Kallelse till årsstämma i ORGO TECH AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i ORGO TECH AB (publ), 556850-3675, kallas härmed till årsstämma den 24 april 2019 kl. 12.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 TR, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 april 2019. Aktieägare som önskar deltaga på stämman kan anmäla till bolaget skriftligen på ORGO TECH AB, Box 7609, 103 94 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post ir@orgotech.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 16 april 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.orgotech.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 10 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Val av en eller två justeringsmän.

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 6. Framläggande och godkännande av dagordningen.

 7. Verkställande direktörens anförande.

 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

 9. Beslut

  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.

 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

 12. Val av styrelse och revisor.

 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

 14. Ersättningspolicy till ledande befattningshavare

 15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag:

Punkt 9b
Styrelsen föreslår att stämman fastställer styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med vad som anges i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 10 & 11
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor ska utses och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 12

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Jesper Karlström, Christian Kronegård, Björn Mannerqvist, Mathias Palmqvist och Marcus Petersson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Christian Kronegård. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Punkt 13 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande bolagsordningen. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 14  

Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till anställda och föreslår att följande ska gälla avseende ersättningspolicy för ledande befattningshavare. Ersättning ska vara marknadsmässig och omförhandlas årligen. Ersättning kan vara fast och rörlig ersättning, pension och övriga ersättningar. Fast ersättningen ska baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning ska baseras på bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. Den rörliga ersättningen ska även främja långsiktigt aktieägarvärde, vara transparent och tydlig. Styrelsen ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Kungsgatan 4 B i Stockholm och på bolagets hemsida (www.orgotech.com) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm den 15 mars 2019
ORGO TECH AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
IR, Christian Kronegård
ir@orgotech.com
www.orgotech.com

Orgo Tech i korthet:
Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar