HUBSO Group Halvårsrapport 1 - 2022

Report this content

HUBSO redovisar en tillväxt om 30 procent under det andra kvartalet (Q2) i 2022, likväl en tillväxt under det första halvåret (H1) om 8 procent.
 

Väsentliga händelser under Q2 och H1 2022

  • Koncernen, HUBSO Group*, redovisar ett starkt andra kvartal med en omsättningstillväxt om 27 procent. HUBSO* uppnår en omsättningstillväxt om 30 procent under det andra kvartalet.
  • HUBSO Group redovisar en nettoomsättning om 11,5 MSEK (9,0 MSEK) under det andra kvartalet.
  • HUBSO Group ökade nettoomsättningen med 7 procent till 18,7 MSEK (17,5 MSEK) under H1 2022. HUBSO redovisar en omsättningstillväxt om 8 procent i det första halvåret.
  • HUBSO Group bruttovinstmarginal redovisades till 33 procent för det första halvåret 2022 (33) och uppgick till 5,82 MSEK (5,83 MSEK). 
  • HUBSO Group redovisar positivt kassaflöde under det andra kvartalet i 2022.
  • Ny framgångsrik lansering tillsammans med kreatören Josephine Qvist, som redovisar en bruttovinstmarginal på 51 procent (Q2).
  • HUBSO har avslutat partnerskapet med Rebecca Stella Beauty och sålt av lager till Lyko.
  • Under kvartalet har 600 000 st teckningsoptioner tecknats av anställda i ledningsgruppen och 1 600 000 st har tecknats av styrelse i enlighet med belsut på årsstämman 2022.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Caroline Hansson, medgrundare från NA-KD, har tillträtt tjänsten som Chief Product Officer per 1 augusti. Caroline ingår i HUBSOs ledningsgrupp tillsammans med Linnea Ripe, Head of Finance, Sebastian Schardl, COO, samt VD Josefine Abrahamsson.

*Förtydligande
Vid omnämnande av HUBSO syftas till verksamheten i det helägda dotterbolaget HUBSO AB samt dotterbolagen Sanne Alexandra Stockholm AB och PER LEI Sweden AB. Och vid omnämnande av HUBSO Group avses koncernen HUBSO Group AB (publ).

VD har ordet

Spännande transformation i marknaden

Det är ett fortsatt minst sagt spänt och oroligt världsläge, där det inom branschen sker stora omställningar med spridda spekulationer kring hur e-handeln kommer att utvecklas framgent. Innebörden av högre marknadsförings- samt råvarukostnader gör vikten av att äga och kontrollera varumärkena samt sina marknadsföringskanaler fullt ut avgörande. 

Det sker förflyttningar inom kanaler där TikTok fortsätter växa, precis som när bloggare flyttade över till Instagram kan vi nu se nya möjligheter via TikTok som kanal, där fler kreatörer växer fram med en köpstark och engagerad målgrupp. TikTok dominerar framförallt hos den yngre målgruppen inom Gen Z (födda mellan 1996 och 2015), där man ser att målgruppen nu spenderar mer tid på TikTok än Instagram. Vi har en stark tilltro till att HUBSO är helt rätt positionerade utifrån den transformationen som sker inom både e-handel och sociala medier (SoMe). När vi kliver in i det andra halvåret av 2022 gör vi det med en förstärkt organisation, positiv tillväxt i ryggen och en tydlig plan framåt.

Investerar i omsättningstillväxt med långsiktig lönsamhet

Vårt arbete med att analysera och utvärdera våra befintliga partnerskap, för att fatta strategiskt viktiga beslut kring utvecklingen av respektive varumärke, inleddes under vårt första kvartal och har intensifierats under det andra kvartalet. Att avsluta Rebecca Stella Beauty utgör ett led i denna strategi. Vi överser och analyserar befintliga partnerskap och våra interna processer, vilket öppnar upp samt möjliggör för vidare affärsutveckling och utökade affärsmöjligheter. Genom mer och bättre data har vi skapat en större förståelse för vårt fokus framgent, vilket förväntas bidra till marginalförbättring på sikt.

I linje med vår strategi att utveckla vår affär har vi investerat kraftigt i organisationen med fler medarbetare och nyckelrekryteringar. Under det andra kvartalet har dels Linnea Ripe, Head of Finance, börjat sin tjänst och efter perioden har även Caroline Hansson tillträtt tjänsten som Chief Product Officer. Det känns fantastiskt roligt att ha båda två på plats och där vi direkt kan se positiva effekter inom verksamheten. 

Vänder till positiv omsättningstillväxt

Försäljningen var stark under det andra kvartalet i 2022. Vi stängde det andra kvartalet med en omsättningstillväxt om 30 procent i HUBSO och vi lyckas även att vända hela det första halvåret till positiv tillväxt om 8 procent. I tillväxten inkluderas effekten av försäljningen av Rebecca Stella Beauty:s varulager till Lyko, vilket skedde i det andra kvartalet. Justerat för försäljningen redovisar HUBSO fortsatt en positiv tillväxt om 6 procent under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.


Vi har tidigare sett en förbättrad bruttovinstmarginal mellan perioderna men i andra kvartalet redovisar HUBSO Group en lägre bruttovinstmarginal om 27 procent jämfört med motsvarande period föregående år (35). Detta förklaras av försäljningen av Rebecca Stella Beauty:s lager till Lyko. En mer rättvisande bruttovinstmarginal, justerad för försäljningen var 33 procent i det andra kvartalet. I halvåret redovisar vi en bruttovinstmarginalen på samma nivå som föregående år vilket tyder på framgångsrikt arbete med kostnadskontroll samt framgång i arbetet med att förbättra vårt befintliga erbjudande.

Nästa generations entreprenörer

Vår vision är att vara den givna partnern för drivna, autentiska och framgångsrika kreatörer som drömmer om att bli nästa generations entreprenörer med ett internationellt erkännande. HUBSOs USP är att identifiera och signera stora kreatörer för att därefter snabbt lansera ett kommersiellt varumärke och skapa traction. Ett exempel är LXA the label som det första hela verksamhetsåret omsatte drygt 10 MSEK. 

Arbetet med att bygga vår varumärkesportfölj samt säkerställa tillväxt i respektive varumärke kräver att organisationen fortsätter utvecklas, vilket är ett pågående fokus i syfte att framgångsrikt möta efterfrågan och uppfylla vår vision.

Jag vill som alltid avsluta med att lyfta teamet. En stark och välmående organisation börjar alltid med individen. Samtliga i teamet bibehåller sitt driv, fokus och engagemang i allt de tar sig för och det med snabb anpassningsförmåga. Jag är stolt över var vi är idag likväl ser jag spänt fram emot den resa vi har framför oss, där vi är med och skapar framtidens entreprenörer och varumärken.

Bästa hälsningar,
Josefine Abrahamsson
VD/Grundare HUBSO 

Augusti 2022

OMSÄTTNING
Nettoomsättningen för HUBSO Group Q2 2022 uppgick till SEK 11 462 003 (9 027 188) och försäljningstillväxten till 27 procent (inklusive effekten av försäljningen av Rebecca Stella Beauty:s lager i andra kvartalet 2022). Försäljningstillväxten justerad för försäljningen av Rebecca Stella Beauty:s lager uppgick till 5 procent under Q2.

Av koncernens totala omsättning under kvartalet hänför sig SEK 10 847 932  (8 365 323) till HUBSO, där vi redovisar en försäljningstillväxt om 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 

Koncernen redovisar en nettoomsättning om SEK 18 727 711 för H1 2022 (17 498 439), vilket motsvarar en tillväxt om 7 procent mot föregående år. HUBSO står för SEK 17 584 684 av koncernens totala omsättningen (16 228 908) och redovisar en tillväxt om 8 procent. 

FINANSIELL UTVECKLING
Rörelseresultatet, EBIT, under det andra kvartalet 2022 uppgick till SEK -6 408 026 (-5 039 975). Under Q2 2022 har resultatet huvudsakligen påverkats negativt av de goodwillavskrivningar som uppkommer i relation till förvärvet av HUBSO AB om SEK 4 311 794 samt förvärvet av PER LEI om SEK 97 163. Detta görs enligt K3 med en avskrivningsperiod om 5 år.


För fullständig rapport se bifogad pdf. 

Styrelsen
HUBSO Group AB (publ)
Augusti 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Josefine Abrahamsson, VD och grundare HUBSO Group AB (publ)
ir (at) hubsogroup.com

Ulrika Magnusson, styrelseordförande HUBSO Group AB (publ)
ir (at) hubsogroup.com

Om HUBSO Group AB (publ):
HUBSO är verksamt inom e-handel och social commerce, är starkt fokuserad på att vara en unik inkubator för framgångsrika kreatörer som vill ta steget att bli entreprenörer, med HUBSO som partner och därigenom få del av den mångåriga erfarenhet och kompetens som HUBSO har bl.a. inom e-handel, produktutveckling, varumärken och marknadsföring .m.m. Genom partnerskapet med HUBSO kan starka varumärken och bolag med därtill hörande mervärden skapas och utvecklas. HUBSO Groups aktie är noterad vid Spotlight Stock Market. Läs mer om HUBSO på hemsidan www.hubso.com.

Prenumerera