Kvartalsrapport 2

Report this content

HUBSO Group, tidigare Orgo Tech, har nu genomfört årets andra kvartal och har under detta tagit klivet in i en ny, spännande och expansiv fas. HUBSO Group har under kvartalet tillträtt förvärvet av HUBSO AB, med vilket flertalet synergiområden har identifierats med våra tidigare produkter och tjänster. Utöver att vårt tidigare tjänsteutbud kan komplettera den nya huvudsakliga verksamheten i koncernen, som kommer att bedrivas inom HUBSO, ser vi även att kompetensen i HUBSO kan komplettera vår nuvarande erfarenhet inom e-handel och webbplatsoptimering. Den nya verksamhetsinriktningen kommer dessutom erbjuda goda möjligheter att ta tillvara på hela den befintliga produktportföljen och kunna accelerera tillväxten av såväl HUBSO:s som HUBSO Group:s nuvarande tillgångar.

HUBSO:s verksamhet består av samarbeten med välrenommerade influencers, där HUBSO tillhandahåller en helhetslösning som består av design, produktion, leverans och e-handelsplattformar för försäljning av produkter som tagits fram i samarbete med influencern. Affärsidén ligger framförallt i att driva samarbeten av det slag av influencer marketing som brukar kallas true branding, det vill säga ett genuint budskap till följarkretsen. För HUBSO innebär det att ett kommersiellt varumärke sammankopplas med influencern själv. Idén skiljer sig på så sätt från mer traditionell influencer marketing där influencers anlitas för att marknadsföra någon annans varumärke, produkter eller tjänster, inte sällan utan svag koppling till influencerns egna och följarkretsens faktiska intressen.

Under kvartalet har fokus legat på att integrera förvärvet av HUBSO med resterande verksamheten vilket går helt enligt plan. HUBSO har hållit tempot uppe och genomfört flera lyckade lanseringar under perioden med våra samarbetspartners. Vi har kunnat utföra de flesta lanseringar vi planerat för under kvartalet men har pga det rådande världsläget, vilket medfört något längre ledtider hos vissa av våra leverantörer,  behövt senarelägga vissa lanseringar som istället är planerade att ske under kommande kvartal. Detta innebär således en negativ inverkan på periodens omsättning och resultat men estimeras att kompenseras under kommande kvartal och inte ge någon negativ nettoeffekt på helårsbasis. Årets andra kvartal genererade en nettoomsättning för koncernen om ca. TSEK 5 700 med ett marginellt negativt EBITDA-resultat om ca. TSEK -39. Till detta kan tilläggas att om vi exkluderar de kostnader som uppkommit vid förvärvet av HUBSO AB uppnår koncernen ett svagt positivt justerat EBITDA-resultat för kvartalet. Omsättningstillväxten hänförs främst till bolagets förvärvade tillgång HUBSO AB vars bidrag koncernen kunnat tillgodoräkna sig fr.o.m den 15 april. Detta utfall ser vi mycket positivt på då vi befinner oss mitt inne i en intensiv tillväxtresa och lyckas hålla en god balans för att växa hälsosamt.

Vi på HUBSO Group gör allt vi kan för att justera vår vardag efter de nya förutsättningar som råder, vilket hittills fungerat mycket bra. Vi har tidigt kunnat anpassa hur vi arbetar för att minimera eventuell exponering/spridning av viruset som orsakar COVID-19 och fortsätter arbeta hårt tillsammans med våra kunder och partners för att driva Bolagets utveckling framåt. Hittills har pandemin inte haft någon större inverkan på bolagets produkter och tjänster. Genom förvärvet av HUBSO har HUBSO Group också tagit sig an en annan del av marknaden och ser ljust på den uppåtgående trenden inom e-handeln och utvecklingen av true branding på den svenska marknaden. Detta ser vi som en mycket god indikation på att vi som koncern kommer kunna fortsätta fokusera på att effektivisera och utveckla våra produkter och tjänster även under dessa turbulenta tider. 2020 har således fortsatt mycket positivt för HUBSO Group och vi kommer fortsätta arbeta hårt för att kunna verka agilt samt skapa fortsatta förutsättningar att växa. HUBSO Group besitter ett mycket kompetent team med relevanta produkter och verkar i ett ekosystem som konstant vidgas med nya möjligheter och det är med stor entusiasm jag ser fram emot att fortsätta in i nästa kvartal på inslagen bana.
 

Omsättning

Nettoomsättningen för koncernen under det andra kvartalet 2020 uppgick till 5 687 148 (116 441) SEK. Intäktsökningen jämfört med motsvarande period föregående år härleds till bidragen från Bolagets förvärvade tillgång HUBSO AB. Räkenskaperna från HUBSO AB är inräknade per förvärvsdatumet 2020-04-15.

Finansiell utveckling

Resultatet under det andra kvartalet 2020 uppgick till -4 266 421 (-651 719) SEK. Under Q2 2020 har resultatet huvudsakligen påverkats negativt av de finansierings- samt avskrivningskostnader som uppkommit i relation till förvärvet och integrationen av HUBSO AB.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)hubsogroup.com

www.hubsogroup.com

Hubso Group  i korthet:

Hubso Group inriktar sin verksamhet mot e-handel, utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter/varumärken består av HUBSO, Magemail samt IMGO. HUBSO är en unik e-handelslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska medans influencern endast behöver marknadsföra varumärket. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar