Bokslutskommuniké 2021

Report this content

Koncernens omsättning växer under 2021 med 46% och verksamheten växer genom förvärv av majoritetspost i skönhetsvarumärket PER LEI. Dotterbolaget HUBSO visar en omsättningstillväxt om 29% under 2021. HUBSO bolagiserar Sanne Alexandra Stockholm samt signerar sin andra internationella kreatör.

Sammanfattning av väsentliga händelser under Q4:

 • HUBSO hade en omsättningstillväxt om 29% under 2021 jämfört med föregående år.

 • Koncernen, HUBSO Group, hade en omsättningstillväxt om 46% under 2021 jämfört med föregående år.

 • HUBSO förvärvar en majoritetspost i skönhetsvarumärket PER LEI.

 • Mara Teigen, en amerikansk profil, med 840 000 följare förstärker HUBSOs portfölj av varumärken. Lansering kommer att ske under H1 2022.

 • Antalet kunder växer under Q4 med 34% jämfört med Q4 2020.

 • Antalet ordrar växer under Q4 med 23% jämfört med Q4 2020.

Väsentliga händelser efter perioden:

 • Nylanserade varumärket Le Capsole fortsätter att ta mark i Europa.

 • Sanne Alexandra Stockholm fortsätter att sälja leather leggings i tusental och

  lanserar nu i Tyskland.

 • Organisationen stärks med bl a rekrytering av head of finance för att klara av kommande tillväxt

  VD kommentar:

  Fortsatt tillväxt med steg på nya gränser

  Vi har nu passerat nästan två år med den rådande pandemin som inneburit en stark tillväxt inom e-handeln. Tillväxten inom e-handeln har dock avtagit under andra halvan av 2021, då e-handeln generellt har påverkats av bristen på råvaror och leveransutmaningar. HUBSO har dock under samma period lyckats växa mer än branschen och investerat i nya varumärken och kreatörer för de kommande åren.

  HUBSO har idag vuxit till en verksamhet som till skillnad från många andra aktörer aktivt driver och utvecklar nästan 10 varumärken parallellt. Vi agerar i vad fler och fler refererar till som ”Creators Economy”, där vi aktivt driver utvecklingen av våra varumärken och kreatörer vars efterfrågan kontinuerligt ökar. HUBSO tog även under 2021 ett viktigt första steg mot att på ett tydligare sätt etablera sig utanför Norden i och med lanseringen av Le Capsole. Genom att HUBSO har investerat i både lager och logistiklösningar som skall möta den sydeuropeiska marknaden kommer detta även att kunna nyttjas av våra övriga varumärken. Därför känns det naturligt och självklart att under 2022 introducera och påbörja etableringen i länder som Norge, Tyskland och Storbritannien med ett urval av våra övriga varumärken. Detta kommer att bli mycket spännande, då vi ser en betydande potential i dessa marknader där vi redan nu ser en viss efterfrågan.

  Under Q4 förvärvades varumärket PER LEI vilket är ett unikt tillskott till HUBSO. PER LEI är det första redan etablerade varumärke som HUBSO väljer att köpa in och inte själva vara med och starta från grunden. Vi ser att det blir ett bra komplement inom vårt skönhetssegment och ett strategiskt rätt steg att låta verksamheten växa genom dotterbolag. PER LEI kommer att drivas vidare av grundaren, men naturligtvis kunna dra nytta av den organisation och erfarenhet som HUBSO har byggt upp. PER LEI säljs via egen e-handel, perleisweden.com, samt på över 30 skönhetssalonger och återförsäljare såsom Lyko. Vi ser att det finns möjligheter för PER LEI att inom en inte allt för lång framtid stå för ett betydande bidrag till HUBSOs omsättning.

  Summering av Q4/2021

  Nettoomsättningen i dotterbolaget HUBSO uppgick under Q4 2021 till 11 355 (12 136) ksek och under 2021 till 35 742 (27 715) ksek, vilket ger en tillväxt om 29% under året jämfört med 2020. HUBSO redovisar ett EBITDA för Q4 om -1 775 (1 730) ksek och för helåret 2021 om -862 (810) ksek. Antalet ordrar under Q4 2021 var drygt 22 000 och under året drygt 62 000, vilket är en ökning med 24% respektive 38% jämfört med motsvarande period 2020. Omsättningen och resultatet följer dock inte full ut orderutvecklingen under kvartalet, då Black Week medfört minskade ordervärden och därmed mindre lönsamhet.

  För koncernen genererades en nettoomsättning under årets fjärde kvartal om ca 11 596 (12 457) ksek med en EBITDA på -1 943 (1 358) ksek. Under året hade koncernen en nettoomsättning om 36 809 (25 222) ksek med en EBITDA på -2 082 (865) ksek.

  2022

  Varumärkes expansionen fortsatte under Q4 och kommer att fortsätta till följd av den geografiska expansionen 2022. Vi har sedan start haft en stark efterfrågan från länder utanför Sverige och då primärt våra grannländer. Under 2021 såg vi en växande efterfrågan kring utvalda varumärken från länder som Tyskland, Spanien och Storbritannien. Lanseringen av Le Capsole är ett bra exempel på en växande efterfråga från kunder i dessa länder. Under 2022 kommer HUBSO även att lansera Mara Teigen, som har sin primära följarskara i USA. Vi känner därför att 2022 kommer att kunna innebära många nya kunder både på gamla och nya marknader. Erfarenheten säger att vi kommer kunna attrahera än fler intressanta profiler genom en geografisk expansion, då HUBSO blir mer känt på nya ”lokala” marknader.

  Sanne är som det första egenstartade varumärket nu ett dotterbolag till HUBSO, vilket är ett led i HUBSOs strategi att utveckla vissa varumärken i egna bolag där HUBSO har ett majoritetsägande. Vi ser att detta kommer stärka varumärkesaffären på sikt då alla varumärkens tillväxtresa ser lite olika ut. HUBSO som inkubator har som ambition att fortsätta utveckla flera av varumärkena på samma vis och erbjuda dem en ny form av samarbete som är i bolagsform. Visionen är att utveckla dessa till självständiga bolag som kan skalas upp över tid.

  HUBSO har under pandemin byggt och strukturerat sig för att kunna både växa och agera snabbt när produktions- och leverantörsförhållanden återigen kan normalisera sig Det känns väldigt roligt och spännande att ta oss an 2022 vilket kommer att ytterligare förstärka HUBSOs position , som den givna huben för entreprenörer och kreatörer som vill accelerera utvecklingen och tillväxten av sina företag/produkter.

  Bästa hälsningar,
  Josefine Abrahamsson VD/Founder HUBSO

  OMSÄTTNING
  Nettoomsättningen för koncernen under fjärde kvartalet 2021 uppgick till SEK 11 596 596 (12 457 214). Räkenskaperna från HUBSO är inräknade per förvärvsdatumet 2020-04-15 och räkneskaperna från dotterbolaget PER LEI är inräknade från förvärvsdatumet 2021-11-08.

  FINANSIELL UTVECKLING
  Rörelseresultatet, EBIT, under det fjärde kvartalet 2021 uppgick till SEK -8 172 121 (-4 359 853). Under Q4 2021 har resultatet huvudsakligen påverkats negativt av de goodwillavskrivningar som uppkommer i relation till förvärvet av HUBSO om SEK 4 311 794 samt förvärvet av PER LEI om SEK 64 775. Detta görs enligt K3 med en avskrivningsperiod om 5 år.

  Därutöver har koncernens resultat belastas av en extra avskrivning om SEK 1 500 000 avseende Magemail såsom ett led i att renodla koncernens kärnverksamhet ytterligare.

  För mer information, kontakta bolaget på:

  Josefine Abrahamsson
  VD, Hubso Group AB
  josefine(at)hubsogroup.com
  ir(at)hubsogroup.com
  www.hubsogroup.com


  HUBSO Group i korthet:
  HUBSO Group inriktar sin verksamhet mot e-handel vars huvudsakliga tjänst består av en unik e-handelsplattform för influencers och kreatörer som med stöd av HUBSO:s starka kompetens och erfarenhet inom e-handel, varumärkes- och produktutveckling samt marknadsföring vill skapa och utveckla egna varumärken och produkter. HUBSO tar tillsammans med influencers fram design, produktionslinje, strategi och varumärke, som influencers marknadsför bl. a via sociala medier.

Prenumerera