Pressmeddelande O-listenotering

HQ Fonder till O-listan HQ Fonder till O-listan den 25 juni Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt HQ Fonders ansökan om notering av bolagets aktie på Stockholmsbörsens O-lista. Första noteringsdag är planerad till den 25 juni. En noteringspost utgörs av 100 aktier. Sedan maj förra året handlas aktien på Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Konkurrenskraftiga förvaltningsresultat HQ Fonders inriktning på aktiv förvaltning baserad på fundamental analys har hittills i år återigen lett till mycket konkurrenskraftiga förvaltningsresultat. Alla aktiefonder har utvecklats bättre än sina jämförelseindex, i många fall betydligt bättre. De svåra marknadsförhållandena har dock medfört att detta inte alltid har inneburit en positiv avkastning. Bolagets största fond, HQ Strategifond, har sedan årsskiftet t o m den 31 maj sjunkit med 1,0 procent, medan jämförelseindex sjunkit med hela 11,7 procent. HQ Rysslandsfond, vilken utvecklats bäst av bolagets fonder i år, steg under årets första fem månader med 26,4 procent, medan jämförelseindex steg 23,8 procent. Årets relativt goda förvaltningsresultat följer på en lång historik med mycket bra förvaltningsresultat för bolagets större fonder. Förstärkt marknadsposition Under perioden januari-maj 2002, uppgick nettoflödena till bolagets fonder till 341 MSEK. Nettoflödena till aktiefonderna uppgick till 397 MSEK. Detta tillsammans med de konkurrenskraftiga förvaltningsresultaten gör att HQ Fonder hittills i år har fortsatt att stärka sin position på den svenska marknaden för aktiefonder. Per den 31 maj 2002 uppgick det förvaltade kapitalet till 8 820 MSEK. Finansiella mål Verksamheten binder förhållandevis lite kapital. Därför kan en stor del av den årliga vinsten delas ut. Den fastställda utdelningspolitiken innebär också att långsiktigt skall minst 75 procent av vinsten lämnas som aktieutdelning. Till följd av de relativt små kapitalkraven är också målsättningen att bolaget inte skall ha några räntebärande nettoskulder. Detta mål är för närvarande uppfyllt med god marginal. Vinstmarginalen, uttryckt som resultatet före skatt i förhållande till intäkterna, skall uppgå till lägst 30 procent. Detta mål överträffades under 2001 efter justering för omstruktureringskostnader. Noteringsprospekt Noteringsprospekt som upprättats med anledning av noteringen av HQ Fonders aktie på Stockholmsbörsens O-lista finns tillgängligt dels på bolagets hemsida, www.hqsefonder.se, och dels på bolagets kontor. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-juni 20029 augusti 2002 Delårsrapport januari-september 200222 oktober 2002 Stockholm den 12 juni 2002 HQ Fonder AB Hans Hedström, Verkställande direktör Telefon 08-5220 2600 HQ Fonder är en av Sveriges största oberoende kapitalförvaltare. Styrelsen utgörs av Stefan Dahlbo (ordf), Matts P. Ekman, Sven Hagströmer, Hans Hedström (vd), Johan Piehl, Mats Qviberg och Jonas Wahlström. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/12/20020612BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/12/20020612BIT00090/wkr0002.pdf

Dokument & länkar