Delårsrapport ett 2019

Report this content

Till en början vill jag ta tillfället i akt att presentera mig själv. Mitt namn är Alexander Winqvist och jag är sedan den 2 april 2019 ny VD på Orgo Tech AB. Jag har en bakgrund inom företagsutveckling i den globala TMT-sektorn samt erfarenhet från nordisk investment banking och ser fram emot att med min erfarenhet kunna bidraga till, samt navigera Orgo Tech framåt mot nya möjligheter. Det är med stor entusiasm jag tar vid och ser med spänning fram emot att få fortsätta vara en del av den utvecklingsresa som tidigare VD Thomas Jansson påbörjade. Jag vill även passa på att tacka Thomas för ett mycket gott utfört arbete under sin tid som har sett till att bolaget är redo för fortsatt utveckling.

Orgo Tech har nu avslutat 2019 års första kvartal under vilket bolaget har genomgått ett effektiviseringsarbete för att öka flexibilitet i hur vi arbetar där största fokus legat på produktutveckling. Som tidigare kommunicerats har detta medfört en negativ effekt på Orgo Techs omsättning jämfört med korresponderande period för 2018 men vi har samtidigt framgångsrikt minskat bolagets totala kostnadsmassa för att på bästa sätt kunna anpassa bolagets intäkts- samt kostnadsstruktur för framtiden.

Som ovan nämnt har Orgo Tech valt att lägga stort fokus på produktutveckling och har under det senaste kvartalet släppt en uppdaterad version av bildoptimeringstjänsten IMGO för iPhones med syfte att kunna stödja fler funktioner samt leverera en högre kundnytta. IMGO har även gjorts tillgänglig för Android-användare för att nå en bredare publik. Vi kommer att fortsätta vår utveckling av IMGO under kommande kvartal i takt med marknadsefterfrågan med kontinuerligt förbättrade, samt nya, funktioner för att försäkra oss om att ligga i framkant av vad vår målgrupp efterfrågar samt fortsatt bidraga till högsta möjliga kundnytta. Under kvartalet har Orgo Tech även inlett utveckling av ett CMS (Content Management System) för lead-generation som på sikt ska integreras med IMGO. Bolagets CMS har till syfte att förenkla och effektivisera uppdateringar av annonser och annat innehåll på hemsidor. Vidare ska systemet möjliggöra för bolag att simultant kunna genomföra uppdateringar av innehållet på flera olika webbadresser.

Orgo Tech besitter ett mycket kompetent team med relevanta produkter och verkar i ett ekosystem som kontinuerligt vidgas med nya möjligheter. Parallellt med fokus på produktutveckling pågår det ett ihärdigt arbete med att leta och utvärdera nya möjligheter till förvärv, både av produkter samt bolag. Det förs för tillfället dialoger med potentiella målbolag vars tjänster och utvecklingspotential utvärderas. Fokus under kommande kvartal kommer bestå av att utveckla bolagets produkter och digitala tjänster samt evaluera potentiella förvärv vilket betyder att kommande periods omsättning fortsatt kommer vara påverkad negativt.

Omsättning

Nettoomsättningen under första kvartalet 2019 uppgick till 324 417 (512 287) SEK. Kvartalets intäktsminskning beror som tidigare kommunicerat på ett ökat fokus på produktutveckling.

Finansiell utveckling

Resultatet för det första kvartalet 2019 uppgick till -573 861 (-620 060) SEK. Bolaget har jämfört med föregående verksamhetsår minskat den totala kostnadsmassan vilket har medfört positiv inverkan på kvartalets resultat jämfört med korresponderande period 2018.

 

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com


Denna information är sådan information som Orgo Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2019.

Orgo Tech i korthet: Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.  

Prenumerera

Dokument & länkar