Kallelse till årsstämma i ORGO TECH AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i ORGO TECH AB (publ), 556850-3675, kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2020 kl. 14.00  i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 TR, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 juni 2020. Aktieägare som önskar deltaga på stämman kan anmäla till bolaget skriftligen på ORGO TECH AB, Box 7609, 103 94 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post ir@orgotech.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 24 juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande och godkännande av dagordningen
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 12. Val av styrelse och revisor
 13. Beslut om bolagsordningsändring
 14. Beslut om bemyndigande 
 15. Stämman avslutas
   
Beslutsförslag:

Punkt 9b

Styrelsen föreslår att stämman fastställer styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med vad som anges i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Punkt 10 & 11

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra till fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor ska utses och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 12

Förslag till styrelse avses presenteras så fort som möjligt och senast i anslutning till årsstämman. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår och där förslaget är att Jan Hamberg ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas där tidigare bolagsordning justeras avseende §1 firmanamn från nuvarande ORGO TECH AB till i första hand (om firmanamnet godkänns för registrering) HUBSO GROUP AB (publ) och därefter i fallande ordning HUBSO GLOBAL AB (publ), HUBSO INTERNATIONAL AB (publ) eller HUBSO TECH AB (publ).  
Vidare föreslås att bolagets bolagsordning avseende §8 Kallelse får ett tillägg till nuvarande lydelse i form av “För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som framgår av kallelse”.

Punkt 14

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande bolagsordningen. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
 

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 18A i Stockholm och på bolagets hemsida (www.orgotech.com) senast två veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

I maj 2020
ORGO TECH AB (publ)
Styrelsen
 

För mer information kontakta:
VD, Alexander Winqvist
ir@orgotech.com
www.orgotech.com

Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar