Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-09-30

Report this content

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”Orgo Tech” avses Orgo Tech AB med organisationsnummer 556850-3675. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Nio månader (2018-01-01 till 2018-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 314 146 (1 558 933) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 451 624 (74 088) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 (0,01) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (76) %.

Tredje kvartalet (2018-07-01 till 2018-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 773 130 (630 497) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -528 241 (155 044) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 (0,02) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier under det tredje kvartalet 2018: 10 000 000 (8 000 000) aktier. Genomsnittligt antal aktier under de första nio månaderna 2018: 9 626 374 (6 935 112) aktier. Antal aktier i Orgo Tech per den 30 september 2018: 10 000 000 aktier (8 000 000).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2018

 •  Orgo Tech lanserar den nya plattformen ORGOWEBB, på vilken tjänster inom utveckling, marknadsföring och drift av olika externa webbplatser kommer att marknadsföras.
 •  Orgo Tech publicerar en månadsrapport för juli 2018 där Bolaget meddelar att Bolagets första projekt inom ramen för det nya varumärket ORGOWEBB har slutförts. Vidare meddelade Orgo Tech att Bolaget under juli 2018 hade en omsättning om 0,3 MSEK, vilket är en ökning med 200% jämfört med juli 2017 (0,1 MSEK).
 •  Orgo Tech lanserar en betaversion av Bolagets nyutvecklade fotoapplikation som använder sig av tjänsten IMGO. Fotoapplikationen, vilken optimerar och förminskar bilder med bibehållen hög kvalitet, är Orgo Techs första steg mot den mobila marknaden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Orgo Tech lanserar en ny betaversion av Bolagets fotoapplikation. Uppdateringen innehåller förbättringar som Bolaget har gjort efter feedback från betatestare.
 •  Orgo Tech lanserar fotoapplikationen på AppStore efter godkännande från Apple.

VD Mathias Palmqvist har ordet

Det tredje kvartalet 2018 har nu avslutats och det är med nöjdhet jag blickar tillbaka på utvecklingen under kvartalet. Vi har bl.a. lanserat en fotoapplikation för iPhone samt även lanserat en ny plattform för webbutveckling, marknadsföring samt drift av webbplatser och applikationer. Finansiellt har vi under det tredje kvartalet haft framgång genom ökad omsättning samt fler pågående projekt än vid motsvarande period föregående räkenskapsår.

Vi inledde det tredje kvartalet 2018 med att lansera ORGOWEBB, vilket är en tjänst som endast fokuserar på utveckling, marknadsföring samt drift av företags webbplatser. ORGOWEBB har växt fram som ny tjänst genom vårt pågående arbete med utveckling av kunders datasystem och webbplatser. Vi ser ett tydligt behov hos kunderna att få löpande hjälp med utveckling, marknadsföring och daglig skötsel av respektive webbplatser och detta är vad ORGOWEBB hanterar. Att vidga vår tjänsteportfölj har skapat möjlighet för ytterligare tillväxt och vi märker redan av att ORGOWEBB kompletterar vår tjänsteportfölj på ett gynnsamt sätt.

Oavsett om användarna av IMGO har en webbshop, blogg eller en informationssida så påverkar laddningstiden utfallet. För att illustrera kan nämnas att världens största e-handelsföretag Amazon har räknat ut att om deras hemsida skulle ladda in en (1) sekund långsammare än vad den gör idag skulle de tappa 1,6 miljarder USD i omsättning varje år. Bilder på hemsidor är en balansgång. Det krävs bildmaterial för att göra en hemsida estetisk tilltalande men samtidigt gör bildmaterialet att hemsidan laddas in långsammare. IMGO optimerar automatiskt bildstorleken utan att påverka bildernas visuella intryck. Tjänsten laddas enkelt ned och installeras som en plugin och i augusti 2018 slogs nytt rekord i antal nedladdningar via Wordpress per dag. Vår målsättning är att nå 10 000 nedladdningar innan året är slut. Tjänsten finns även tillgänglig via https://orgo.tech och via det tillhörande API:et.

Det är också ett faktum att mobilkamerabilder tar stort utrymme på mobila enheter. Eftersom IMGO optimerar bildstorlek har vi identifierat ytterligare en marknad – bildoptimering för att bilder ska ta mindre utrymme på telefonens hårddisk. Med anledning därav har vi under en tid utvecklat en fotoapplikation för iPhone som genom IMGO automatiskt optimerar bildstorleken. Bilderna optimeras och bildstorleken förminskas med upp till
80 procent. Bilderna bibehåller samma höga kvalitet samt lagras i Orgo Techs molnlösning för IMGO, vilket innebär att de inte tar upp någon plats på telefonens hårddisk. Vi lanserade i oktober 2018 mobilapplikationen på AppStore och vi är mycket nyfikna på hur detta marknadssegment kommer att utvecklas.

Finansiellt har vår omsättning ackumulerat för de första nio månaderna 2018 varit nästan 50 procent högre än motsvarande period föregående år. Vår organisation växte snabbt under våren 2018 och under sommarmånaderna uppnådde vi vår tidigare kommunicerade målbild. Organisationen har under hösten 2018 effektiviserats eftersom ett antal anställda har valt att börja studera och vi arbetar nu i ett sammansvetsat team som kommer att kunna kapitalisera på den goda pipeline som vi har byggt upp för Q4 2018. Vi fokuserar därför i dagsläget på vår befintliga verksamhet och rekrytering av ytterligare medarbetare kommer att ske löpande när vi identifierar rätt personer med rätt kompetenser som vill växa med oss. Genom lanseringen av ORGOWEBB och vår fotoapplikation skapar vi dessutom ytterligare marknadssegment där vi kan växa. Jag ser mycket fram emot vår fortsatta tillväxtresa.

Mathias Palmqvist

VD, Orgo Tech AB

Om Orgo Tech

Verksamhetsbeskrivning

Orgo Tech bildades under 2016 och erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster skall förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare. Framförallt har Bolaget som ambition att underlätta arbetet för större bolag som hanterar större mängd ordrar och kunder via sina webbplatser. Orgo Tech lanserade i slutet av 2016 en betaversion av sin egenutvecklade mjukvarutjänst, IMGO. Tjänsten finns tillgänglig som en ”plug-in” i WordPress och kommer under 2018 att vidareutvecklas. IMGO minskar automatiskt bildernas filstorlek snabbt utan att besökarna till webbplatsen märker någon visuell skillnad. Fördelar med tjänsten är den minskar bandbreddsanvändandet för företagens webbplatser, vilket i sig generar lägre kostnader och snabbare webbplatser. Orgo Techs vision är att bli det ledande bolaget inom optimering av högtrafikerade webbplatser och webbtjänster.

Affärsmodell

Orgo Techs affärsmodell utgår från en månadsavgift per aktiv tjänst där Bolagets kunder betalar för den tjänst som används. Intäkterna per dags dato genereras från en prissättning om 10 öre per optimerad bild samt 50 öre per GB i CDN-trafik.

Målsättningar

Målet för Orgo Tech är att i framtiden vara marknadsledande inom bildoptimering och kringtjänster i Sverige. Bolagets målsättning är att ha en hög tillväxt samt att kraftigt öka antalet kunder de närmaste fem åren. Bolagets målsättningar för 2018 presenteras nedan:

2018

 • Nå 10 000 nedladdningar av IMGO på WordPress
 • Teckna ett storkundsavtal och tio standardiserade kundavtal
 • Rekrytera ytterligare medarbetare och vidareutveckla organisationen till mellan 10-15 medarbetare.

Utveckling i siffror under perioden

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Omsättning

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2018 uppgick till 773 130 (630 497) SEK. Nettoomsättningen under de första nio månaderna 2018 uppgick till 2 314 146 (1 558 933) SEK. Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2018 har ökat med strax över 20 procent gentemot motsvarade period föregående år och nettoomsättningen under de första nio månaderna 2018 har ökat med närmare 50 procent gentemot motsvarade period föregående år.

Finansiell utveckling

Resultatet under det tredje kvartalet 2018 uppgick till -528 241 (155 044) SEK och resultatet för de första nio månaderna 2019 uppgick till -1 451 624 (74 088) SEK. Det negativa rörelseresultatet är hänförligt till ökade personalkostnader gentemot föregående räkenskapsår. Vidare var Bolaget vid motsvarande period föregående räkenskapsår ej noterade på Spotlight, av vilken anledning det ej till fullo är möjligt att jämföra Bolagets kostnader.  

Likviditet

Bolagets likvida medel per den 30 september 2018 uppgick till 2 606 216 (150 555) SEK och soliditeten per den
30 september 2018 uppgick till 89 (76) procent.

Aktien

Det finns ett aktieslag i Orgo Tech. Bolagets aktie är noterad på Spotlight under tickern ”ORGO”. Per den
30 september 2018 uppgick antalet aktier till 10 000 000 (8 000 000). Genomsnittligt antal aktier under det tredje kvartalet 2018 uppgick till 10 000 000 (8 000 000). Genomsnittligt antal aktier under de första nio månaderna 2018: 9 626 374 (6 935 112) aktier.

Teckningsoptioner

Vid extra bolagsstämma den 3 oktober 2017 beslutades att införa ett optionsprogram riktat till Mathias Palmqvist (VD och styrelseledamot) samt Robin Bäcklund (Lead Developer och anställd) om totalt 400 000 teckningsoptioner (200 000 teckningsoptioner vardera). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till kursen 6,00 SEK per aktie där teckning kan ske från och med den 1 oktober 2018 till och med den 31 oktober 2020. Vid fullt nyttjade teckningsoptioner kan aktiekapitalet öka med maximalt 40 000 SEK.

Priset på teckningsoptionerna har värderats enligt Black & Scholes-formeln.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). För ytterligare information om redovisningsprinciper hänvisas till Orgo Techs årsredovisning för 2016.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

 •  Bokslutskommuniké      2019-02-01  

Avlämnande av delårsrapport

Stockholm, den 2 november 2018

Orgo Tech AB
Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar