• news.cision.com/
  • Hubso Group/
  • Andra och sista utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1 i HUBSO Group AB (publ) inleddes igår måndagen den 14 februari 2022

Andra och sista utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1 i HUBSO Group AB (publ) inleddes igår måndagen den 14 februari 2022

Report this content

HUBSO Group AB (publ) (”HUBSO” eller ”Bolaget”) genomförde i februari 2021 emissioner av teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1. Antalet utestående teckningsoptioner uppgår till 12 428 987 st. Teckningsoptionerna gavs ut som ett led i en under hösten 2020 genomförd riktad nyemission av aktier. Igår inleddes den andra och sista utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2021/2022 TO 1. Utnyttjandeperioden pågår till och med den 28 februari 2022.

En (1) teckningsoption av serie 2021/2022 TO 1 i HUBSO berättigar till teckning av en (1) ny aktie i HUBSO till en teckningskurs om 1 SEK per aktie. Om samtliga utestående teckningsoptioner skulle utnyttjas kommer HUBSO att tillföras cirka 12,4 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

  • Utnyttjandeperioden löper under perioden från och med den 14 februari till och med den 28 februari 2022.
  • Innehavare av teckningsoptioner som önskar utnyttja sin rätt att teckna aktier i Bolaget, måste själva anmäla det i god tid före den 28 februari 2022 på för ändamålet tillhandahållen anmälningssedel enligt vad som anges nedan.
  • Innehavarna av teckningsoptioner erinras om att teckningsoptionerna handlas på Spotlight Stock Market. Sista dag för handeln i teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1 är den 24 februari 2022.
  • Detta utgör den sista utnyttjandeperioden, vilket medför att de teckningsoptioner som inte utnyttjats enligt anvisningarna senast den 28 februari 2022 förfaller och blir värdelösa och kan således inte utnyttjas för teckning av nya aktier.  

Nedan följer detaljerad information för innehavare av teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1.

Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå hos exempelvis Avanza eller Nordnet, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1 ska anmäla utnyttjande av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa dennes instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före måndagen den 28 februari 2022, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare
Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoption av serie 2021/2022 TO 1 ska anmäla utnyttjande av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för nyttjande av teckningsoption av serie 2021/2022 TO 1, så att korrekt ifylld anmälningssedel med eventuell tillhörande dokumentation är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast måndagen den 28 februari 2022 kl. 15:00.

Anmälningssedel kan laddas ner från:
HUBSOs hemsida, www.hubsogroup.com och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida, www.hagberganeborn.se

Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast måndagen den 28 februari 2021 kl. 15:00, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Registrering av nya aktier
HUBSO kommer vid utnyttjandeperiodens slut att registrera de aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2021/2022 TO 1. Anmälan om registrering av nya aktier vid Bolagsverket är beräknad att inges till Bolagsverket så snart som möjligt efter teckningsperiodens utgång och likvid erlagts.

Utfall och leverans av nya aktier
Utfallet för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1 planeras att publiceras via pressmeddelande så snart som möjligt och beräknas att ske några dagar efter utnyttjandeperiodens avslutande.

Så snart de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och Euroclear kommer interimsaktier (IA) att omvandlas till ordinarie aktier.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1 finns tillgängliga på HUBSOs hemsida, www.hubsogroup.com.

Emissionsinstitut 
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Josefine Abrahamsson
VD, HUBSO Group AB
josefine (at) hubsogroup.com
ir (at) hubsogroup.com

HUBSO Group  i korthet:
HUBSO Group inriktar sin verksamhet mot e-handel vars huvudsakliga tjänst består av en unik e-handelsplattform för influencers och kreatörer som med stöd av HUBSO:s starka kompetens och erfarenhet inom e-handel, varumärkes- och produktutveckling samt marknadsföring vill skapa och utveckla egna varumärken och produkter. HUBSO tar tillsammans med influencers  fram design, produktionslinje, strategi och varumärke, som influencers marknadsför bl. a via sociala medier. 

Prenumerera