Delårsrapport två 2019

Report this content

Orgo Tech har nu avslutat årets andra kvartal och har fortsatt enligt plan som lades till grund under början av året. Som tidigare kommunicerats har Orgo Tech sedan inledningen av 2019 fokuserat på intern produktutveckling samt ett generellt effektiviseringsarbete för att på bästa sätt kunna anpassa bolagets intäkt- samt kostnadsstruktur inför framtiden.

I linje med kommunicerad plan har bolaget under kvartal två utvecklat och lanserat en helt ny version av bolagets bildoptimeringstjänst IMGO för Android. Den nya versionen har omarbetats från grunden för att kunna erbjuda en optimerad upplevelse med fokus på användarvänlighet, prestanda och utökad funktionalitet. Som en del av bolagets produkt-fokus har det även skett en utvärdering av produktportföljen för att kunna fokusera och effektivisera bolagets resursallokering. I relation tilldetta beslutades det att bordlägga kryptovalutan “OrgoToken” för att således frigöra kapacitet till utveckling av befintliga- samt nya produkter. Denna strategi har som beräknat haft en negativ inverkan på bolagets omsättning under kvartalet och beräknas ha fortsatt negativ påverkan under kommande period. Parallellt har bolaget framgångsrikt fortsatt att minska den totala kostnadsmassan jämfört med föregående kvartal samt motsvarande period föregående år.

Tillsammans med intern produktutveckling pågår det ett ihärdigt arbete med att sondera marknaden och utvärdera potentiella förvärvsobjekt för att bredda samt komplettera Orgo Techs produkterbjudande. En avsiktsförklaring har ingåtts avseende en potentiell inkråmsaffär av en SaaS-produkt riktat till e-handelsaktörer aktiva på en av världens ledande e-handelsplattformar. Som tidigare kommunicerat pågår sedvanlig Due Diligence och i fall förhandlingarna fortgår enligt plan beräknas en eventuell affär ske under årets tredje kvartal. Samtidigt som ovan nämnda diskussioner förs kontinuerligt dialoger med potentilla målbolag vars tjänster och utvecklingspotential utvärderas.

Omsättning

Nettoomsättningen under andra kvartalet 2019 uppgick till 116 441 (1 028 728) SEK. Kvartalets intäktsminskning beror som tidigare kommunicerat på ett ökat fokus på produktutveckling.

Finansiell utveckling

Resultatet för det andra kvartalet 2019 uppgick till  -651 719 (-303 324) SEK. Det lägre resultatet jämfört med motsvarande period föregående år beror på den intäktsminskning som skett till följd av den tidigare kommunicerade planen om ett ökat fokus på intern produktutveckling.

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

Denna information är sådan information som Orgo Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2019.

Orgo Tech i korthet: Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar