Fullständiga förslag inför årsstämma 2021

Report this content

Styrelsen för HUBSO Group AB (publ) (556850-3675) (”Bolaget”) avger följande fullständiga förslag inför årsstämma 2021.

Punkt 2

Styrelsen föreslår att Bolagets styrelseordförande, Robin Stenman, utses att vara stämmans ordförande.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter samt att någon styrelsesuppleant inte utses. Vidare förslås att ett revisionsbolag utses.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare förslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beträffande styrelsearvoden avseende senaste period förslår styrelsen att dessa kvittas genom en riktad nyemission på följande villkor:

  • Antalet aktier som ska ges ut uppgår till lägst 36.444 och högst 67.682 stycken, varvid aktiekapitalet kommer att öka med lägst 3.644,4 och högst 6.768,2 kronor.

  • Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsberättigade ska i stället vara Robin Stenman, Luca Di Stefano, Fredrik Petersson och Marcus Petersson. Skälet till avvikelsen av aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för de tecknade aktierna ska erläggas genom kvittning.

  • Emissionen ska genomföras till en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen för de 30 kalenderdagar som närmast föregår den 21 maj 2021.

  • De nya aktierna ska tecknas senast fem (5) bankdagar från dagen för beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

  • De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

  • Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de formella justeringar av beslutet att emittera teckningsoptionerna som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

  • Denna emission omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Beslut enligt förslaget kräver bifall av nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Punkt 12

Förslag till styrelse avses presenteras i anslutning till årsstämman. Vidare föreslås att Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår och där förslaget är att Jan Hamberg ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett antal som sammanlagt vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Stockholm, maj 2021

Hubso Group AB (publ)

Styrelsen
 

För mer information, kontakta bolaget på: 
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group  i korthet:

HUBSO Group inriktar sin verksamhet mot e-handel. Bolagets huvudsakliga produkt/varumärke består av HUBSO som är en unik e-handelslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska medans influencern endast behöver marknadsföra varumärket. Bolaget innehar även varumärkena Magemail och IMGO. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar