Kallelse till extra bolagsstämma i HUBSO Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i HUBSO Group AB (publ), org.nr. 556850-3675, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 februari 2021 kl. 11.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på adress Sturegatan 32, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 3 februari 2021 samt anmäla om deltagande till Bolaget via brev: HUBSO Group AB (publ); BOX 7609, 103 94 Stockholm eller via e-post: ir@hubsogroup.com.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till Bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 3 februari 2021, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmans ordförande & protokollförare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning5. Val av justeringsman

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (utan företräde)

8. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (utan företräde)

9. Beslut om förvärv av aktier i HUBSO AB

10. Beslut om riktad nyemission av aktier genom kvittning11. Beslut om bemyndigande till styrelsen

12. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT:
 

Punkt 7 – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (utan företrädesrätt)

Styrelsen föreslår att aktieägarna beslutar om emission av teckningsoptioner enligt följande:

 1. Antalet teckningsoptioner uppgår till 10.906.477 stycken som vardera berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital öka med högst 1.090.647,7 kronor. 

 1. Teckningsoptionerna emitteras utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska istället tillkomma Bolaget, med skyldighet att överlåta dessa till Bolagets aktieägare vederlagsfritt till Bolagets aktieägare i pro-rata relation till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen, som om teckningsoptionerna hade tecknats med företrädesrätt av aktieägarna. Avstämningsdag för erhållande av teckningsoptioner ska vara den 22 februari 2021. 

 1. Teckningsoptionerna tecknas vederlagsfritt av tecknaren, d.v.s. Bolaget, senast den 11 februari 2021.

 2. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 17 – 31 augusti 2021 respektive under perioden 14 – 28 februari 2022, till en teckningskurs om en (1) krona per aktie. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO1 medför rätt till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

 3. För teckningsoptionerna gäller i övrigt de villkor som anges i Fullständiga villkor för teckningsoptioner HUBSO Group AB (publ) TO1 2021/2022.

 4. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de formella justeringar av beslutet att emittera teckningsoptionerna som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 8 – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (utan företrädesrätt)

Styrelsen föreslår att aktieägarna beslutar om emission av teckningsoptioner enligt följande: 

 1. Antalet teckningsoptioner uppgår till 9.294.113 stycken som vardera berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital öka med högst 929.411,3 kronor.

 2. Teckningsoptionerna emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer istället: Oliver Molse, Oscar Molse, Modelio Equity AB samt Exelity AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt erhålla tillväxtkapital samt att bredda samt balansera ägarbasen med ytterligare engagemang och långsiktigt ägande.

 3. Teckningsoptionerna tecknas vederlagsfritt av tecknarna senast den 11 februari 2021.

 4. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 17 – 31 augusti 2021 respektive under perioden 14 – 28 februari 2022, till en teckningskurs om en (1) krona per aktie. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO1 medför rätt till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

 5. För teckningsoptionerna gäller i övrigt de villkor som anges i Fullständiga villkor för teckningsoptioner HUBSO Group AB (publ) TO1 2021/2022.

 6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de formella justeringar av beslutet att emittera teckningsoptionerna som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

 

Punkt 9 – Beslut om förvärv av aktier i HUBSO AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om förvärv av aktier i HUBSO AB (559098-2814) (

”Dotterbolaget”) enligt följande: 

 • 3.320 stycken aktier av serie B i Dotterbolaget förvärvas från Josefine Abrahamsson, Bolagets VD, till ett pris om 896.35 kronor per aktie. Betalning sker i sin helhet genom kvittning av köpeskillingen mot aktier (se vidare beslutspunkt 11).

 • 1.090 stycken aktier av serie B i Dotterbolaget förvärvas från Sonny Johansson till ett pris om 896.35 kronor per aktie. Betalning sker i sin helhet genom kvittning av köpeskillingen mot aktier (se vidare beslutspunkt 11).

 • 1.090 stycken aktier av serie B i Dotterbolaget förvärvas från Philip Rasmusson till ett pris om 896.35 kronor per aktie. Betalning sker i sin helhet genom kvittning av köpeskillingen mot aktier (se vidare beslutspunkt 11).

 

Punkt 10 – Beslut om nyemission genom kvittning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission i relation till förvärv av HUBSO AB-aktier enligt följande: 

 • 3 320 B-aktier i HUBSO AB förvärvas från Josefine Abrahamsson, VD HUBSO Group AB, till ett pris om 896.35 kr per aktie. Betalning sker i sin helhet genom kvittning av köpeskillingen mot 3 815 233 nyemitterade aktier i bolaget som värderats till 0,78 kr per aktie.

 • 1 090 B-aktier i HUBSO AB förvärvas från Sonny Johansson, extern investerare, till ett pris om 896.35 kr per aktie. Betalning sker i sin helhet genom kvittning av köpeskillingen mot 1 252 591 nyemitterade aktier i bolaget som värderats till 0,78 kr per aktie.

 • 1 090 B-aktier i HUBSO AB förvärvas från Philip Rasmusson, extern investerare, till ett pris om 896.35 kr per aktie. Betalning sker i sin helhet genom kvittning av köpeskillingen mot 1 252 591 nyemitterade aktier i bolaget som värderats till 0,78 kr per aktie.

 • Bolagets aktiekapital kommer öka med 3 815 23.3 kronor, till 9 470 254.4 kronor, genom nyemission av 3 815 233 st aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor per aktie.

 • Teckningskursen ska vara 0,78 kronor per aktie. 

 • Rätt att teckna de aktierna tillkommer endast Josefina Abrahamsson, Sonny Johansson och Philip Rasmusson, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom kvittning av köpeskilling.

 • Efter emissionerna kommer Josefine Abrahamsson äga ca. 3,9% procent av röster och kapital i bolaget. De externa investerarna kommer äga ca. 1,3% av röster och kapital i bolaget respektive. 

 • Teckning av aktier ska ske under den 2021-02-11 på teckningslista och betalning genom kvittning sker direkt i samband med teckning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

 • De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

 

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande till styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande bolagsordningen. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ges rätt att vidta de mindre justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutspunkterna 7-11 hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 

Majoritetskrav för beslut

För giltigt beslut enligt punkt 7-10 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 90.887.311.

 

Fullständiga handlingar

Fullständiga handlingar och förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Sturegatan 32, 114 36 Stockholm, senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.hubsogroup.com.
Stockholm, januari 2021

HUBSO GROUP AB (PUBL)

Styrelsen

För mer information, kontakta bolaget på: 
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group  i korthet:

HUBSO Group inriktar sin verksamhet mot e-handel, utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter/varumärken består av HUBSO, Magemail samt IMGO. HUBSO är en unik e-handelslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska medans influencern endast behöver marknadsföra varumärket. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar