Riktad emission i Hubso Group AB och emission av teckningsoptioner till alla aktieägare

Report this content

Med syfte att ta till vara på den positiva trend Hubso Group AB (publ) ("Hubso Group") befinner sig i har styrelsen i Hubso Group beslutat om att emittera 5 882 350 aktier i en riktad emission till Oliver Molse, Oscar Molse, Modelio Equity AB samt Exelity AB ("Investerarna"). Bolaget utvärderar kontinuerligt möjligheterna till att ta in kapital för att stärka bolagets position samt dess fortsatta leverans och det är styrelsens samlade bedömning att bolaget med denna lösning hittat bästa möjliga väg framåt för att skapa maximerade långsiktiga värden för bolagets aktieägare. Kapitalet som tas in från den riktade nyemissionen ska främst användas till att supportera den tillväxtresa som bolaget genomgår samt att stärka bolagets balanser. Bolaget kommer kunna höja intensiteten vad avser antal lanseringar då fler parallella investeringar kommer kunna göras samt bredda erbjudandet i vår D2C-hub. Kapitalet kommer även underlätta den planerade internationella expansionen för att på så sätt kunna accelerera bolagets affärsmodell både på höjden och på bredden.

Emissionskursen är satt till 0.85 kr per aktie och inbringar totalt 5 000 000 kronor. Kursen är ca. 10% lägre än dagens volymviktade kurs. Den riktade emissionen innebär en utspädningseffekt om ca. 6.5% och att aktiekapitalet höjs med 588 235 kronor till 9 088 731.1 kr. Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att  Hubso Group omgående behöver erhålla kapital för att inte gå miste om de möjlighet som nu finns för accelererad tillväxt samt att stärka balanserna. Investerargruppen har en långvarig relation med bolaget och har historiskt stöttat bolaget med kapital i form av investeringar och lån. Med de ny-gamla investerarna balanserar bolaget ägarbasen med ytterligare engagemang och långsiktigt ägande.

Samtidigt beslutade styrelsen att emittera 20 200 590 teckningsoptioner, i ett optionsprogram benämnt TO1 ("Teckningsoptionerna"). Teckningsoptionerna emitteras till samtliga aktieägare samt till Investerarna. De befintliga aktieägarna erhåller 0.12 Teckningsoptioner vederlagsfritt per 1 befintlig aktie, och emissionen till Investerarna innebär att Investerarna erhåller resterande Teckningsoptioner, också dessa vederlagsfritt. Således erhåller nuvarande befintliga aktieägare upp till 10 200 595 Teckningsoptioner, motsvarande ca. 50.5 % av alla Teckningsoptioner, och Investerarna erhåller upp till 9 999 995 Teckningsoptioner, eller ca. 49.5 % av alla Teckningsoptioner vilket då motsvarar 1.7 Teckningsoptioner per nyemitterad aktie.

Varje Teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie i Hubso Group. Optionsprogrammet (TO1) har 12 månaders löptid och en utnyttjandeperiod som infaller vid två tillfällen enligt följande:

  • Utnyttjandeperiod ett: De 14 sista kalenderdagarna som leder fram till det datum som infaller 6 månader efter den avstämningsdag som sätts för att erhålla teckningsoptionerna

  • Utnyttjandeperiod två: De 14 sista kalenderdagarna som leder fram till det datum som infaller 12 månader efter den avstämningsdag som sätts för att erhålla teckningsoptionerna

Teckningskursen uppgår till 1.0 kronor vid båda ovan tillfällen. Om Teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut erhåller Hubso Group totalt ytterligare 20 200 590 kronor från optionsinlösen. Detta förutsätter att en planerad extra bolagsstämma, som Hubso Group snarast kommer kalla till, godkänner emission av teckningsoptioner. Vid inlösen av samtliga optionerna ökar aktiekapitalet med 2 020 059 kronor till 11 108 790.1 kronor.

Teckningsoptionerna tas upp till handel på Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter emissionen av dessa. Avstämningsdag för att erhålla teckningsoptioner i TO1 kommer att meddelas så snart optionerna är registrerade hos Bolagsverket och i god tid innan den tänkta avstämningsdagen infaller.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

Denna information är sådan information som Hubso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2020.

Hubso Group  i korthet:

Hubso Group inriktar sin verksamhet mot e-handel, utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter/varumärken består av HUBSO, Magemail samt IMGO. HUBSO är en unik e-handelslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska medans influencern endast behöver marknadsföra varumärket. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar