Kvartalsrapport 3 - 2021

Report this content

Dotterbolaget HUBSO visar en justerad tillväxt om 22%** med lönsamhet under Q3. Koncernen växer med 11,5% och redovisar EBITDA om 0,2 MSEK. HUBSO fortsätter sin utveckling med att bolagisera Sanne Alexandra Stockholm, förvärvar en majoritetspost i bolaget PER LEI Sweden samt signerar sin andra internationella influencer.

Sammanfattning av väsentliga händelser under Q3:

 • HUBSO* hade en justerad tillväxt om 22%** under Q3 jämfört med samma period föregående år.
   
 • Koncernen, HUBSO Group, hade en omsättningstillväxt om 11,5% under Q3 och visar ett positivt EBITDA om 202 tsek (-514) för kvartalet.
   
 • Koncernen stärker kassan med ca 7,8 msek i samband med utnyttjande av utestående teckningsoptioner.

   Väsentliga händelser efter perioden:

 • HUBSO växer och bolagiserar samarbetet med Sanne Alexandra Stockholm, som blir ett majoritetsägt dotterbolag
  till HUBSO.

   
 • Förvärv av majoritetspost i bolaget PER LEI Sweden AB som driver skönhetsvarumärket PER LEI.
   
 • Signerat HUBSOs andra internationella influencer, med en option om att bolagisera med ett majoritetsägande. Lansering under Q1 2021 av ett varumärke inom segmentet accessoarer.

VD-kommentar:
Fortsatt tillväxt med lönsamhet 

Vi summerar vårt tredje kvartal och ser att vi har parallellt med fortsatt tillväxt rustat HUBSO inför framtiden. Kassan har förstärkts med ca 7,8 miljoner kr, och en viktig strategisk tillväxtresa har påbörjats med ett förvärv och en bolagisering. Tillväxten under Q3 var särskilt glädjande, då vi har befunnit oss i en tid med vissa leverans- och logistikutmaningar till följd av pandemin. Detta har drabbat hela branschen och med det flera av våra branschkollegor.

Den justerade tillväxten under Q3 för HUBSO var 22% (justerat för returer som avser Q2 men belastat Q3) jämfört med Q3 2020 samt redovisar HUBSO lönsamhet för kvartalet. Glädjande är också att Le Capsole har öppnat upp hos oss och detta med bra respons från våra kunder. Vi har stärkt vår närvaro i Europa där försäljningen av Le Capsole primärt skett i Spanien, Tyskland, Storbritannien och USA. Det är därför vi med tillförsikt ser hur vi kommer att kunna växa vår affär i Europa med en mycket större potentiell kundbas än i Norden. Etableringen av lager- och logistiklösning för den Europeiska marknaden har på ett mycket bra sätt matchat den kundupplevelse som vi strävar efter i samtliga av våra varumärken. Varumärket Le Capsole har lagt mycket vikt på materialval för produktionen för att skapa ett så hållbart varumärke som möjligt. Framför allt har fokus lagts på att det inte skall finnas någon plast i produktens material eller detaljer men inte heller i  i förpackningarna som används för att skicka till kund.

HUBSO Group stärker kassan med ca 7,8 miljoner kr under kvartalet genom att utestående teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier. Antalet utestående teckningsoptioner som ännu inte utnyttjats uppgår till 12 428 987 st och med den andra och sista teckningsperioden som går ut 28 februari 2022, möjliggör ett ytterligare kapitaltillskott till bolaget på drygt 12,4 miljoner kr. Ett sådant kapitaltillskott medför att vi ytterligare kan accelerera tillväxtstrategin med bl.a. genomförande av strategiskt viktiga rekryteringar som är en del i grunden för den framtida tillväxten.

Summering av Q3
Nettoomsättningen i dotterbolaget HUBSO uppgick under Q3 2021 till 7 435 (6 556) ksek och under första tre kvartalen 2021 till 24 386 (15 588) ksek, vilket ger en tillväxt med 57% under de första tre kvartalen jämfört med samma period 2020. HUBSO redovisar ett EBITDA för Q3 om 224 (-342) ksek och för de tre första kvartalen om 764 (-1 110) ksek, vilket är en klar förbättring mot jämförbara perioder under 2020. Antalet ordrar under Q3 2021 var drygt 12 000 och under första tre kvartalen 28 000, vilket är en ökning med 17% respektive 47% jämfört med motsvarande period 2020.

För koncernen genererades en nettoomsättning under årets tredje kvartal om ca 7 714 (6 916) ksek med en EBITDA på 202 (-514) ksek. Under de första tre kvartalen hade koncernen en nettoomsättning om 25 213 (12 765) ksek med en EBITDA på -139 (-492) ksek.

Ett spännande Q4
Varumärkes expansionen fortsätter under Q4 och nästa varumärke att lansera kommer att bli Josephine Qvist, som gör sin första lansering. HUBSO fortsätter även att växa med ytterligare internationella profiler under Q4 genom att Mara Teigen, baserad i USA, ansluter sig som det senaste tillskottet.

Som jag nämnde i Q2 så har vi möjligheten att vidareutveckla vår affär med att bolagisera våra samarbeten. Det är därför roligt att vi nu har tagit steget in i nästa fas med Sanne Alexandra Stockholm genom att fördjupa vårt redan starka samarbete med att bolagisera varumärket. Vi kommer att kunna skapa mervärde i denna form och ser positivt på detta strategiskt viktiga steg. Det gemensamma bolaget är ett dotterbolag till HUBSO som ägs till 50,1% av HUBSO  och med 49,9% av Sanne Josefsons ägarbolag.

HUBSO har förvärvat en majoritetspost i PER LEI, ett skönhetsvarumärke inom ögon och ögonbryn, under Q4. PER LEI är ett varumärke som inte bara stärker HUBSOs portfölj inom skönhet, utan har mycket bra tillväxtpotential. PER LEI har eftertraktade och säsongsoberoende produkter med mycket goda marginaler, vilket indikerar på att det ska kunna bli ett bra bidrag till HUBSOs tillväxt de kommande åren. PER LEI kommer även bli ett bra komplement till HUBSOs övriga varumärken och vi ser fram emot att tillsammans med entreprenören Jacklin växa PER LEI i hela Europa. PER LEI kommer under Q4 att integreras i HUBSOs organisation.

Det känns väldigt roligt och spännande  att vi lyckats knyta till oss PER LEI och ytterligare en internationell profil, som stärker HUBSOs position som den givna huben för entreprenörer och kreatörer som vill accelerera utvecklingen och tillväxten av sina företag/produkter. 

Vi har med detta en bra grund för aktiviteterna som ligger i pipen för de kommande kvartalen. Jag ser att vi positionerar oss rätt för att fortsätta en effektiv tillväxt.

Bästa hälsningar,
Josefine Abrahamsson
VD HUBSO Group

Omsättning:
Nettoomsättningen för koncernen under Q3 2021 uppgick till SEK 7 714 912 (6 916 981). Räkenskaperna från HUBSO är inräknade per förvärvsdatumet 2020-04-15.

Finansiell utveckling:
Resultatet under det tredje kvartalet 2021 uppgick till SEK -4 461 617 (-5 210 251). Under Q3 2021 har resultatet huvudsakligen påverkats negativt av de goodwillavskrivningar som uppkommer i relation till förvärvet av HUBSO om SEK 4 311 794. Detta görs enligt K3 med en avskrivningsperiod om 5 år.

 

För fullständig rapport se bifogad pdf. 

För mer information, kontakta bolaget på:

Josefine Abrahamsson
VD, Hubso Group AB
josefine(at)hubsogroup.com
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:  
HUBSO Group inriktar sin verksamhet mot e-handel vars huvudsakliga tjänst består av en unik e-handelsplattform för influencers och kreatörer som med stöd av HUBSO:s starka kompetens och erfarenhet inom e-handel, varumärkes- och produktutveckling samt marknadsföring vill skapa och utveckla egna varumärken och produkter. HUBSO tar tillsammans med influencers fram design, produktionslinje, strategi och varumärke, som influencers marknadsför bl. a via sociala medier. 

Prenumerera