Bokslutskommuniké 2019

Report this content

Orgo tech har nu fullgjort ett mycket spännande och händelserikt 2019. Sedan jag tillträdde som VD för Orgo Tech i början av april har Bolaget fortsatt på den inslagna banan med syfte att utvärdera produktportföljen och se över resursallokeringen för att effektivisera hela organisationen. Under årets första kvartal påbörjades ett effektiviseringsarbete i form av att se över Bolagets resursallokering för att på bästa sätt kunna arbeta fram en intäkts- samt kostnadsstruktur anpassad till hur vi som Bolag ska verka framgent. Under denna utvärdering såg vi över alla Bolagets kostnader, uppdrag och produkter med syfte att hitta en grund i vilken vi på ett snabbt sätt kan utvärdera nya möjligheter för att uppnå så god effekt som möjligt. Detta arbete har pågått under hela 2019 och vi har som ambition att kontinuerligt arbeta med att utvärdera Bolaget ur alla synvinklar för att möjliggöra ett fortsatt agilt arbetssätt.

I sken av ovan har bolaget under 2019 som kommunicerats lagt stort fokus på produktutveckling och har under det gångna året släppt uppdaterad version av bildoptimeringstjänsten IMGO för iPhones med syfte att kunna stödja fler funktioner. Bolaget släppte även helt ny version av IMGO för Android för att nå en bredare publik och vi har kontinuerligt fortsätt vår utveckling av produkten IMGO under 2019 med syfte att tillhandahålla en produkt i linje marknadsefterfrågan med kontinuerligt förbättrade, samt nya, funktioner med strävan om att ligga i framkant av vad vår målgrupp efterfrågar samt fortsatt bidra till högsta möjliga kundnytta.

Parallellt med Orgo Techs produktutvecklingsstrategi har Bolaget kontinuerligt utvärderat potentiella förvärvskandidater med syfte att komplettera och bredda verksamheten och har under året förvärvat Magemail, en ledande leverantör av programvaror för e-postmarknadsföring på den Adobe-ägda open source e-handelsplattformen Magento. Magemail riktar sig till e-handelsaktörer aktiva på en av världens ledande e-handelsplattformar och erbjuder en särpräglad- och användarvänlig B2B-tjänst med vilken våra kunder på ett enkelt och uppskattat sätt kan kan skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. Sedan Orgo Techs förvärv av Magemail i september har Bolaget fokuserat på att integrera samt effektivisera produkten. Detta för att generera bästa möjliga prestanda för existerande samt potentiella kunder. Arbetet med integrations- och synergiarbete fortgår parallellt med produktutvecklingen och vi ser med entusiasm fram emot att fortsätta realisera de effekter förvärvet medför under kommande period.

Utfallet för helåret samt sista det kvartalet blev negativt vilket är en effekt av den kommunicerade strategin om att fokusera på intern produktutveckling som har lett till en minskad omsättning för helåret. Resultatet har även påverkats negativt av förvärvs- samt integrationskostnader i relation till köpet av Magemail. Vi har även under årets sista kvartal gjort en översyn av utestående kundfordringar och ur komersiell synvinkel belustat att kreditera belopp om ca. 200,000 SEK vilket lett till en negativ effekt på omsättningen samt resultatet för sista kvartalet. 2019 har således varit ett mycket nyttigt år för Orgo Techs utveckling då vi justerat Bolagets fundament för att kunna verka agilt samt skapa förutsättningar att växa med lönsamhet. Orgo Tech besitter ett mycket kompetent team med relevanta produkter och verkar i ett ekosystem som konstant vidgas med nya möjligheter. Parallellt med fokus på produktutveckling pågår det ett ihärdigt arbete med att leta och utvärdera nya möjligheter till förvärv, både av produkter samt bolag och det är med stor entusiasm jag ser fram emot att fortsätta in i 2020 på inslagen bana.

 

Utveckling i siffror under perioden

 

Omsättning

Nettoomsättningen under verksamhetsåret 2019 uppgick till 1 600 951 (2 761 929) SEK. Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 595 010 (601 935) SEK. Årets omsättningsminsking beror, som tidigare kommunicerats, till största delar av det ökade fokuset på intern produktutveckling.

Finansiell utveckling

Resultatet för räkenskapsåret 2019 uppgick till -2 458 174 (-2 149 205) SEK och resultatet under det fjärde kvartalet 2019 uppgick till -694 446 (-543 429) SEK. Under 2019 har resultatet huvudsakligen påverkats negativt av den lägre omsättningen jämfört med föregående år tillsammans med de krediteringar av gamla  kundfordringar samt kostnader relaterade till förvärvet och integrationen av Magemail. 

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com


 

Orgo Tech i korthet: 

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter består av Magemail samt IMGO. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar