Kommuniké från Hubso Group AB (publ) årsstämma den 25 maj 2021

Report this content

Aktieägarna i Hubso Group AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 25 maj 2021. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 180 000 kronor (f.å. 118 250 kr) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 60 000 kronor till ordföranden (f.å. 47 300 kronor) och med 30 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (f.å. 23 650 kronor).

Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning. Förslaget om en riktad nyemission för betalning av styrelsearvoden hänförliga till föregående verksamhetsår genom kvittning mot nya aktier, återkallades.

Styrelse
Stämman beslutade att omvälja Luca Di Stefano samt att nyvälja Ulrika Magnusson, Matilde Urdinola, Cecilia Kellner och Maxwell Stanford till ordinarie ledamöter av styrelsen. På konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman utsågs Ulrika Magnusson till styrelsens ordförande. Såvitt avser uppgifter om de nya ledamöterna så hänvisas till bolagets pressrelease från den 21 maj 2021.

Revisor
Stämman beslutade om omval av Pernells Revisionsbyrå som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Jan Hamberg även fortsättningsvis skulle vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt omfattande sammanlagt högst 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget, d.v.s. sammanlagt högst 9 720 772 st aktier.

Det noterades att samtliga beslut på årsstämman fattades enhälligt.

Hubso Group AB (publ)
Styrelsen


För mer information, kontakta bolaget på:
Josefine Abrahamsson, VD
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:
HUBSO Groups verksamhet består huvudsakligen av HUBSO som har en D2C (direct-2-Consumer) inriktning inom e- handel. Utöver HUBSO innehar Bolaget även den egenutvecklade bildoptimeringstjänsten IMGO samt Bolagets SaaS- produkt Magemail. HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för influencers som vill skapa egna autentiska e-handelsvarumärken. HUBSO agerar idag primärt på den nordiska marknaden där man har flera etablerade svenska varumärken inom livsstilssegmentet, men med en försäljning över hela världen. Magemail är en marknadsföringsmjukvara riktad till e-handelsaktörer, vilka är aktiva på en av världens ledande e-handelsplattform Magento. IMGO erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare.

 

Prenumerera