Ändring av antal aktier och röster i Hufvudstaden

Report this content

Bolaget har en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om en förändring i totala antalet aktier eller röster i bolaget.

Vid årsstämman 2001 infördes ett omvandlingsförbehåll i Hufvudstadens bolagsordning. Aktieägare har rätt att när som helst begära omvandling av sina C-aktier till A-aktier. Under mars månad 2020 har omvandling skett av 2 210 C-aktier till A-aktier.

Genom omvandlingen har det totala antalet röster i bolaget minskat från 1 030 503 269 till 1 030 284 479 röster. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår efter omvandlingen till 211 271 933, varav 202 999 079 A-aktier och 8 272 854 C-aktier.
Av det totala antalet registrerade aktier äger Hufvudstaden
5 006 000 A-aktier.
Stockholm den 31 mars 2020

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Bo Wikare
Tf Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Bo Wikare, tf Verkställande direktör, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 09:00 CET.
 

Hufvudstaden
+46-8 762 90 00
info@hufvudstaden