5,0) Mdr SEK. Förvaltat kapital uppgick per den 31 december till 7 400 (8 500) MSEK. Av HQ Fonders förvaltade kapital är 95% investerat i koncernens aktiefonder. Det faktum att HQ Fonders förvaltningsresultat hittills i år överträffat det stora flertalet konkurrerande fonder, samt att bolagets aktiefonder erhållit en relativt hög andel av svenskarnas nettosparande i aktiefonder, förklarar att HQ Fonder fortsatt att öka sin andel av den svenska fondförmögenheten som är investerad i aktiefonder. Fondernas utveckling Flertalet aktiebörser har uppvisat en kraftigt negativ utveckling under 2002. Det förklaras främst av omvärderingen av teknologiaktier, osäkerhet kring trovärdigheten i bolagens ekonomiska rapportering, en växande oro för konjunkturutvecklingen samt risken för ett militärt angrepp på Irak. Investeringsfilosofin, baserad på aktiv förvaltning och fundamental analys, har medfört att HQ Fonder kan uppvisa generellt goda relativa förvaltningsresultat. Samtliga aktiefonder har överträffat sina respektive jämförelseindex under 2002. Koncernens största fond, Strategifonden, sjönk under året med 15,1%. Det kan jämföras med Stockholmsbörsen, som redovisade en nedgång om 36%. Sverigefonden sjönk under året med 21,5% medan Rysslandsfonden steg med 5%. Fondernas utveckling kan följas på vår hemsida www.hqfonder.se. Övrigt Notering på O-listan Från och med den 25 juni 2002 är aktierna i HQ Fonder AB noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Sammanläggning av aktier Den 7 maj genomfördes en sammanläggning av aktier innebärande att varje dåvarande fem aktier om nominellt 20 öre ersattes med en ny aktie om nominellt 1 SEK. Utsikter för 2003 Det svenska folkets behov av att spara har ökat i takt med att deras sparkapital sjunkit som en följd av de senaste årens svaga aktiemarknader. Aktiemarknadernas utveckling har också lett till att de orealiserade vinsterna för många fond- och aktiesparare har sjunkit eller försvunnit, vilket möjliggör en ökad rörlighet på marknaden. HQ Fonder har med sina historiskt mycket konkurrenskraftiga förvaltningsresultat goda möjligheter att öka sina marknadsandelar. En risk är att förtroendet för aktier och aktiefonder sjunkit så att nysparandet under lång tid i högre utsträckning tillfaller andra sparformer. Intäkts- och resultatutvecklingen är i stor utsträckning beroende av marknadsutvecklingen på i synnerhet Stockholms- och Moskvabörserna. Det kan också konstateras att det förvaltade kapitalet var högre vid ingången av 2002 än vid ingången av 2003. Utdelning Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en utdelning om 5,00 (2,50) SEK per aktie. Bolagsstämma Bolagsstämma hålls den 27 mars kl 17.00 i Konserthuset, Grünewaldsalen, i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor i början av mars och kommer dessutom att skickas ut till aktieägarna. Kommande rapporttillfällen Årsredovisning 2002 mars 2003 Bolagsstämma 27 mars 2003 Delårsrapport januari-mars 2003 24 april 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 31 juli 2003 Delårsrapport januari-september 2003 22 oktober 2003 Bokslutskommuniké 2003 januari 2004 Endast årsredovisningar distribueras till aktieägarna. Övriga rapporter finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds till de aktieägare som så önskar. Samtliga rapporter finns också tillgängliga på bolagets hemsida, www.hqfonder.se. Stockholm den 29 januari 2002 HQ FONDER AB Styrelsen Frågor besvaras av Hans Hedström, 08-5220 2600. Denna kommuniké har inte varit föremål för någon särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030129BIT00330/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030129BIT00330/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar