Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 *Provisionsintäkterna ökade med 95% för jämförbara enheter till 92,4 (47,4) MSEK. *Resultat före omstruktureringskostnader och skatt uppgick till 2,4 MSEK. *Antalet kunder ökade med 60% till 43 600 st under de nio första månaderna 2000. *Courtageintäkterna i HQ.SE Fondkommission ökade med 61% under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. *Nettoflödena i HQ.SE Fonder uppgick till +520 MSEK. *Sveriges största renodlade e-finansföretag med över 80 000 intäktsgenererande kunder skapades genom förvärv av Aktiespar Fondkommission och PFKs depåkundstock. Verksamhet HQ.SE fortsätter att utvecklas i hög takt. Trots en mycket svag börsutveckling, kraftigt minskad kundaktivitet och en säsongsmässigt mindre bra period under tredje kvartalet ökade HQ.SE dock intäkterna jämfört med andra kvartalet. Det förklaras av hög tillväxttakt i antal kunder och kapital, men också av förbättrad kvalitet i kundstocken. HQ.SE Fondkommission ökade under tredje kvartalet kundstocken med nästan 2 000 aktiva kunder utan några större marknadssatsningar. I början av oktober lanserades HQ.SE Mobil, Sveriges första öppna tjänst för aktiehandel i realtid via mobilt internet. I september slöt HQ.SE avtal om förvärv av Aktiespar Fondkommission för 220 MSEK samt PFK Fondkommissions depåkundstock. Förvärven var de första stegen i konsolideringen bland svenska internetmäklare och både intäkts- och kostnadssynergierna i sammanslagningen är betydande. För att finansiera förvärven av Aktiespar och PFKs depåkundstock beslutades om en nyemission på en extra bolagsstämma den 10 oktober. Nyemissionen uppgår till totalt 220 MSEK, och fördelar sig på en företrädesemission på 160 MSEK och en apportemission på 60 MSEK. I samband med nyemissionen beslutades också om ett delägarprogram riktat till samtliga anställda i koncernen. HQ.SE Fonder lanserade tidigare i år två nya fonder: blandfonden HQ.SE Absolut Strategi och internetfonden HQ.SE Gorilla. Nettoinflödena av kapital till HQ.SE Fonder har totalt sett under året varit mycket goda, dock har de varit svagare under tredje kvartalet, vilket är ett säsongsmässigt normalt mönster. Under det andra kvartalet blev det möjligt att fondspara genom HQ.SEs internettjänst. Därigenom kan kunderna bland annat kontinuerligt följa värdeutvecklingen på sitt fondsparande samt när som helst lägga in order om köp eller försäljning av fondandelar. De nya möjligheterna har mottagits mycket positivt av kunderna. Resultat och ställning Koncernen Resultatet före omstruktureringskostnader uppgick till 2,4 MSEK för årets nio första månader och 6,0 MSEK för tredje kvartalet. Omstruktureringskostnaderna avseende Hagströmer & Qviberg-koncernen uppgick till 11,0 MSEK, vilket innebär att rörelseresultatet efter omstruktureringskostnader uppgick till -8,6 MSEK. Kostnaderna för marknadsföring uppgick till 20,4 MSEK. Rörelsemarginalen före marknadsförings- och omstruktureringskostnader uppgick därmed till 29%. Den starka underliggande lönsamheten är bland annat föranledd av kontinuerliga effektiviseringar av verksamheten. Under de nio första månaderna uppgick provisionsintäkterna till 92,4 (47,4) MSEK och rörelseintäkterna till 79,8 (49,2) MSEK, vilka motsvarar en ökning på 95% respektive 62% för jämförbara enheter. Eget kapital uppgick per den 30 september till 152 MSEK eller 11,81 kr per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 210 MSEK. Moderbolaget HQ.SE Holding AB redovisar för perioden ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt om -8,2 (-9,1) MSEK. Nettoomsättningen under perioden uppgick till 8,7 (8,9) MSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 7,0 (76,3 per den 31 december 1999) MSEK. HQ.SE Fondkommission Både inflödet av nya kunder och kundaktiviteten inom internethandel med värdepapper är mycket starkt korrelerade med börsutvecklingen. Trots den svaga börsen tillkom ytterligare nästan 2 000 kunder till HQ.SE Fondkommission under tredje kvartalet, även om marknadsföringsinsatserna var mycket begränsade. Courtageintäkterna uppgick under tredje kvartalet till 4,9 MSEK, vilket är en ökning med 120% respektive 61%, jämfört med första respektive andra kvartalet 2000. En viktig förklaring till de högre intäkterna är att kvaliteten i kundstocken har förbättrats genom att HQ.SE lyckats attrahera mer aktiva kunder, bland annat förklarat av den nya depåtypen HQ.SE Guld. Antalet kunder som öppnat depå hos HQ.SE uppgick per den 30 september till 17 400 st (1 200 st per 31 december 1999), och antalet aktiva kunder uppgick till 8 800 st (100 st per 31 december 1999). Under tredje kvartalet förstärktes produktutbudet ytterligare. Lansering av HQ.SE Mobil, en fullständig tjänst för aktiehandel på mobilt internet genomfördes. På HQ.SEs hemsida wap.hq.se på mobilt internet publiceras information i realtid om börsen. HQ.SEs kunder får tillgång till en tjänst med bland annat aktiekurser, nyheter och analyser i realtid, handel med aktier på OM Stockholmsbörsen, depåinformation med saldon, värdepappersinnehav och transaktionshistorik. Köp- och säljordrar som kunder lägger via en wap-telefon förmedlas genom HQ.SEs system direkt till börsen. Tjänsten har hittills genererat ett positivt gensvar, och HQ.SE Mobil förväntas bli en viktig kanal för kunderna i framtiden. Nyligen lanserades också HQ.SE Startpaket, som innefattar den nya depåtypen HQ.SE Aktiespar. HQ.SE Startpaket är en produkt som vänder sig till de kunder som redan äger aktier eller fonder idag och som har internetvana, men som hittills inte ansett sig ha den kunskap som krävs för att handla mer aktivt med värdepapper på internet, trots att intresset finns. I HQ.SE Startpaket ingår depåtypen HQ.SE Aktiespar och ett paket med utbildning, rådgivning och teknisk vägledning. Med den nya depåtypen HQ.SE Aktiespar erbjuds kunderna aktiehandel till marknadens lägsta minimicourtage, 49 SEK för aktiehandel på OM Stockholmsbörsen. I och med lanseringen av HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Mobil erbjuder nu HQ.SE marknadens bredaste depåutbud och bästa tillgänglighet. Kunderna kan välja mellan de tre depåtyperna HQ.SE Bas, HQ.SE Guld och HQ.SE Aktiespar och samtliga kunder kan välja att lägga order via internet, telefon eller mobilt internet. För att förbättra tillgängligheten kommer snart en tjänst för digital-TV att utvecklas, vilket blir den fjärde kommunikationskanalen genom vilken kunderna får tillgång till marknaden i realtid. Därigenom stärks visionen ytterligare om att HQ.SEs kunder skall kunna göra affärer när de vill, hur de vill och var de vill. Produktutbudet täcker bland annat in svenska noterade och onoterade aktier, utländska aktier, warrants, optioner och fondandelar. Förvärven av Aktiespar och PFKs depåkundstock I början av september förvärvade HQ.SE Fondkommission Aktiespar Fondkommission och PFK Fondkommissions depåkundstock. Köpeskillingen för Aktiespar uppgår till totalt 221 MSEK, varav 161 MSEK erläggs kontant och 60 MSEK genom en apportemission. Köpeskillingen för PFKs depåkundstock offentliggörs ej. Förvärvet av Aktiespar är en så kallad inkråmsöverlåtelse, vilken ger upphov till en skattemässigt avdragsgill inkråmsgoodwill uppgående till 216 MSEK. Aktiespar Fondkommission, är en bifirma inom Aktiesparinvest AB, som är ett helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Aktiespar bedriver värdepappershandel på internet och har 30 000 aktiva depåkunder och 6 Mdr i förvaltat kapital. Verksamhetens rörelseintäkter uppgick till 40,3 MSEK första halvåret 2000 med ett resultat före skatt på 1,5 MSEK. Antal anställda uppgår till 35 st, samtliga i Stockholm. PFK erbjuder värdepappershandel till svenska privatpersoner. PFKs depåkundstock uppgår till 14 000 aktiva depåkunder och 0,5 Mdr i förvaltat kapital. Verksamhetens rörelseintäkter uppgick till 2,0 MSEK första halvåret 2000 proforma. En majoritet av kunderna har tillgång till internet och kunderna har också ett intresse av att genomföra värdepappersaffärer på internet. Bakgrunden till förvärven är att synergierna mellan bolagen bedöms betydande. Den nya HQ.SE-koncernen kommer att ha över 80 000 kunder med provisionsintäkter på närmare 200 MSEK, och därmed vara Sveriges största renodlade e-finansföretag. Affärsområdet HQ.SE Fondkommission, som byter namn till HQ.SE Aktiespar, blir med över 53 000 aktiva depåkunder Sveriges största internetmäklare, mätt i antal kunder. Mätt i antal avslut blir bolaget näst störst bland internetmäklarna med en marknadsandel på OM Stockholmsbörsen uppgående till 3,6% under september månad. Erik Saers tillträder som affärsområdeschef för HQ.SE Aktiespar. HQ.SE kommer att bidra med ett väsentligt förbättrat utbud av produkter och tjänster till Aktiespars och PFKs kunder, bland annat möjlighet till belåning och handel med optioner, fonder och onoterade aktier, vilket ger utrymme för merförsäljning. Dessutom skapas betydande kostnadssynergier i form av besparingar inom systemutveckling, datadrift, information och marknadsföring. Totalt skattas de årliga synergierna till 30-35 MSEK. HQ.SE bedömer att merparten av synergierna kommer att kunna realiseras löpande under första halvåret 2001. Aktiespar kommer att konsolideras från och med december 2000 och PFKs depåkundstock från början av nästa år. HQ.SE Fonder HQ.SE förvaltar tolv värdepappersfonder. Förvaltat kapital uppgick per den 30 september till 8 300 (7 500 per den 31 december 1999) MSEK. Fonderna har under perioden tillförts betydande nettoflöden, totalt +520 MSEK. Detta har bidragit till att HQ.SE Fonder ökat sina marknadsandelar på den svenska fondmarknaden. Huvudförklaringarna till den positiva utvecklingen står troligtvis att finna i effektiva distributionskanaler samt konkurrenskraftiga förvaltningsresultat under lång tid. Utvecklingen på världens aktiemarknader har efter ett mycket bra första kvartal 2000 varit svag under andra och tredje kvartalet. Flertalet av världens aktiemarknader har fallit. Den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna har naturligtvis satt sina spår i värdeutvecklingen för fonderna. Av HQ.SEs elva fonder, som varit igång under hela perioden, kan ändå alla utom en uppvisa en positiv avkastning sedan årsskiftet. Samtidigt sjönk SIX Portfolio Return Index (svenskt fondindex inklusive återinvesterade utdelningar) med 1,6 procent. Sammantaget bidrog också utvecklingen i fonderna under perioden till en ökning av det förvaltade kapitalet. Bäst avkastning uppvisade HQ.SE Rysslandsfond, +36%. Näst bäst gick det för HQ.SE Absolut Strategi med en uppgång på 12%. Under det andra kvartalet lanserades en ny fond, HQ.SE Gorilla. Fonden placerar inom internet-, teknologi-, telekommunikation- och mediasektorerna. Provisionsintäkterna uppgick under perioden till 82,2 (46,9) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 75%. Den kraftiga ökningen är främst en effekt av ett större förvaltat kapital jämfört med motsvarande period förra året. Antalet direktregistrerade kunder har sedan årsskiftet ökat med ca 100 till 26 200. I praktiken har ökningen av antalet kunder varit mycket större. Under det andra kvartalet blev det möjligt att fondspara genom HQ.SEs internettjänst. Många fondkunder har därefter valt att flytta sina fondandelar till depå hos HQ.SE Fondkommission för att därigenom kunna utnyttja internettjänsten. Det leder till att antalet direktregistrerade fondkunder reduceras, men kunderna finns kvar i fonderna genom HQ.SE Fondkommission. PPM-valet, som påbörjades i september, hade per den 20 oktober tillfört HQ.SE Fonder drygt 40 MSEK. Detta motsvarar en andel om 1,1% av de totala PPM-tillflödena, jämfört med HQ.SEs marknadsandel som uppgår till 0,9% på fondmarknaden totalt. Under det fjärde kvartalet kommer HQ.SEs internettjänst vidareutvecklas i syfte att ytterligare förbättra servicen för fondkunderna. I övrigt pågår ett arbete med att utveckla nya distributionskanaler och produktformat. Utsikter för sista kvartalet 2000 Utvecklingen inför årets sista kvartal är beroende av börsutvecklingen. Börsaktiviteten och inflöde av kapital brukar dock säsongsmässigt öka markant i december. Hittills under oktober månad har nettoflödena i HQ.SE Fonder varit mycket goda, inte bara till följd av PPM. Provisionsintäkterna förväntas för helåret 2000 uppgå till 125-130 MSEK, under förutsättning att börsen utvecklas normalt. Betydande marknadsföringsinsatser under fjärde kvartalet kommer att belasta resultatet med i storleksordningen 13-14 MSEK. Till följd av förvärven av Aktiespar och PFK kommer även omstruktureringskostnader att belasta fjärde kvartalets resultat. Övrigt Inlösen och utdelning av Hagströmer & Qviberg I juni genomfördes utdelning av aktierna i dotterbolaget Hagströmer & Qviberg AB och i september avslutades inlösenprogrammet varvid totalt 203 MSEK, inklusive upplupen ränta, skiftades ut till aktieägarna. Nyemission och teckningsoptionsprogram För att finansiera förvärvet av Aktiespar beslutade en extra bolagsstämma i HQ.SE Holding AB att genomföra en nyemission totalt uppgående till 221 MSEK, varav 161 MSEK i en företrädesemission och 60 MSEK i en apportemission motsvarande 1 715 000 aktier till Aktiesparinvest AB. Företrädesemissionen genomförs på villkoren 1:2 på 25 SEK per aktie, vilket innebär att maximalt 6 424 857 aktier nyemitteras på 25 SEK per aktie och HQ.SE tillförs maximalt 161 MSEK före kostnader. HQ.SE största ägare, TMT One, har meddelat att man avser att delta motsvarande sin ägarandel i nyemissionen. Sista teckningsdag för nyemissionen är den 10 november 2000. I samband med nyemissionen beslutades om ett teckningsoptionsprogram, riktat till samtliga medarbetare i HQ.SE-koncernen. Programmet genomförs på marknadsmässiga villkor och omfattar teckningsoptioner som totalt berättigar till nyteckning av 1 528 470 aktier, vilket motsvarar en utspädning på ca 6,8% efter nyttjande av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna löper till februari 2003 och lösenkursen är 43,23 SEK. Efter föreslagna emissioner kommer antal utestående aktier att uppgå till 20 989 571 st, och utestående teckningsoptioner berättigande till nyteckning av ytterligare 1 528 470 st aktier. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 20008 februari 2001 Årsredovisning 2000 mars 2001 Stockholm den 26 oktober 2000 Nicklas Storåkers, Verkställande Direktör Telefon 08-562 250 00 Granskningsberättelse för HQ.SE Holding AB Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 26 oktober 2000 KPMG Caj Nackstad Auktoriserad revisor Statistik 000930 000630 000331 991231 HQ.SE Antal kunder, st 43 600 41 500 37 900 27 300 Antal anställda, st 45 53 41 30 HQ.SE Fondkommission Antal registerade kunder, st 17 400 14 700 11 400 1 200 Antal aktiverade kunder, st 8 800 6 900 5 000 100 Antal anställda, st 23 25 18 9 HQ.SE Fonder Förvaltat kapital, MSEK 8 300 8 300 8 700 7 500 Nettoflöde per kvartal, MSEK 0 +140 +380 +90 Antal kunder, st 26 200 26 800 26 500 26 100 Antal anställda, st 20 25 22 20 Koncernens utveckling per kvartal MSEK 00:3 00:2 00:1 Provisionsintäkter HQ.SE Fondkommission 5 3 2 HQ.SE Fonder 27 27 28 Summa provisionsintäkter 32 30 30 Rörelsens intäkter 29 24 27* Rörelsens kostnader -23 -35 -31* Resultat före skatt 6 -11 -4 *Avser proforma-siffror. Resultaträkningar för koncernen (MSEK) 000101- 990101- 990101- 000930 990930 990930 Proforma Rörelsens intäkter Provisionsintäkter 92,4 47,4 339,5 Provisionskostnader -25,6 -9,8 -37,4 Ränteintäkter 17,0 1,9 83,0 Räntekostnader -4,1 - -35,0 Erhållna utdelningar 0,0 8,1 25,2 Nettoresultat av finansiella transaktioner 0,1 1,6 187,4 Andel i intressebolags - - 0,5 resultat Summa rörelsens intäkter 79,8 49,2 563,2 Rörelsens kostnader Allmänna -51,5 -29,0 -321,4 administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella -2,5 -0,3 -30,8 anläggningstillgångar Nedskrivning av finansiella - -15,8 - anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader -34,4 -12,3 -93,5 Kreditförluster, netto - - -1,2 Summa rörelsens kostnader -88,4 -57,4 -446,9 Rörelseresultat -8,6 -8,2 116,3 Skatt - -0,9 -45,6 Resultat från utdelad Not 1 82,5 - - verksamhet Periodens resultat 73,9 -9,1 70,7 Balansräkningar för koncernen (MSEK) 000930 991231 Proforma 991231 Tillgångar Utlåning till kreditinstitut 210,1 158,4 678,5 Utlåning till allmänheten 55,5 - 1 366,6 Aktier och andelar 1,7 2,5 2 328,1 Andelar i intressebolag - - 28,3 Övriga tillgångar 84,8 525,2 626,8 Summa tillgångar 352,1 686,1 5 028,3 Skulder, avsättningar och eget kapital In- och upplåning från 93,4 - 2 142,1 allmänheten Övriga skulder 107,0 222,4 2 235,6 Eget kapital Not 2 151,7 463,7 650,6 Summa skulder, avsättningar 352,1 686,1 5 028,3 och eget kapital Noter Delårsrapporten är upprättad enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrift (FFFS 1999:14). Not 1 - Resultat från utdelad verksamhet I enlighet med bolagsstämmans belut delade HQ.SE i juni ut samtliga aktier i Hagströmer & Qviberg. Den utdelade verksamhetens intäkter uppgick för det första kvartalet till 329 MSEK. Not 2 - Förändringar av eget kapital 2000-01-01--09-30 (MSEK) Bundna Fritt Summa Aktiekap reserver eget eget kapital ital kapital Eget kapital 31 december 1999 41 243 367 651 Utdelning kontant -100 -100 Utdelning Hagströmer & Qviberg -269 -269 Nedsättning av aktiekapital -5 -5 Nedsättning av reservfond -180 180 - Inlösen -4 -199 -203 Nyemission förlagsaktier 4 4 Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital -45 45 - Periodens resultat 74 74 Eget kapital 30 september 2000 36 18 98 152 Kassaflödesanalys för koncernen (MSEK) 000101- 990101- 000930 990930 Kassaflöde från den löpande -141 119 verksamheten Kassaflöde från den löpande 450 950 verksamhetens tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande 309 1 069 verksamheten Kassaflöde från -13 -7 investeringsverksamheten Kassaflöde från -200 -73 finansieringsverksamheten Utdelad verksamhet -555 - Periodens kassaflöde -459 989 Likvida medel * vid årets början 669 73 Likvida medel * vid periodens 210 1 062 slut Periodens kassaflöde -459 989 * Likvida medel definieras som summan av kassa, utlåning till kreditinstitut och skulder till kreditinstitut. Nyckeltal för koncernen 0001- 9901- 1999* 0009 9909* Rörelsens intäkter, MSEK 80 49 53 Rörelsens kostnader, MSEK -89 -57 -26 Resultat före skatt, MSEK -9 -8 27 Vinst per aktie, SEK -0,64 -0,58 1,34 Eget kapital per aktie, SEK 11,81 32,52 26,75 Avkastning på eget kapital, % neg. neg. 4 Kapitaltäckningsgrad, % 135 - - *Avser proforma-siffror. Definitioner Proformaredovisning Proformasiffrorna som redovisas är upprättade exklusive Hagströmer & Qviberg (tidigare H&Q Holding). Vinst per aktie efter skatt Rörelseresultat med avdrag för 28 procent skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden (13 553 561). Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antalet stamaktier vid periodens utgång 12 849 714 (14 257 408) st. Avkastning på eget kapital Resultat före skatt med avdrag för 28 procent skatt i förhållande till under perioden genomsnittligt eget kapital. Kapitaltäckningsgrad Kapitalbasen i förhållande till riskvägt kapital. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter. HQ.SE Holding AB ¤ Box 7666, SE-103 94 Stockholm ¤ Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: 08-562 250 00 ¤ Telefax: 08-562 250 41 ¤ Styrelsens säte: Stockholm ¤ Org.nr: 556274-8458 ¤ Internet: www.hq.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00500/bit0002.pdf

Dokument & länkar