Summering av bokslutskommuniké

Report this content
 • Q4 blev det bästa kvartalet någonsin omsättningsmässigt med förbättrad lönsamhet för verksamhetsbolaget HUBSO. Detta gjorde att HUBSO vände helåret till lönsamt.
   
 • HUBSO hade drygt 18 000 ordrar under årets fjärde kvartal, vilket är en ökning med drygt 100% jämfört med motsvarande period 2019.
   
 • De utställda teckningsoptionerna i HUBSO tecknades i sin helhet vilket inbringade en likvid om MSEK 1.1.
   
 • Som en följd av förvärvet av HUBSO skall HUBSO Group göra avskrivningar om SEK 86 235 895 från förvärsdagen, vilket ger en avskrivning per kvartal om SEK 4 311 794. Detta gör att under de kommande 17,15 kvartalen kommer en goodwillavskrivning att ske till följd av detta och således påverka det finansiella resultatet negativt. HUBSO Group gör detta enligt K3-regeln om avskrivning över 5 år. Ett mer rättvisande lönsamhetsmått för koncernen är EBITDA-resultatet som under Q4 uppgick till MSEK ca 0,9, vilket är det bästa kvartalsresultatet hittills.
   
 • Koncernen redovisar ett justerat EBITDA om drygt MSEK 1,2 i och med att bolaget tillfördes kostnader av engångskaraktär under året 2020. Kostnaderna uppgick till MSEK 0,4 och uppstod i och med förvärvet av HUBSO samt de omlistningskostnader som tillkom i processen. HUBSO Group väljer att redovisa det justerade EBITDA-resultat för att kunna ge en mer rättvis bild av verksamhetens resultat rensat från engångskostnader.

Förtydligande
Vid omnämnande av HUBSO syftas till verksamhetsbolaget HUBSO AB och vid omnämnande av HUBSO Group syftas till moderbolaget HUBSO Group AB (publ).

För mer information, kontakta bolaget på:

Josefine Abrahamsson, VD
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:

HUBSO Groups verksamhet består huvudsakligen av HUBSO som har en D2C (direct-2-Consumer) inriktning inom e- handel. Utöver HUBSO innehar Bolaget även den egenutvecklade bildoptimeringstjänsten IMGO samt Bolagets SaaS- produkt Magemail. HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för influencers som vill skapa egna autentiska e-handelsvarumärken. HUBSO agerar idag primärt på den nordiska marknaden där man har flera etablerade svenska varumärken inom livsstilssegmentet, men med en försäljning över hela världen. Magemail är en marknadsföringsmjukvara riktad till e-handelsaktörer, vilka är aktiva på en av världens ledande e-handelsplattform Magento. IMGO erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare.

Prenumerera

Dokument & länkar