Utfall av utnyttjande teckningsoptioner – HUBSO Group tillförs ca 7,8 Mkr

Report this content

Idag den 31 augusti 2021 avslutades den första utnyttjandeperioden för HUBSO Group AB:s teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1. Totalt utnyttjades 7 771 603 teckningsoptioner, motsvarande 38,5% av det totala antalet utestående teckningsoptioner, vilket tillför HUBSO Group AB cirka 7,8 Mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 50 000 kronor. Teckningsoptioner som inte utnyttjats nu kan komma att utnyttjas under den andra teckningsperioden som infaller mellan den 14 – 28 februari 2022.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1 finns tillgängliga på HUBSOs hemsida, www.hubsogroup.com

Antal aktier och aktiekapital
Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer 7 771 603 nya aktier att emitteras. Det nya antalet aktier blir därmed 104 979 329 st, vilket ger en utspädningseffekt om cirka 7,4%. Det nya aktiekapitalet kommer att uppgå till 10 497 932,90 kronor. Teckningsoptionerna har konverterats till interimsaktier och beräknas konverteras till aktier inom cirka två veckor.


Information
Denna information är sådan information som HUBSO Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 31 augusti 2021 kl. 18.45 CET.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Josefine Abrahamsson
VD, HUBSO Group AB
josefine(at)hubsogroup.com
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:
HUBSO Groups verksamhet består huvudsakligen av HUBSO som har en D2C (direct-2-Consumer) inriktning inom e-handel. Utöver HUBSO innehar Bolaget även den egenutvecklade bildoptimeringstjänsten IMGO samt Bolagets SaaS-produkt Magemail. HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för influencers som vill skapa egna autentiska e-handelsvarumärken. HUBSO agerar idag primärt på den nordiska marknaden där man har flera etablerade svenska varumärken inom livsstilssegmentet, men med en försäljning över hela världen. Magemail är en marknadsföringsmjukvara riktad till e-handelsaktörer, vilka är aktiva på en av världens ledande e-handelsplattform Magento. IMGO erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare.
 

Prenumerera