Kommuniké från extra bolagsstämma i HUBSO Group AB (publ) den 23 september 2021

Report this content

Aktieägarna i HUBSO Group AB (publ) höll extra bolagsstämma torsdagen den 23 september i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Godkännande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda
Stämman beslutade att godkänna incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i koncernen omfattande högst 1 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden 1 – 31 januari 2025 till en teckningskurs motsvarande 150% av den volymviktade genomsnittskursen som noteras för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 16-30 september 2021. För varje teckningsoption som förvärvas ska marknadsmässig ersättning erläggas beräknad enlig Black & Scholes.

För ytterligare information se bolagets hemsida www.hubsogroup.com eller kontakta:

Josefine Abrahamsson, VD
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:
HUBSO Groups verksamhet består huvudsakligen av HUBSO som har en D2C (direct-2-Consumer) inriktning inom e- handel. Utöver HUBSO innehar Bolaget även den egenutvecklade bildoptimeringstjänsten IMGO samt Bolagets SaaS-produkt Magemail. HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för influencers som vill skapa egna autentiska e-handelsvarumärken. HUBSO agerar idag primärt på den nordiska marknaden där man har flera etablerade svenska varumärken inom livsstilssegmentet, men med en försäljning över hela världen. Magemail är en marknadsföringsmjukvara riktad till e-handelsaktörer, vilka är aktiva på en av världens ledande e-handelsplattform Magento. IMGO erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare.

Prenumerera