Vid extra bolagsstämma i HQ.SE Holding AB den 10 oktober 2000 har fattats följande beslut - Godkännande av styrelsens be

Vid extra bolagsstämma i HQ.SE Holding AB den 10 oktober 2000 har fattats följande beslut Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier Extra bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens för HQ.SE Holding AB beslut den 14 september 2000 att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 16.062.142 kronor och 50 öre genom emission av högst 6.424.857 nya stamaktier, envar om nominellt 2 kronor och 50 öre. För emissionen skall följande villkor gälla. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt endast tillkomma bolagets aktieägare. Ägare till förlagsaktier skall dock inte äga rätt att deltaga i emissionen. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara den 17 oktober 2000. För envar gammal stamaktie skall erhållas en teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny stamaktie. Överskjutande antal teckningsrätter ej jämnt delbart med faktor två skall avskiljas från den tilldelades konto och genom bolagets försorg försäljas centralt. Handel i teckningsrätter genom banker och värdepappersbolag skall äga rum från och med den 23 oktober 2000 till och med den 7 november 2000. Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 23 oktober 2000 till och med den 10 november 2000. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning. De nya aktierna skall emitteras till en kurs av 25 kronor per aktie. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret 2000. Aktier som inte tecknats med företrädesrätt skall fördelas enligt styrelsens bestämmande; dock skall i första hand tilldelning ske till aktieägare i förhållande till tidigare innehav av stamaktier. Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt skall erläggas kontant senast tre bankdagar efter avräkningsnotans utfärdande. Anledningen till att förlagsaktieägarna inte skall äga rätt att deltaga i emissionen är att samtliga förlagsaktier är föremål för inlösen och att syftet med innehavet av förlagsaktier inte inkluderar berättigande till deltagande i emissioner. Ägaren till samtliga förlagsaktier har lämnat sitt medgivande till att uteslutas från deltagande i emissionen. Verkställande direktören bemyndigas vidtaga de smärre justeringar i beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Patent- och registreringsverket. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier Extra bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, intill den 31 december 2000, utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av högst 1.715.000 nya stamaktier riktad till Aktiesparinvest AB (org nr 556072-2596). Betalning för de nya aktierna skall kunna ske med pengar, genom apport eller genom kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de aktier som kan komma att emitteras skall utgöra delbetalning för dotterbolagets HQ.SE Fondkommission AB förvärv av verksamheten Aktiespar Fondkommission från Aktiesparinvest AB (pressmeddelande från HQ.SE Holding AB den 4 september 2000). Till grund för emissionskursen skall ligga avtalet mellan HQ.SE Fondkommission AB och Aktiesparinvest AB om förvärv av verksamheten Aktiespar Fondkommission. Beslut om emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter Extra bolagsstämman beslutade att bolaget skall upptaga ett förlagslån om nominellt högst 1.000 kronor genom emission av ett skuldebrev om högst nominellt 1.000 kronor förenat med sammanlagt högst 1.377.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 3.442.500 kronor motsvarande cirka sju procent av det totala aktiekapitalet och det totala antalet röster efter full utspädning. Det noteras att angiven utspädningsgrad baseras på att den av styrelsen denna dag beslutade nyemissionen med företrädesrätt har genomförts och fulltecknats samt att styrelsen till fullo har utnyttjat denna dag föreslaget bemyndigande att besluta om riktad nyemission av stamaktier. För teckningen av skuldebrevet med vidhängande avskiljbara optionsrätter till nyteckning skall följande villkor gälla. Rätt att teckna skuldebrevet förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning tillkommer endast det helägda dotterbolaget HQ.SE Fonder AB (org nr 556266-6049) för vidareöverlåtelse på marknadsmässiga villkor till personer som är, eller efter anmälningstidens utgång blir, anställda i HQ.SE Holding AB eller dess dotterbolag. Anställda kommer att erbjudas förvärva optionsrätter i tre kategorier. Kategori 1 avser anställda ingående i ledningsgruppen i HQ.SE-koncernen som vardera skall garanteras tilldelning av 5.000 optionsrätter och högst få förvärva 215.000 optionsrätter. Kategori 2 avser nyckelmedarbetare och specialister vilka vardera skall garanteras tilldelning av 1.000 optionsrätter och högst få förvärva 45.000 optionsrätter. Kategori 3 avser samtliga övriga anställda i HQ.SE-koncernen som vardera skall garanteras tilldelning av 200 optionsrätter och högst få förvärva 15.000 optionsrätter. Genom beslutet godkändes det helägda dotterbolaget HQ.SE Fonder AB:s vidareöverlåtelser av avskilda optionsrätter enligt ovan. För skuldebrevet om nominellt 1.000 kronor förenat med 1.377.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning skall HQ.SE Fonder AB erlägga 6.748.300 kronor, varav 1.000 kronor är hänförliga till lånet och 6.747.300 kronor är hänförliga till optionsrätterna, motsvarande en premie per optionsrätt om 4,90 kronor. Emissionskursen har fastställts utifrån en marknadsmässig värdering. Teckning av och betalning för skuldebrevet förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning skall ske senast den 10 oktober 2000. Den kurs till vilken nya aktier kan tecknas skall vara 47,79 kronor och har fastställts genom en värdering motsvarande 125 procent av genomsnittet av den senaste betalkursen för varje börsdag på bolagets aktie under perioden från och med den 25 september 2000 till och med den 2 oktober 2000 enligt OM Stockholmsbörsen AB:s kurslista. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för optionsrätterna kan ske under tiden från och med den 24 januari 2003 till och med den 24 februari 2003. Verkställande direktören bemyndigas vidtaga de smärre justeringar i beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Patent- och registreringsverket. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett incitamentsprogram och därför avses överlåtas på marknadsmässiga villkor till personer som är eller kommer att bli anställda i HQ.SE Holding AB eller dess dotterbolag. Styrelsen anser att bolaget bör främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra anställda till ett ägarintresse i bolaget. För mer information kontakta: Nicklas Storåkers, Verkställande direktör, HQ.SE Holding AB, tel: 08-562 250 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00310/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar