Kallelse till årsstämma i HUBSO GROUP AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i HUBSO GROUP AB (publ), 556850-3675, kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2021 kl. 14.00  i Bolagets lokaler på adress Sturegatan 32, Stockholm.
 

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 maj 2021. Aktieägare som önskar deltaga på stämman kan anmäla till bolaget skriftligen på HUBSO GROUP AB, Box 7609, 103 94 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post ir@hubsogroup.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 17 maj 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande och godkännande av dagordningen
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 12. Val av styrelse och revisor
 13. Beslut om bemyndigande 
 14. Stämman avslutas
   
Beslutsförslag:

Punkt 10 & 11

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra till fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor ska utses och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsearvoden avseende senaste period kvittas genom en riktad nyemission i intervallet mellan 36 444 till 67 682 aktier, varvid aktiekapitalet kommer ökas i intervallet mellan 3 644.4 till 6 768.2 kronor. Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsberättigade ska i stället vara  Robin Stenman, Luca Di Stefano, Fredrik Petersson och Marcus Petersson. Skälet till avvikelsen av aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för de tecknade aktierna ska erläggas genom kvittning. Emissionen ska genomföras till en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen för den 30 kalenderdagar som närmast föregår den 21 maj 2021. Beslut enligt förslaget kräver bifall av nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Fullständiga förslag till beslut kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast två (2) veckor före stämman.

Punkt 12

Förslag till styrelse avses presenteras så fort som möjligt och senast i anslutning till årsstämman. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår och där förslaget är att Jan Hamberg ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett antal som sammanlagt vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Sturegatan 32 i Stockholm och på bolagets hemsida (www.hubsogroup.com) senast tre respektive två veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

I april 2021
HUBSO GROUP AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
VD, Josefine Abrahamsson
ir@hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group  i korthet:

HUBSO Group inriktar sin verksamhet mot e-handel. Bolagets huvudsakliga produkt/varumärke består av HUBSO som är en unik e-handelslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska medans influencern endast behöver marknadsföra varumärket. Bolaget innehar även varumärkena Magemail och IMGO. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar