Kommuniké från HUBSO Group AB:s (publ) årsstämma den 30 maj 2022

Report this content

Aktieägarna i HUBSO Group AB (publ) höll årsstämma måndagen den 30 maj 2022 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman:

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 120 000 kronor (f.å 160 000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 40 000 kronor till ordföranden (f.å. 60 000 kronor) och med 20 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (f.å. 30 000 kronor).

Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse och styrelsens ordförande
Stämman beslutade om omval av Ulrika Magnusson och Maxwell Stanford samt nyval av Linus Englund, Viktor Linell och Josefine Abrahamsson. Ulrika Magnusson omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisor
Stämman beslutade om omval av Parsells Revisionsbyrå som revisionsbolag. Det noterades att Parsells Revisionsbyrå anmält att den auktoriserade revisorn José Roa Cortes blir ny huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2023 emittera sammanlagt högst 18 000 000 aktier med eller utan aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade att ändra §8 i bolagsordningen som innefattar ett tillägg som möjliggör poströstning och fullmaktsinsamling enligt Aktiebolagslagens regler. 

Beslut om utsläckning av tidigare utgivna teckningsoption
Stämman beslutade att utsläcka 790 000 st icke allokerade teckningsoptioner som innehas av dotterbolaget HUBSO AB och som gavs ut på extra bolagsstämma den 23 september 2021

Godkännande av incitamentsprogram för nyanställda

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna incitamentsprogram för nyanställda i koncernen omfattande högst 650 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden 1 september – 30 december 2025 till en teckningskurs motsvarande 150 % av den volymviktade genomsnittskursen som noteras för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 20 maj – 3 juni 2022. För varje teckningsoption som förvärvas ska marknadsmässig ersättning erläggas beräknad enlig Black & Scholes.

Godkännande av incitamentsprogram för styrelsen
Stämman beslutade i enlighet med förslag från aktieägare att godkänna incitamentsprogram för styrelsens ledamöter omfattande högst 1 600 000 teckningsoptioner och på samma villkor i övrigt som teckningsoptionerna som riktas till de nyanställda.


Anförande av verkställande direktören

I sitt anförande kommenterade Hubso Group AB:s VD Josefine Abrahamsson verksamhetsåret 2021 samt utvecklingen under det första kvartalet 2022.

Styrelsen
HUBSO Group AB (publ)
Maj 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Josefine Abrahamsson, VD och grundare HUBSO Group AB (publ)
ir (at) hubsogroup.com

Ulrika Magnusson, styrelseordförande HUBSO Group AB (publ)
ir (at) hubsogroup.com

Om Hubso Group AB (publ):
HUBSO är verksamt inom e-handel och är starkt fokuserad på att vara en unik inkubator för framgångsrika kreatörer som vill ta steget att bli entreprenörer, med HUBSO som partner och därigenom få del av den mångåriga erfarenhet och kompetens som HUBSO har bl.a. inom e-handel, produktutveckling, varumärken och marknadsföring .m.m. Genom partnerskapet med HUBSO kan starka varumärken och bolag med därtill hörande mervärden skapas och utvecklas. HUBSO Groups aktie är noterad vid Spotlight Stock Market. Läs mer om HUBSO på hemsidan 
www.hubso.com.

Prenumerera