Hagströmer & Qviberg och HQ Fonder går samman genom fusion – Skapar en större och starkare aktör inom private banking inklusive fond- och kapitalförvaltning

•Genom samgåendet bildas en ledande och snabbväxande aktör inom private banking inklusive fond- och kapitalförvaltning. •Det nya bolaget får ett förvaltat kapital överstigande 40 Mdr SEK, en effektiv och breddad förvaltning samt en större andel återkommande intäkter. •Det sammanslagna bolaget blir en ledande aktör i Norden på kapitalförvaltning inom tillväxtmarknader som Ryssland, Kina och Indien. •Mot bakgrund av det sammanslagna bolagets begränsade kapitalbehov är det avsikten att mer än 80 procent av resultatet efter skatt skall delas ut till aktieägarna. •En aktie i HQ Fonder byts mot 0,62 stamaktie i Hagströmer & Qviberg. Aktieägare med omkring 47,7 procent av röster i Hagströmer & Qviberg respektive 32,1 i HQ Fonder stödjer fusionen. ”Fusionen är en naturlig affär som förbättrar förutsättningarna för både kunder och medarbetare. Förstärkningen gör att Hagströmer & Qviberg blir större och starkare inom Private Banking. Därmed blir Hagströmer & Qviberg en ännu mer attraktiv arbetsgivare och leverantör som kan dra nytta av bra distribution och fler och ännu bättre produkter”, säger Patrik Enblad VD i Hagströmer & Qviberg. ”Under senare år har Hagströmer & Qviberg byggt upp ett distributionsnät med över 140 fristående banker, försäkringsbolag och försäkringsmäklare. HQ Fonder har en framgångsrik förvaltning och stabil resultatutveckling. HQ Fonders produkter tillsammans med Hagströmer & Qvibergs distribution och tillväxt möjliggör att vi tillsammans kan ta flera kliv framåt”, säger Hans Hedström VD i HQ Fonder. ”Tillsammans bildar de båda bolagen en väl positionerad och stark aktör inom framförallt private banking inklusive fond- och kapitalförvaltning. Med gemensam organisation och varumärke skapas goda förutsättningar för att förstärka den positiva utveckling som respektive bolag uppvisat de senaste åren. Det större fusionerade bolaget medför också goda förutsättningar för ökat intresse och bättre likviditet i aktien”, säger Sven Hagströmer styrelseledamot i HQ Fonder. Fusionen i sammandrag •Fusionen utlöser ingen beskattning för HQ Fonders svenska aktieägare. Eventuell skatt aktualiseras först om de erhållna Hagströmer & Qviberg-aktierna avyttras. •Baserat på respektive bolags volymvägda sista betalkurser under de 10, 30 respektive 60 senaste handelsdagarna före fusionsplanens upprättande motsvarar utbytesförhållandet en rabatt om cirka 2,6 procent, en rabatt om cirka 0,1 procent respektive en premie om cirka 3,4 procent för HQ Fonders aktieägarkollektiv. •Fusionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämmor i Hagströmer & Qviberg och HQ Fonder den 5 augusti 2005. Extra bolagsstämma i Hagströmer & Qviberg har även att besluta om emission av de stamaktier i Hagströmer & Qviberg som utgör vederlaget i fusionen. Fusionen beräknas vara genomförd i slutet av oktober 2005. •Aktieägare representerande 47,7 procent av aktier och röster i Hagströmer & Qviberg samt aktieägare representerande 32,1 procent av aktier och röster i HQ Fonder har förbundit sig att rösta för fusionen. •Namnet på det sammanslagna bolaget kommer fortsatt vara Hagströmer & Qviberg och aktierna kommer att vara noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Patrik Enblad kommer att vara VD. •Varken Mats Qviberg eller Stefan Dahlbo, båda ledamöter i såväl Hagströmer & Qviberg som HQ Fonders styrelser, har deltagit i handläggningen avseende frågan om fusionsplanens upprättande eller rekommendationen till aktieägarna att rösta för godkännande av densamma. Styrelserna för Hagströmer & Qviberg AB (publ) (”Hagströmer & Qviberg”) och HQ Fonder AB (publ) (”HQ Fonder”) meddelade idag att de beslutat om en fusionsplan för de två bolagen. Fusionen avses genomföras genom att HQ Fonder uppgår i Hagströmer & Qviberg genom en aktiebolagsrättslig fusion varvid aktieägarna i HQ Fonder erhåller nyemitterade stamaktier i Hagströmer & Qviberg i utbyte mot sina aktier i HQ Fonder. Fusionen skall godkännas av bolagsstämmorna i respektive bolag. För ytterligare information kontakta Patrik Enblad, VD Hagströmer & Qviberg Tel: 08-696 17 00 Hans Hedström, VD HQ Fonder Tel: 08-5220 2600

Dokument & länkar