Ändring av antal aktier och röster i Hufvudstaden

Report this content

Bolaget har en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om en förändring i totala antalet aktier eller röster i bolaget.

Vid årsstämman 2001 infördes ett omvandlingsförbehåll i Hufvudstadens bolagsordning. Aktieägare har rätt att när som helst begära omvandling av sina C-aktier till A-aktier. Under april månad 2020 har omvandling skett av 645 C-aktier till A-aktier.

Genom omvandlingen har det totala antalet röster i bolaget minskat från 1 030 284 479 till 1 030 220 624 röster. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår efter omvandlingen till 211 271 933, varav 202 999 724 A-aktier och 8 272 209 C-aktier. Av det totala antalet registrerade aktier äger Hufvudstaden
5 006 000 A-aktier.
Stockholm den 30 april 2020

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Bo Wikare 

Tf Verkställande direktör
 

Frågor besvaras av: Bo Wikare, tf Verkställande direktör, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 09:00 CET.

 

Hufvudstaden
+46-8 762 90 00
info@hufvudstaden