KALLELSE till extra bolagsstämma i HUBSO Group AB (publ) den 23 september 2021

Report this content

Aktieägarna HUBSO Group AB (publ), 556850-3675 kallas härmed till extra bolagsstämma att avhållas i bolagets lokaler på Sturegatan 32 i Stockholm torsdagen den 23 september 2021 kl. 11.00.
 

Rätt att delta på stämmanAktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall: 

-      dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per den 15 september 2021, och

-      dels ha anmält sitt deltagande hos bolaget under adress HUBSO Group AB (publ), att: Bolagsstämma, Sturegatan 32, 114 36 Stockholm eller per e-post till ir@hubsogroup.com senast kl 16.00 den 17 september 2021. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden samt kontaktuppgifter uppges.

För information om behandling av personuppgifter vänligen se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf  

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 15 september 2021, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 17 september 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, insändas till bolaget under ovanstående adress i god tid innan stämman. Företrädare för juridisk person ska vidare till stämman medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
   
 2. Val av ordförande på stämman
   
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
   
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
   
 5. Val av justerare
   
 6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
   
 7. Beslut i anledning av styrelsens förslag om införande av ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i koncernen
   
 8. Övriga ärenden
   
 9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7 Beslut om införande av ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i koncernen
 

Styrelsen för HUBSO Group AB (publ) föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget HUBSO AB ("Dotterbolaget") med efterföljande överlåtelse till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda inom koncernen.
 

Syftet med förslaget, emissionen och överlåtelsen samt avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare och övriga anställda inom koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare och övriga anställda har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling för bolagets aktier.

Punkt 7 a) Beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en emission av teckningsoptioner samt beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

 

 • Sammanlagt skall högst 1 000 000 st teckningsoptioner ges ut med rätt till nyteckning av högst 1 000 000 st aktier (kvotvärde 10 öre).
   
 • Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 januari 2025 fram till och med den 31 januari 2025 (teckningsperioden) till en teckningskurs motsvarande 150 % av den volymviktade genomsnittskursen som noteras för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 16 – 30 september 2021 d.v.s. fem handelsdagar innan bolagsstämman respektive fem handelsdagar efter bolagsstämman.
   
 • Vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet på de tidigare aktierna tilldelas den fria överkursfonden.
   
 • Teckningsoptionerna skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tecknas av Dotterbolaget. Dotterbolaget skall i sin tur överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare, utvalda nyckelpersoner och övriga anställda i enlighet med vad som framgår enligt 7 b) nedan. Dotterbolaget skall inte erlägga någon ersättning för teckningsoptionerna. 
   
 • Teckning av teckningsoptioner skall ske av Dotterbolaget senast den 1 oktober 2021. Överteckning kan ej ske.

  De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, som bl. a innehåller omräkningsregler av teckningskursen och antal teckningsoptioner enligt gängse standard på marknaden hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.hubsogroup.com

Punkt 7 b) Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande:

 

 • Rätten att förvärva teckningsoptionerna från Dotterbolaget ska tillkomma följande tre olika kategorier enligt bolagets styrelses anvisningar härom baserat på följande principer:
   

   Ledande befattningshavare

 1. Nuvarande ledande befattningshavare, exklusive VD, i koncernen (högst 1 person) ska kunna erbjudas att förvärva totalt högst 300 000 st teckningsoptioner.
   

Nyckelpersoner

 1. Nuvarande och tillkommande särskilt utvalda nyckelpersoner (högst 2 personer) i koncernen erbjuds att förvärva totalt högst 300 000 st teckningsoptioner och högst 150 000 teckningsoptioner per person

  Övriga anställda

   
 2. Nuvarande och tillkommande övriga anställda i koncernen (högst 10 personer) erbjuds att förvärva sammanlagt högst 400 000 st teckningsoptioner och högst 40 000 teckningsoptioner per person.
 • Bolagets styrelse ska tillse att Dotterbolagets styrelse verkställer överlåtelserna i enlighet med bolagsstämmans beslut. För det fall person inom en kategori inte förvärvar sin fulla andel ska sådan andel erbjudas övriga i samma kategori och i förkommande fall kunna överföras till någon annan kategori. Med anställd räknas den som vid tidpunkt för förvärvet innehar en icke uppsagd tillsvidareanställning i koncernen. Överlåtelse av teckningsoptioner kan ske tidigast den 1 oktober 2021 och senast den 31 december 2021.
   
 • Överlåtelsen av teckningsoptionerna kommer att ske med villkor som bl.a. innebär en rätt för Dotterbolaget att återköpa teckningsoptionerna under vissa förutsättningar om anställningen upphör samt hembud vid överlåtelser. Dotterbolaget ska ha en rätt att överlåta återköpta teckningsoptioner inom ramen för beslutade tilldelningsprinciper och villkoren för teckningsoptionerna.
   
 • Överlåtelsen av teckningsoptionerna ska ske till ett pris (premie) motsvarande optionens marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för bolaget i samband med förvärvet av teckningsoptionerna. Black&Scholes värderingsmodell ska användas vid fastställande av priset för förvärvet.

  Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till högst cirka 0,8 procent (baserat på antalet befintliga aktier i bolaget med hänsyn tagen till 12 428 987 utestående teckningsoptioner), förutsatt att samtliga erbjudna teckningsoptioner förvärvas och utnyttjas för teckning av aktier.

  Ytterligare information om styrelsens förslag, dess beredning, kostnader för programmet m.m. framgår av styrelsens förslag som hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.hubso.com

  För giltigt beslut av årsstämman enligt punkt 7a-b) ovan krävs att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman, då emissionen riktar sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

   

Handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 

Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
 

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 104 979 329 aktier

  

Stockholm den 6 september 2021

        HUBSO Group AB (publ) 
styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Josefine Abrahamsson
VD, HUBSO Group AB
josefine(at)hubsogroup.com
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:
HUBSO Groups verksamhet består huvudsakligen av HUBSO som har en D2C (direct-2-Consumer) inriktning inom e-handel. Utöver HUBSO innehar Bolaget även den egenutvecklade bildoptimeringstjänsten IMGO samt Bolagets SaaS-produkt Magemail. HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för influencers som vill skapa egna autentiska e-handelsvarumärken. HUBSO agerar idag primärt på den nordiska marknaden där man har flera etablerade svenska varumärken inom livsstilssegmentet, men med en försäljning över hela världen. Magemail är en marknadsföringsmjukvara riktad till e-handelsaktörer, vilka är aktiva på en av världens ledande e-handelsplattform Magento. IMGO erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare.

Prenumerera